Obchodný vestník 219/2022 Dražby – dobrovoľní dražobníci Deň vydania: 15.11.2022
X088401
LawService Recovery, k.s.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
(podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.)
Oznámenie o dražbe číslo 2259/2022
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko LawService Recovery, k.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Stráž
b) Orientačné/súpisné číslo 223
c) Názov obce Zvolen d) PSČ 960 01
e) Štát Slovenská republika
III: Zapísaný OR Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sr, vložka číslo: 602/S
IV. IČO/ dátum narodenia 47 817 003
B. Označenie navrhovateľa
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko LawService Recovery, k.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Stráž
b) Orientačné/súpisné číslo 223
c) Názov obce Zvolen d) PSČ 960 01
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný OR Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sr, vložka číslo: 602/S
IV. IČO/ dátum narodenia 47 817 003
C. Miesto konania dražby Stráž 223, 960 01 Zvolen (Dražobná miestnosť)
D. Dátum konania dražby 15. 12. 2022
E. Čas konania dražby 09:00 hod.
F. Kolo dražby prvé kolo dražby
G. Predmet dražby

Predmetom dražby je spoluvlastnícky podiel dlžníka o veľkosti 1/2 v pomere k celku k nehnuteľnostiam evidovaných na LV č. 9, vedenom Okresným úradom Michalovce, katastrálny odbor pre okres Michalovce, obec Kusín k.ú. Kusín ako:

  • pozemok parcely registra „C“ KN, parcelné číslo 281, druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 555 m2
  • pozemok parcely registra „C“ KN, parcelné číslo 282/2, druh pozemku Záhrada, o výmere 245 m2
  • rodinný dom so súpisným číslom 92, postavený na pozemku parcely registra „C“ KN, parcelné číslo 281
H: Opis predmetu dražby

Rodinný dom: Dom č 92

Popis stavby

Rodinný dom postavený pred rokom 1970 zložitého pôdorysné tvaru, jednopodlažný s manzardnou strechou. Obsahuje hlavný vstup cez chodbu do izby, prístup do izieb a kúpeľne, z druhého vstupu cez verandu je vstup do kuchyne a izieb. Dom postavený na murovanej podmurovke v priemernej výške 50-100 cm, vodorovná izolácia, krytina na streche plechová a azbestocementové šablóny, klampiarske konštrukcie plechové natreté, krov väznicový drevený, strop keramický s podhľadom rovným, obvodové murivo tehlové pálené a porotehly hr. do 40 cm, zateplenie z troch strán hr. 5-10 cm polystyrén, vnútorné priečky tehlové, omietky vonkajšie 4*hrubé, okná drevené dvojité s doskovým ostením alebo dvojité, na verande a vstupnej chodbe  jednoduché, dvere drevené rámové, interiérové hladké plné a presklené, vnútorné omietky hladké, rozvody 230/400V, ističe, vody a kanalizácie v kovových a v plastových trubkách, v kúpeľni vaňa smaltovaná, batéria kohútiková, ohrievač na vodu, WC misa keramická kombi, keramický obklad vane, steny v kuchyni, v kúpeľni nad 135 cm, batéria kohútiková,   podlahy v izbách vlysy, inde keramická alebo dlaždice, plynové gamatky, kachle na PB fľašu, krb na drevo, 2*komín.

Objekt je stavebne, údržbovo zanedbaný.

Garáž: Hospodárska budova garáže s príslušenstvom

Popis stavby

Samostatne stojaca stavba na parcele č. 281, prízemná jednopodlažná hospodárska budova na garážovanie a skladovanie produktov. Obsahuje vstup do sociálnej miestnosti - kuchyne, vstup zo záhrady do chodby, sklad, vstup zo záhrady do dvoch skladov a garáže, vjazd z dvora do garáže. Základy betónové, izolácia vodorovná, podlahy cementový poter, murivo porobetónové hr. do 30 cm, strecha pultová, sklom plochý, krytina strecha plechová, iba oplechovanie komína a atík, strop drevený trámový s podhľadom rovným sololitovým, v garáži a dvoch skladoch bez podhľadu, okná drevené jednoduché, dvere latkové a náplňové plné a presklené, vráta garážové plechové, omietky vonkajšie hrubé, vnútorné hladké vápennocementové, elektrické rozvody na stenách provizórne, svetelné 230 V,  rozvod vody studenej, batéria bez umývadla.

Objekt má poškodené vonkajšie a vnútorné omietky, obklady stropu, vodovod, elektrické rozvody, podlahy.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby.

Stav predmetu dražby zodpovedá veku nehnuteľnosti, tak ako je uvedené v časti Opis predmetu dražby.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Práva a záväzky na predmete dražby viaznuce a s ním spojené, ktoré podstatným spôsobom ovplyvňujú hodnotu
predmetu dražby:

Žiadne.

Na príslušnom liste vlastníctva č. 9, k. ú. Kusín sú evidované nasledovné ťarchy:

Záložné právo v prospech PROFIREAL SLOVAKIA spol. s.r.o. Mliekarenská 10, 824 96 Bratislava 26, IČO: 35 792
752 podľa V-1227/07 zd. 28.5.2007, ČZ-24/07

Podľa § 167k ods. 6 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „ZKR“)  „Zaťažený majetok tvorí konkurznú podstatu aj vtedy, ak hodnota zaťaženého majetku prevyšuje
ťarchy na majetku, do času, kým niektorý zo zabezpečených veriteľov nepristúpi k výkonu zabezpečovacieho práva.
Hodnota zaťaženého majetku na účely posúdenia, či podlieha konkurzu, sa posúdi podľa znaleckého posudku,
ktorého vypracovanie zabezpečí správca na náklady konkurzu. Do času, kým takýto znalecký posudok nie je
vyhotovený, má sa za to, že zaťažený majetok nepodlieha konkurzu. Ak v konkurznej podstate nie sú peňažné
prostriedky na vyhotovenie znaleckého posudku, správca zabezpečí jeho vyhotovenie, ak ktorýkoľvek veriteľ zloží
preddavok na trovy znaleckého posudku.“

Podľa § 151md ods. 1 písm. a) zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka „Záložné právo zaniká zánikom
zabezpečenej pohľadávky.“ (vyššie uvedené ťarchy).

Touto cestou dražobník v súlade s § 13a zákona číslo 527/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov žiada všetky
osoby, ktoré majú k predmetu dražby akékoľvek práva alebo záväzky alebo sú im známe skutočnosti o stave
predmetu dražby (iné ako uvedené v tomto oznámení), aby bez zbytočného odkladu tieto oznámili (napr. vecné
práva, predkupné práva, nájomné zmluvy iné práva a povinnosti, iné vady).
J. Spoločná dražba Nie
K. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Znalecký posudok, ktorý vypracovala Ing. Juraj Grič, Vyšehradská 8, 851 06 Bratislava, evidenčné číslo znalca:
910958.

Číslo znaleckého posudku 24/2022.

Znalec stanovil hodnotu predmetu dražby ako celku vo výške 27.500,- EUR, slovom dvadsaťsedemtisícpäťsto Eur.
L. Najnižšie podanie 27.500,- EUR
M. Minimálne prihodenie 1.000,- EUR
N. Dražobná zábezpeka a) výška 8.000,- EUR
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky
(vrátane informácie, či je možné zložiť
dražobnú zábezpeku platobnou kartou alebo
šekom)
1. prevodom na účet
dražobníka
2. vkladom v hotovosti
na účet dražobníka
3. poštou, formou
peňažnej zásielky doručenej do vlastných rúk dražobníka
4. v hotovosti do
pokladne dražobníka pred dražbou (upozorňujeme záujemcov,
že lehota končí otvorením dražby)

Účet dražobníka č. IBAN: SK74 0900 0000 0050 5876 4399,
BIC: GIBASKBX, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., platbu je
potrebné identifikovať variabilným symbolom (VS) 242022. Pri
fyzickej osobe  je nutné uviesť meno, priezvisko a rodné číslo a
pri právnickej osobe obchodné meno, sídlo a IČO.

Dražobník, upozorňuje prípadných záujemcov, že bez vyššie
uvedenej identifikácie nebude možné platbu správne
identifikovať na účely splnenia požiadavky zloženia zábezpeky.

Dražobnú zábezpeku je možné zložiť v peniazoch alebo vo
forme bankovej záruky, a to dražobníkovi alebo do notárskej
úschovy.

Ak ide o bezhotovostný prevod, je čiastka odoslaná odpísaním z
účtu odosielateľa pod podmienkou, že bude pripísaná na účet pr
c) číslo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky SK74 0900 0000 0050 5876 4399
d) adresa miesta na zloženie dražobnej
zábezpeky
Stráž 223, 960 01 Zvolen
e) doklad preukazujúci zloženie dražobnej
zábezpeky
1. pri prevode na účet -
potvrdenie banky o prijatí príkazu na prevod sumy rovnajúcej sa
výške dražobnej zábezpeky na účet dražobníka s uvedením
variabilného symbolu, a to pod podmienkou, že suma bude
pripísaná na účet príjemcu (dražobníka) pred uplynutím lehoty
na zloženie dražobnej zábezpeky.
2. pri vklade v
hotovosti - potvrdenie banky o vklade sumy rovnajúcej sa výške
dražobnej zábezpeky na účet dražobníka (dražobníka) s
uvedením variabilného symbolu, a to pod podmienkou, že suma
bude pripísaná na účet príjemcu pred uplynutím lehoty na
zloženie dražobnej zábezpeky.
3. pri zaslaní poštou -
potvrdenie pošty o prijatí peňažnej zásielky vo výške sumy
rovnajúcej sa výške dražobnej zábezpeky s uvedením
variabilného symbolu, na doručenie do vlastných rúk
dražobníka, a to pod podmienkou, že zásielka bude spôsobilá
na prevzatie dražobníkom pred uplynutím lehoty na zloženie
dražobnej zábezpeky.
4. predloženie
záručnej listiny (banková záruka), v ktorej banka vyhlási, že
sumu rovnajúcu sa výške dražobnej zábezpeky, vydá
dražobníkovi ak bude osobe, za ktorú sa záruka vydáva udelený
príklep (bez ohľadu na výšku podania) na dražbe (riadne
identifikovanej). Banka je povinná plniť do 3 dní odo dňa
udelenia príklepu a to bez výzvy dražobníka.
5. predloženie
notárskej zápisnice o prijatí sumy rovnajúcej sa výške dražobnej
zábezpeky do notárskej úschovy, z ktorej bude zrejmé, že ak
bude zložiteľovi udelený príklep (bez ohľadu na výšku podania) 
f) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Začína plynúť dňom registrácie tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku a končí sa otvorením dražby.
g) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník bez zbytočného odkladu po skončení dražby vráti
účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, zloženú
dražobnú zábezpeku (prevodom na účet účastníka dražby alebo
poštou formou peňažnej zásielky doručovanej do vlastných rúk)
alebo zabezpečí jej vydanie z notárskej úschovy.

Listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky predloženú
účastníkom dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobník
bez zbytočného odkladu vráti účastníkovi dražby.

V prípade upustenia od dražby vráti dražobník zložené dražobné
zábezpeky bez zbytočného odkladu (prevodom na účet
účastníka dražby alebo poštou formou peňažnej zásielky
doručovanej do vlastných rúk).
O. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením.

Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú
vydražením hneď po skončení dražby.

Ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením
do 15 dní od skončenia dražby, ak sa vydražiteľ s navrhovateľom dražby nedohodli inak.

V prípade spoločnej dražby je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením, ak nie je vyššia ako 3 300
eur, hneď po udelení príklepu.

Ak bola vydražiteľom zložená dražobná zábezpeka vo forme listiny preukazujúcej vydanie bankovej záruky, je
vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v plnej výške v lehote vyššie uvedenej, dražobník je povinný
bez zbytočného odkladu po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením vrátiť vydražiteľovi záručné listy. Cenu
dosiahnutú vydražením nie je možné zaplatiť započítaním. Platba zmenkou je neprípustná.
P. Obhliadka predmetu dražby (dátum a čas) dňa 30.11.2022 o 13.00 hod.
dňa 09.12.2022 o 13.00 hod.
Záujemcovia o obhliadku predmetu dražby musia kontaktovať
dražobníka telefonicky na: 045/5240 200 alebo emailom:
lsrecovery@lawservice.sk
Miesto obhliadky Miesto, kde sa nehnuteľnosti nachádzajú (Obec Kusín)
Organizačné opatrenia Preukázanie totožnosti
R. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo
iné právo k predmetu dražby udelením príklepu.

Ak ide o podnik, prechádzajú na vydražiteľa všetky práva a záväzky spolu s právami a povinnosťami vyplývajúcimi z
pracovnoprávnych vzťahov, oprávnenie používať obchodné meno spojené s podnikom, ak to nie je v rozpore so
zákonom alebo s právom tretej osoby a s právami z priemyselného a iného duševného vlastníctva, ktoré sa týkajú
podnikateľskej činnosti vydraženého podniku, ak to neodporuje povahe práv z priemyselného a iného duševného
vlastníctva alebo zmluve o poskytnutí výkonu týchto práv. Ak ide o časť podniku, prechádzajú na vydražiteľa všetky
práva a záväzky, ktoré sa týkajú tejto časti, vrátane práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov.

Ak ide o vydraženie podniku alebo jeho časti, ručí vlastník podniku za splnenie záväzkov, ktoré prešli s prechodom
práv k podniku alebo jeho časti na vydražiteľa.
S. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej
zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov.
Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. V zápisnici uvedie okrem označenia
predchádzajúceho vlastníka predmetu dražby, dražobníka, vydražiteľa a predmetu dražby najmä podrobný opis
stavu, v akom sa predmet dražby vrátane príslušenstva nachádzal pri odovzdaní práv a záväzkov viaznucich na
predmete dražby.
Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník.
Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá
osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje
za odovzdanú aj tejto osobe; o tom dražobník túto osobu poučí.
Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ.
T. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
1. V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z.; v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena T tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania.
3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena T tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 1 písmena T tohto oznámenia o dražbe.
4. Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Jozef
c) priezvisko Brázdil
d) sídlo Bystrický rad 314/69, 960 01 Zvolen
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1