Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Výmazy
R286521

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: L2media, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 37610/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čajakova 18, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 05 

IČO: 35 955 589

DEŇ ZÁPISU: 23.09.2005

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
Oddiel: Sro
Vložka: 37610 / B
Deň zápisu: 23.09.2005,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 12.11.2022

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

VYHLÁSENIE KONKURZU

Vyhlásenie konkurzu - dátum: 03.07.2014

Vyhlásenie konkurzu - popis: Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 26.6.2014 sp. Zn. 3K/16/2014 - 180, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 3.7.2014 súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka majetok dlžníka L2media, s.r.o., Čajakova 18, Bratislava, IČO : 35 955 589 . Do funkcie správcu súd ustanovil JUDr. Imricha Tardíka, so sídlom kancelárie Ružinovská 1, 821 02 Bratislava, značka správcu S 62. Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 8.10.2014 č.k. 3K/165/2014 - 305, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 5.11.2014 súd odvolal z funkcie správcu úpadcu L2media, s.r.o., Čajakova 18 Bratislava, IČO : 35 955 589 JUDr. Imricha Tardíka, so sídlom kancelárie Ružinovská 1, 821 02 Bratislava a ustanovil do funkcie správcu tohto úpadcu Mgr. Jozefa Maruniaka, so sídlom kancelárie Hviezdoslavovo nám. 14, 811 02 Bratislava, značka správcu: S 1364.

Správca konkurznej podstaty

Meno a priezvisko: Mgr. Jozef Maruniak, Značka: S1364, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hviezdoslavovo nám. 14, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 06.01.1981, Deň vzniku funkcie: 05.11.2014

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 15.10.2021

Právny dôvod zrušenia: Rozhodnutím konkurzného súdu o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku podľa § 68 ods. 3 písm. d) Obchodného zákonníka.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1