Obchodný vestník 219/2022 Dražby – dobrovoľní dražobníci Deň vydania: 15.11.2022
X088407
1.konsolidačná, spol. s r.o.
Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe
(podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.)
Oznámenie o dražbe číslo 120981310
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko 1.konsolidačná, spol. s r.o.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Radlinského
b) Orientačné/súpisné číslo 2
c) Názov obce Nitra d) PSČ 949 01
e) Štát Slovenská republika
III: Zapísaný OR Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 21675/N
IV. IČO/ dátum narodenia 43 987 397
B. Označenie navrhovateľa
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko auctio, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kmeťkova
b) Orientačné/súpisné číslo 30
c) Názov obce Nitra d) PSČ 949 01
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný OR Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 19773/N
IV. IČO/ dátum narodenia 36 765 121
C. Miesto konania dražby Obchodno-informačné centrum, Zrkadlová miestnosť,
Alžbetínske námestie 1203, Dunajská Streda, ( bývalá budova
Perfects), 1. posch. , č.d. 111
D. Dátum konania dražby 5. 12. 2022
E. Čas konania dražby 10:00 hod.
F. Kolo dražby 1.opak.kolo
G. Predmet dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti vedené na Okresnom úrade Dunajská Streda, Katastrálny odbor, pre obec Čiližská Radvaň, katastrálne územie Čiližská Radvaň, zapísanej na liste vlastníctva číslo 957 ako:

  • parcela registra „C“, parcelné číslo 87/1, druh pozemku: Záhrada, výmera 286 m2,
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 87/2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, výmera 597 m2,
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 87/3, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, výmera 45 m2,
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 88, druh pozemku: Záhrada, výmera 475 m2,
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 93/2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, výmera 263 m2,
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 93/3, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, výmera 36 m2,
  • rodinný dom so súpisným číslom 104 na parcele registra „C“ číslo 87/2,
  • hospodárska budova so súpisným číslom 1104 ( druh stavby: Iná budova) na parcelách registra „C“ číslo 87/3 a 93/3; 

v súčasnosti vo vlastníctve:

 1/ Kimlička Peter, nar. 12.03.1978, Čiližská Radvaň 104, 930 08 Čiližská Radvaň, SR, podiel ½

 2/ Kimlička Viktor, nar. 06.01.1982, Čiližská Radvaň 104, 930 08 Čiližská Radvaň, SR, podiel ½.

Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.

H: Opis predmetu dražby

RODINNÝ DOM s.č. 104 sa nachádza na rovinatom pozemku v zástavbe rodinných domov. Ide o samostatne stojaci rodinný dom, s predzáhradkou, dvorom a záhradou. Je z časti podpivničený, jednopodlažný s neobytným  podkrovím. Celkovú životnosť domu znalec stanovil na 100 rokov. Obvodové konštrukcie a deliace priečky sú zrealizované z tehlového muriva. Stropná konštrukcia je z prefabrikovaných betónových tvaroviek a železobetónových nosníkov zaliatych betónom a vystužených oceľovou sieťovinou. Konštrukcia krovu je drevená s valbovou strechou. Ako strešná krytina je použitá  keramická krytina na latovaní. Dom je napojený  priamo na siete – verejný rozvod plynu, NN prípojku, vodovodnú prípojku. Kanalizácia je vedená do žumpy. Prípojka plynu je vedená po fasáde domu zo zadnej strany domu. Výplne okenných otvorov sú zdvojené drevené okná s vonkajšími plastovými roletami. Na 1. podzemnom podlaží sa nachádza miestnosť na skladovanie a kotolňa. V miestnosti kotolne sa nachádza plynový kotol ÚK a kotol na tuhé palivo. Na stene je zavesený zásobníkový bojler. Na podlahe sa nachádza cementový poter. Na 1. nadzemnom podlaží sa nachádzajú tri obytné miestnosti, jedáleň prepojená s kuchyňou, vstupná hala, miestnosť WC spojená s kúpeľňou s vaňou, samostatná miestnosť s WC misou, komora. Na podlahe všetkých miestností sa nachádza PVC krytina, v kúpeľni je keramická dlažba.

HOSPODÁRSKA BUDOVA s.č. 1104 s garážou sa nachádza na rovinatom pozemku za rodinným domom. Stavba nie je podpivničená, je jednopodlažná s neobytným podkrovím. Je zrealizovaná hrubá stavba vrátane zastrešenia, rozvody elektro, sanity, omietky, poteč, osadené sú okná a dvere z exteriéru. Obvodové konštrukcie a deliace priečky sú zrealizované z tehlového muriva, z vonkajšej strany nie je povrchová úprava ukončená. Konštrukcia krovu je drevená so sedlovou strechou.

POZEMKY:

  • zastavaná plocha a nádvorie – pozemky par. č. 87/2, 87/3, 93/2, 93/3 sa nachádzajú v obytnej časti zastavaného územia obce Čiližská Radvaň, v okrese Dunajská Streda. Pozemok s par. č. 87/2 je zastavaný s rodinným domom súp. č. 104, príslušenstvom k rodinnému domu a hospodárskej budove a dvorom, pozemok s par. č. 87/3 a par. č. 93/3 je zastavaný hospodárskou budovou súp. č. 1104 a na pozemku s par. č. 93/2 sa nachádza dvor. Nie je tam možnosť napojenia pozemku na verejnú kanalizačnú sieť. Prístup k pozemku je priamo zo spevnenej asfaltovej komunikácie.
  • záhrada – pozemky par. č. 87/1 a 88 sa nachádzajú v obytnej časti zastavaného územia obce Čiližská Radvaň, v okrese Dunajská Streda. Pozemky sú evidované na liste vlastníctva č. 957 k.ú. Čiližská Radvaň ako záhrada. V mieste je možnosť napojenia pozemku na verejné rozvody vody, plynu, elektrické rozvody a na telekomunikačné rozvody. Nie je možnosť napojenia pozemku na verejnú kanalizačnú sieť.

Celková  rozloha  pozemkov je 1.702 m2.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby.

Stav predmetu dražby zodpovedá veku nehnuteľností.

Tak ako je uvedené v časti Opis predmetu dražby.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Žiadne.

Touto cestou dražobník v súlade s § 13a zákona číslo 527/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov žiada všetky
osoby, ktoré majú k predmetu dražby akékoľvek práva alebo záväzky alebo sú im známe skutočnosti o stave
predmetu dražby (iné ako uvedené v tomto oznámení), aby bez zbytočného odkladu tieto oznámili (napr. vecné
práva, predkupné práva, nájomné zmluvy iné práva a povinnosti, iné vady)
J. Spoločná dražba Nie
K. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Znalecký posudok, ktorý vypracovala Ing. Viera Katonová, číslo znaleckého posudku 42/2022.

Znalec stanovil cenu predmetu dražby na sumu 60.100 Eur, slovom: šesťdesiattisícsto Eur.
L. Najnižšie podanie 54.100,- Eur
M. Minimálne prihodenie 1.000,- Eur
N. Dražobná zábezpeka a) výška 49.700,- Eur
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky
(vrátane informácie, či je možné zložiť
dražobnú zábezpeku platobnou kartou alebo
šekom)
Dražobnú zábezpeku je možné zložiť:

1. Dražobníkovi:
 V peniazoch:
- prevodom na
bankový účet dražobníka,
- vkladom v hotovosti
na bankový účet dražobníka,
- poštou, formou
poštového poukazu (za podmienok stanovených
poskytovateľom poštových služieb),
- v hotovosti do
pokladne dražobníka pred dražbou (lehota končí otvorením
dražby).
 Vo forme bankovej
záruky.

2. Do notárskej
úschovy:
 V peniazoch,
 Vo forme bankovej
záruky.
(Prijatie dražobnej zábezpeky do notárskej úschovy sa riadi
podmienkami stanovenými jednotlivými notármi a príslušnými
právnymi predpismi)
Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky sa končí otvorením
dražby.

Číslo účtu dražobníka: SK06 7500 0000 0040 3021 3750,
vedený v ČSOB, a.s.; platbu je potrebné identifikovať
variabilným symbolom (VS): 120981310 a pri fyzickej osobe
uviesť meno, priezvisko a rodné číslo; pri právnickej osobe
uviesť obchodné meno, sídlo a IČO a to tak, aby bolo zrejmé kto
zábezpeku zložil – kto bude účastníkom dražby. Dražobník
upozorňuje prípadných záujemcov, že bez vyššie uvedenej
identifikácie nebude možné platbu správne identifikovať na účely
splnenia požiadavky zloženia zábezpeky.

Ak ide o bezhotovostný prevod, je čiastka odoslaná odpísaním z
účtu odosielateľa pod podmienkou, že bude pripísaná na účet pr
c) číslo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky IBAN: SK06 7500 0000 0040 3021 3750, vedený v ČSOB, a.s.;
d) adresa miesta na zloženie dražobnej
zábezpeky
Pred dražbou: v kancelárii dražobníka Radlinského 2, 949 01
Nitra v čase od 09:00 hod. do 16:30 hod.
V deň konania dražby: na mieste konania dražby 30 min. pred
začatím dražby až do otvorenia dražby.
e) doklad preukazujúci zloženie dražobnej
zábezpeky
1. Pri prevode na účet
– potvrdenie banky o prijatí príkazu na prevod sumy rovnajúcej
sa výške dražobnej zábezpeky na účet dražobníka s uvedením
variabilného symbolu, a to pod podmienkou, že  suma bude
pripísaná na účet príjemcu pred uplynutím lehoty na zloženie
dražobnej zábezpeky.
2. Pri vklade v
hotovosti – potvrdenie banky o vklade sumy rovnajúcej sa výške
dražobnej zábezpeky na účet dražobníka s uvedením
variabilného symbolu, a to pod podmienkou, že  suma bude
pripísaná na účet príjemcu pred uplynutím lehoty na zloženie
dražobnej zábezpeky.
3. Pri zaslaní poštou –
potvrdenie pošty o prijatí peňažnej zásielky vo výške sumy
rovnajúcej sa výške dražobnej zábezpeky s uvedením
variabilného symbolu, na doručenie do vlastných rúk
dražobníka, a to pod podmienkou, že zásielka bude spôsobilá
na prevzatie dražobníkom pred uplynutím lehoty na zloženie
dražobnej zábezpeky.
4. Predloženie
záručnej listiny (banková záruka), v ktorej banka vyhlási, že
sumu rovnajúcu sa výške dražobnej zábezpeky, vydá
dražobníkovi ak bude osobe, za ktorú sa záruka vydáva udelený
príklep (bez ohľadu na výšku podania) na dražbe (riadne
identifikovanej). Banka je povinná plniť do 3 dní odo dňa
udelenia príklepu a to bez výzvy dražobníka.
5. Predloženie
notárskej zápisnice o prijatí sumy rovnajúcej sa výške dražobnej
zábezpeky do notárskej úschovy, z ktorej bude zrejmé, že ak
bude zložiteľovi udelený príklep (bez ohľadu na výšku podania) 
f) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Začína plynúť dňom registrácie tohto oznámenia v registri
dražieb a končí sa otvorením dražby.
g) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník bez zbytočného odkladu po skončení dražby vráti
účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, zloženú
dražobnú zábezpeku (prevodom na účet účastníka dražby alebo
poštou formou peňažnej zásielky doručovanej do vlastných rúk)
alebo zabezpečí jej vydanie z notárskej úschovy.

Listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky predloženú
účastníkom dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobník
bez zbytočného odkladu vráti účastníkovi dražby

V prípade upustenia od dražby vráti dražobník zložené dražobné
zábezpeky bez zbytočného odkladu (prevodom na účet
účastníka dražby alebo poštou formou peňažnej zásielky
doručovanej do vlastných rúk).
O. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením.
Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú
vydražením hneď po skončení dražby.
Ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením
do 15 dní od skončenia dražby, ak sa vydražiteľ s navrhovateľom dražby nedohodli inak.
V prípade spoločnej dražby je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením, ak nie je vyššia ako 3 300
eur, hneď po udelení príklepu.
Cenu dosiahnutú vydražením je možné uhradiť na bankový účet uvedený v časti N. písm. b) tohto oznámenia,
pričom platbu je potrebné identifikovať tam uvedeným spôsobom.
Ak bola vydražiteľom zložená dražobná zábezpeka vo forme listiny preukazujúcej vydanie bankovej záruky, je
vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v plnej výške v lehote vyššie uvedenej, dražobník je povinný
bez zbytočného odkladu po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením vrátiť vydražiteľovi záručné listy.
Cenu dosiahnutú vydražením nie je možné zaplatiť započítaním. Platba zmenkou je neprípustná.
P. Obhliadka predmetu dražby (dátum a čas) dňa 18.11.2022 o 10:00  hodine

Je vhodné aby sa  záujemcovia o obhliadku ohlásili pred
termínom
obhliadky na tel. č. : +421 910 460 926
Miesto obhliadky č. 104, 930 08  Čiližská Radvaň
Organizačné opatrenia Preukázanie totožnosti
R. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo
iné právo k predmetu dražby udelením príklepu; to neplatí, ak je vydražiteľom osoba, ktorá je povinná zapísať sa do
registra partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu, ak v čase príklepu nie je zapísaná v tomto registri.
Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom zaniká pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia
veriteľa z výťažku dražby.
Ak ide o podnik, prechádzajú na vydražiteľa všetky práva a záväzky spolu s právami a povinnosťami vyplývajúcimi z
pracovnoprávnych vzťahov, oprávnenie používať obchodné meno spojené s podnikom, ak to nie je v rozpore so
zákonom alebo s právom tretej osoby a s právami z priemyselného a iného duševného vlastníctva, ktoré sa týkajú
podnikateľskej činnosti vydraženého podniku, ak to neodporuje povahe práv z priemyselného a iného duševného
vlastníctva alebo zmluve o poskytnutí výkonu týchto práv. Ak ide o časť podniku, prechádzajú na vydražiteľa všetky
práva a záväzky, ktoré sa týkajú tejto časti, vrátane práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov.
Ak ide o vydraženie podniku alebo jeho časti, ručí vlastník podniku za splnenie záväzkov, ktoré prešli s prechodom
práv k podniku alebo jeho časti na vydražiteľa.
S. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej
zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov.
Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. V zápisnici uvedie okrem označenia
predchádzajúceho vlastníka predmetu dražby, dražobníka, vydražiteľa a predmetu dražby najmä podrobný opis
stavu, v akom sa predmet dražby vrátane príslušenstva nachádzal pri odovzdaní práv a záväzkov viaznucich na
predmete dražby.
Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník.
Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá
osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje
za odovzdanú aj tejto osobe; o tom dražobník túto osobu poučí.
Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ.
T. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
1. V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z.; v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena T tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania.
3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena T tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 1 písmena T tohto oznámenia o dražbe.
4. Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Tomáš
c) priezvisko Trella
d) sídlo Mostová   2, 811 02 Bratislava - Staré Mesto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1