Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R286390

OBCHODNÉ MENO: BIOENERGY SK, s.r.o., v konkurze

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 158491/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svätovavrinecká 13920/10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 

IČO: 46 521 585

DEŇ ZÁPISU: 30.05.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. výroba, nákup a predaj drevnej štiepky

2. výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:  Konateľ koná za spoločnosť samostatne, písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti podpisuje konateľ samostatne tak, že k písanému alebo k tlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Bankruptcy Advisory, s.r.o, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zbraslavská 12/11, Názov obce: Praha, PSČ: 159 00 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 09190465

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Obchodné meno/názov: Recovery, s.r.o, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zbraslavská 12/11, Názov obce: Praha, PSČ: 159 00 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 09190759

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

VYHLÁSENIE KONKURZU

Vyhlásenie konkurzu - dátum: 24.05.2022

Vyhlásenie konkurzu - popis: Uznesením Okresného súdu Prešov č.k. 2K/2/2022-153 zo dňa 17.05.2022, právoplatným dňa 24.05.2022, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: BIOENERGY SK, s.r.o., Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 46 521 585. Súd do funkcie správcu ustanovil: JUDr. Daniel Fink, so sídlom kancelárie Valaškovská 6210/21, 066 01 Humenné, značka správcu: S 1159.

Správca konkurznej podstaty

Meno a priezvisko: JUDr. Daniel Fink, Značka: S1159, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Valaškovská 6210/21, Názov obce: Humenné, PSČ: 066 01 , Deň vzniku funkcie: 02.06.2022

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1