Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Výmazy
R286519

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: INEXPOS s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 111809/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Košická 52/a, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 

IČO: 46 917 608

DEŇ ZÁPISU: 01.12.2012

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
Oddiel: Sro
Vložka: 111809 / B
Deň zápisu: 01.12.2012,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 12.11.2022

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 29.03.2022

Právny dôvod zrušenia: § 61n ods. 6 Exekučného poriadku

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1