Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R286790

OBCHODNÉ MENO: HOKO, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 4759/S

SÍDLO:  Názov obce: Krná 26, PSČ: 985 25 

IČO: 36 023 582

DEŇ ZÁPISU: 25.08.1997

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností

2. - veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností

3. - sprostredkovanie obchodu

4. - spracovanie drevnej hmoty naparovaním a sušením

5. - automatizované spracovanie údajov

6. - vnútroštátna cestná nákladná doprava

7. - poľnohospodárstvo a lesníctvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárkych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja

8. poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

9. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

10. prenájom hnuteľných vecí

11. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

12. pílenie dreva

13. Demolačné práce (odstránenie pôvodných stavieb a ich častí bez použitia trhavín)

14. Úpravu terénu pre stavby a v okolí stavby, odobratie ornice s uložením na určené skládky

15. Vybudovanie dočasných komunikácií a skládok materiálu na stavenisku, oplotenie staveniska

16. Výkopové a zemné práce

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: RNDr. Štefan Horkovics-Kováts, PhD., Bydlisko: Názov obce: Krná 26, PSČ: 985 25 , Dátum narodenia: 09.03.1957, Deň vzniku funkcie: 28.02.1998

Meno a priezvisko: PhDr. Zuzana Horkovics-Kovátsová, Bydlisko: Názov obce: Krná 46, PSČ: 985 25 , Dátum narodenia: 08.01.1951, Deň vzniku funkcie: 20.05.2011

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: PhDr. Zuzana Horkovics - Kovátsová, Bydlisko: Názov obce: Krná 46, PSČ: 985 25 , Dátum narodenia: 08.01.1951

Výška vkladu: 3 319,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 319,000000 EUR

Meno a priezvisko: RNDr. Štefan Horkovics - Kováts, PhD., Bydlisko: Názov obce: Krná 26, PSČ: 985 25 , Dátum narodenia: 09.03.1957

Výška vkladu: 3 321,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 321,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 15.8.1997 podľa §§ 24, 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 11245

2. . Na valnom zhromaždení konanom dňa 27.8.1997 bol schválený Dodatok č.1 k spoločenskej zmluve.

3. . Zapisuje sa Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve schválený valným zhromaždením dňa 28.2.1998.

4. . Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaž- denia zo dňa 20.7.1998 a Dodatok č. 3 v súlade s ust. zák. č. 11/98 Z.z.

5. . Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaž- denia zo dňa 27.6.1999.

6. . Uznesením valného zhromaždenia zo dňa 23.11.2002 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy a jej úplné znenie.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1