Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Nové zápisy
R286355

OBCHODNÉ MENO: MSPRO s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 164796/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bajkalská 45G, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 05 

IČO: 54 984 815

DEŇ ZÁPISU: 12.11.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

2. Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15m, drobných stavieb a ich zmien

3. Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb: Stavebná časť

4. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

5. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

6. Vykonávanie odbornej činnosti vo výstavbe podľa zákona SNR č. 138/1995 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov - autorizovaný stavebný inžinier v kategórii inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb

7. Vykonávanie odbornej činnosti vo výstavbe podľa zákona SNR č. 138/1995 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov - autorizovaný stavebný inžinier v kategórii inžinier pre statiku stavieb

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Marcel Štiga, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čakany 307, Názov obce: Čakany, PSČ: 930 40 , Dátum narodenia: 29.07.1980, Deň vzniku funkcie: 12.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ v mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Marcel Štiga, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čakany 307, Názov obce: Čakany, PSČ: 930 40 , Dátum narodenia: 29.07.1980

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1