Obchodný vestník 219/2022 Dražby – dobrovoľní dražobníci Deň vydania: 15.11.2022
X088414
Auctio GH s.r.o.
Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
(podľa § 24 zákona č. 527/2002 Z.z.)
Číslo dražby 11012022
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Auctio GH s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kováčska
b) Orientačné/súpisné číslo 53
c) Názov obce Košice d) PSČ 040 01
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný OR Okresný súd Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 49643/V
IV. IČO/ dátum narodenia 53 193 814
B. Dátum vykonania dražby 8. 11. 2022
C. Miesto konania dražby aula budovy ASTON BUILDING v Košiciach, Werferova 2582/1,
040 11 Košice, prvé poschodie
D. Čas konania dražby 10:00
E. Kolo dražby prvé
F. Predmet dražby a jeho príslušenstvo

Predmetom dražby boli nehnuteľnosti nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Košice, katastrálny odbor, LV č. 10333, okres: Košice I, obec: KOŠICE – Staré Mesto, katastrálne územie: Stredné Mesto, a to:

•    Parcela registra „C“ s parcelným číslom 310, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 572 m2

spoluvlastnícky podiel: 1/1

•    Parcela registra „C“ s parcelným číslom 311, záhrada o výmere 338 m2, spoluvlastnícky podiel: 1/1

•    Stavba:

na parc. č. 310, dom so súpisným číslom 961

spoluvlastnícky podiel: 1/1

/ďalej všetko spolu len ako „nehnuteľnosti“ alebo „predmet dražby“/

Opis predmetu dražby

Nehnuteľnosti sa nachádzajú na okraji centrálnej historickej zóny mesta Košice. V prípade domu ide o administratívnu budovu – trojpodlažný objekt, ktorý má jedno podzemné podlažie a dve nadzemné podlažia. 

Pozemok s parcelným číslom 311 tvorí dvor predmetu dražby, je rovinatý, Na pozemky, ktoré sú predmetom dražby je prístup z verejnej komunikácie. 

 

 

G. Opis stavu predmetu dražby

V nadzemných podlažiach sú kancelárske priestory, v podzemnom podlaží sú priestory využívané na relaxáciu a sklady. V suteréne je sauna a ochladzovací bazénik s hygienickým príslušenstvom (sprchy, WC, umývadlá). Objekt je založený na pásovo kamenno- betónových základoch s dodatočne realizovanou vodorovnou a zvislou izoláciou voči zemnej vlhkosti (v súčasnosti čiastočne nefunkčnou).  Zvislé nosné konštrukcie sú murované, tehlové v skladobnej hrúbke do 70 cm so štukovými omietkami. Budova má mierne poškodené fasádne vápenné omietky. Stropy v podzemnom podlaží sú klenbové, v nadzemných podlažiach rovné drevené rámové, čiastočne s novším sadrokartónovým podhľadom s bodovými svietidlami. Strecha sedlová, bočné krídla s pultovou strechou, nosná drevená stolica, krov s krytinou z pozinkovaného plechu. Oplechovanie strechy, žľaby a zvody úplné z pozinkovaného plechu. Objekt má napojenie na verejný elektrický rozvod, kanalizácia je napojená na verejnú kanalizáciu. Budova nie je napojená na plynovod, vykurovanie (v čase obhliadky znalcom nebolo funkčné) má ústredné teplovodné plechovými radiátormi, v suteréne výmenníková stanica. Objekt je napojený na verejný vodovod a dátové siete. Okná sú zdvojené, drevené, na 1. NP čiastočne s mrežami, dvere hladké, v plechových zárubniach, čiastočne tapacírované, vstupné dvere z ulice, na dvor a na pavlač drevené masívne. Budova má elektrický rozvádzač s automatickým istením a bleskozvod. Budova má rozvody teplej a studenej vody s pákovými vodovodnými batériami, niektoré zariaďovacie predmety hygienických miestností sú demontované. Schodištia do podzemného podlažia sú železobetónové s nalepeným PVC. Vnútorné schodisko má drevené stupne a čiastočne nalepený koberec, v bočných krídlach je schodisko drevené s drevenými stupňami, mierne poškodené. Podlahy na 1. NP sú keramické dlažby, mramorové dlažby a nalepené koberce, v sociálnych zariadeniach pri umývadlách a v kuchynke sú s keramickým obkladom stien, ostatné omietky vápenné, poškodené v malej miere. Podlahy na 2.. NP sú keramické dlažby, travertínové dlažby na pavlači a nalepené koberce, v sociálnych zariadeniach pri umývadlách a v kuchynke sú s keramickým obkladom stien, ostatné omietky vápenné, poškodené v malej miere.  Podlahy v PP sú keramické dlažby a nalepené koberce, v sociálnych zariadeniach s keramickým obkladom stien, v malej miere aj drevený obklad stien, ostatné omietky vápenné, čiastočne poškodené. 

Stavba bola postavená v roku 1927, v 80. rokoch bola vykonaná významná obnova objektu spojená so zmenou spôsobu využitia, predtým pôvodne z obytných priestorov na administratívne priestory. V roku 1993 boli realizované rekonštrukčné práce, ktoré svojim rozsahom a kvalitou predlžujú životnosť stavby. Táto je v súčasnosti nevyužívaná. 

Pozemok s parcelným číslom 311 tvorí dvor predmetu dražby, je rovinatý, Na pozemky, ktoré sú predmetom dražby je prístup z verejnej komunikácie. 

H. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby a s ním spojené


Práva a záväzky viaznuce k predmetu dražby: POZNÁMKY:Obmedzujúca: Počas trvania záložného práva sa v zmysle ustanovenia § 81 ods. 2 Daňového poriadku zakazuje
daňovému dlžníkovi nakladať s predmetom záložného práva bez súhlasu správcu dane. Správca dane zároveň
zakazuje osobám evidujúcim záloh, aby po doručení tohto rozhodnutia akokoľvek nakladali s majetkom dlžníka, ktorý
je predmetom záložného práva podľa Rozhodnutia Mesta Košice, Trieda SNP 48/A, Košice č.:
MK/B/2021/101876/MK/B/00046102/62. P-253/2021 zo dňa 26.02.2021 – č.z. 178/21.

Informatívna: Oznámenie o začatí výkonu záložného práva veriteľom JESZMA Kft., Ribáry utca 11, 1.em.3., 1022
Budapest, Maďarská republika, IČ: 01-09-343813 (V-3719/09), formou dobrovoľnej dražby. P-619/2021 z 12.5.2021 -
394/21.

Zmluva o odplatnom postúpení pohľadávok č. 26/077003/2021 - Z-8787/2021 - č.z.1095/2021

Obmedzujúca: Počas trvania záložného práva sa v zmysle ustanovenia § 81 ods. 2 Daňového poriadku zakazuje
daňovému dlžníkovi nakladať s predmetom záložného práva bez súhlasu správcu dane. Správca dane zároveň
zakazuje osobám evidujúcim záloh, aby po doručení tohto rozhodnutia akokoľvek nakladali s majetkom dlžníka, ktorý
je predmetom záložného práva podľa Rozhodnutia o zriadení záložného práva č. 100430400/2022, Daňový úrad
Košice, Železničná 1, 041 90 Košice P-259/2022 - číslo zmeny 294/2022

ŤARCHY:

Zmluva o zriadení záložného práva č. 1/50/PF/2004 vyplývajúca zo zmluvy o úvere č. 50/FP/2004 zo dňa 26.05.2004
v prospech JESZMA Kft., Ribáry utca 11, 1.em.3., 1022 Budapest, Maďarská republika, IČ: 01-09-343813, V-
1064/04 I z 21.7.2004 v.z.425/04. Zmluva o odplatnom postúpení pohľadávok č. 26/077003/2021 - Z-8787/2021 -
č.z.1095/2021

Záložné právo v prospech JESZMA Kft., Ribáry utca 11, 1.em.3., 1022 Budapest, Maďarská republika, IČ: 01-09-
343813, V-3719/09 z 24.6.2009 - 307/09. Zmluva o odplatnom postúpení pohľadávok č. 26/077003/2021 - Z-
8787/2021 - č.z.1095/2021

V 8456/2017 zo dňa 24.11.2017,Záložné právo v prospech Všeobecná úverová banka, a.s., IČO:31 320 155 so
sídlom Mlynské nivy 1,829 90 Bratislava , Na: Pozemky registra C KN parcelné číslo 310, 311 a stavba dom súp.
číslo 961 na pozemku registra C KN parc.číslo 310, na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č.
1208/20017/ZZ zo dňa 19.07.2017 podľa Rozhodnutia o povolení vkladu záložného práva - číslo zmeny - 1403/17

Oprávnený z vecného bremena spočívajúceho v práve prechodu a prejazdu peši a vozidlami o celkovej hmotnosti do
3,5 t cez nehnuteľností - pozemok registra C KN parcelné číslo 309/1 a pozemok registra C KN parcelné číslo 309/2
v prospech každého vlastníka nehnuteľností pozemku registra C KN parcelné číslo 310 a pozemku registra C KN
parcelné číslo 311 a to v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 20/2018, ktorý vyhotovila CONNECTED
MEDIA s.r.o., IČO 46918078, Mauerova 16, Košice a ktorý bol úradne overený Okresným úradom Košice,
katastrálnym odborom dňa 17.09.2019 pod číslom G1-868/2018, V13576/2020 zo dňa 27.01.2021 č.z. 79/21

Rozhodnutie Mesta Košice č. MK/B/2021/101876/MK/B/00046102/62 zo dňa 25.02.2021 o zriadení záložného práva
k nehnuteľnosti. Zákaz daňovému dlžníkovi nakladať s predmetom záložného práva bez súhlasu správcu dane
Mesta Košice. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 18.03.2021. Z-2628/2021 zo dňa 29.03.2021 - č.z.
275/2021

Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 100430400/2022 právoplatné dňa 31.3.2022, Daňový úrad Košice,
Železničná 1, 041 90 Košice. Zakazuje sa daňovému dlžníkovi nakladať s predmetom záložného práva bez súhlasu
správcu dane. Z-2620/2022 - číslo zmeny 603/2022


I. Odhad ceny predmetu dražby Všeobecná hodnota (cena) predmetu dražby bola určená
znaleckým posudkom č. 217/2022 zo dňa 28.09.2022
vypracovaným znalcom Ing. Jozefom Murínom, znalec v odbore
stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby a odhad hodnoty
nehnuteľností, evidenčné číslo znalca 912457, na sumu 996.000
EUR (deväťstodeväťdesiatšesťtisíc eur).
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením Dražba nebola úspešná
K. Najnižšie podanie Dražba nebola úspešná
L. Označenie licitátora
I. Obchodné meno/meno a priezvisko JUDr. Martina Hopferová, rodená Hopferová
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Urbánkova
b) Orientačné/súpisné číslo 1547/25
c) Názov obce Košice - sever d) PSČ 040 01
e) Štát SR
IV. IČO/ dátum narodenia 17.05.1980
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1