Obchodný vestník 219/2022 Konkurzy a vyrovnania Deň vydania: 15.11.2022
K066381
Krajský súd v Košiciach
Sp. zn.: 2K/25/1995
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Poľnohospodárske družstvo "Poľana" v Duplíne
Sídlo/Miesto podnikania/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Duplín, 091 01 Duplín, Slovenská republika
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 204 587
Súd zverejňuje upovedomenie úpadcu a konkurzných veriteľov o konečnej správe o speňažení majetku z podstaty
a o vyúčtovaní odmeny a výdavkov správcu:

                                                       KRAJSKÝ SÚD V KOŠICIACH

                          Štúrova č. 29, 041 51  Košice, t.č. 055/8870 112, fax 055/8870 221

                                                      e-mail:podatelnaKSKE@justice.sk

 

                                                                                                                  č.k.: 2K/25/1995-430

 

                                             Upovedomenie úpadcu  a konkurzných veriteľov

                                                          o konečnej správe a vyúčtovaní

 

            V konkurznej veci úpadcu: Poľnohospodárske družstvo „Poľana“ v Duplíne so sídlom v Duplíne, IČO: 00 204 587, predložil správca konkurznej podstaty súdu správu o speňažovaní majetku z podstaty a vyúčtovanie svojej odmeny a výdavkov.

 

                          Konečná správa a vyúčtovanie budú vyvesené na úradnej tabuli a WEB úradnej

                                                             tabuli súdu dňa 28. novembra 2022

 

P o u č e n i e :  Konkurzní veritelia a úpadca, môžu, do 15 dní  odo dňa, kedy bola konečná správa a vyúčtovanie vyvesené na úradnej tabuli súdu, podať proti nim námietky (§ 29 ods. 3 ZKV, v znení zmien a doplnkov). Strany a ich zástupcovia majú právo nahliadať do súdneho spisu a robiť si z neho výpisy, odpisy a kópie alebo požiadať súd o vyhotovenie kópií za úhradu vecných nákladov (§ 97 ods. 1 CSP).

 

V Košiciach dňa  10.11.2022

                                                                                                          JUDr. Igor Ragan

                                                                                                            predseda senátu

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1