Obchodný vestník 219/2022 Exekúcie – súdni exekútori Deň vydania: 15.11.2022
Dražby
X088389
Číslo exekučného konania: 1021/2021
Typ dražobnej vyhlášky: Nehnuteľná
Poradie dražby: Prvá
Exekútor: Jana Dobiašová
Ulica: ul. A. Dubčeka 3558/78
Obec: Holíč
PSČ: 908 51
Dátum konania dražby: 19.12.2022
Čas konania dražby: 10:00
Miesto konania dražby: ul. A. Dubčeka 3558/78, 908 51 Holíc
Vlastník: Čižmáriková Helena, MUDr.
Sídlo: Hurbanova 65, Hlohovec
Podiel: 1/2
Dátum vyhlásenia termínu dražby: 11.11.2022
Znalecká hodnota: 83.900,00
Reálna hodnota: 0,00
Výška zábezpeky: 41.950,00
Typ ceny: Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia: Prevodom
Číslo bankového účtu: SK15 0200 0000 0034 1552 8951
Najnižšie podanie: 83.900,00
Spôsob zaplatenia najvyššieho podania: Prevodom
Číslo bankového účtu najvyššieho podania: SK15 0200 0000 0034 1552 8951
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať
bez započítania na najvyššie podanie:
Neboli zistené.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti: Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej
nehnuteľnosti : o tom je povinný upovedomiť exekútora.
Odovzdanie: Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľnosti ako aj závady
ktoré nezanikajú v dôsledku dražby. Pri zriadených zmluvných vecných bremenách je
vydražiteľ právnym nástupcom povinného.
Dátum obhliadky: 12.12.2022
Čas obhliadky: 10:00
Miesto obhliadky veci: V mieste kde sa nehnuteľnosť nachádza.
Ďalšie informácie: Záujemcov o predmet dražby žiadam, aby sa v prípade záujmu o obhliadku predmetu
dražby telefonicky ohlásili najneskôr deň pred termínom obhliadky na tel. 0918/873
043.V prípade, že záujemca chce pri dražbe uplatniť svoje predkupné právo, musí ho
uplatniť najneskôr pri zložení zábezpeky, t.j. najneskôr v deň konania dražby.
Predmet dražby
Nehnutelnosť
Okres: Hlohovec
Obec: Hlohovec
Kataster: Hlohovec
Číslo listu vlastníctva: 3797
Parcela
Parcelné číslo: 1465
Výmera: 461
Druh: zastavaná plocha a nádvorie
Parcela
Parcelné číslo: 1466
Výmera: 213
Druh: Záhrada
Stavba
Supisné číslo: 610
Pracelné číslo: 1465
Druh stavby: Rodinný dom
Popis stavby: rodinný dom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1