Obchodný vestník 219/2022 Dražby – dobrovoľní dražobníci Deň vydania: 15.11.2022
X088400
Profesionálna dražobná spoločnosť s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
(podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.)
Oznámenie o dražbe číslo PDS č. 043/4-2022
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Profesionálna dražobná spoločnosť s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Masarykova
b) Orientačné/súpisné číslo 21
c) Názov obce Košice d) PSČ 040 01
e) Štát Slovenská republika
III: Zapísaný OR Okresný súd Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 15388/V
IV. IČO/ dátum narodenia 36 583 936
B. Označenie navrhovateľa
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko JUDr. Michal Pohovej, správca konkurznej podstaty úpadcu
spoločnosti FLH
ENALCO - SQ, s.r.o. v konkurze  IČO 35 759 011
Osada Čiky 4906/25
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Nám. Slobody
b) Orientačné/súpisné číslo 10
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 811 06
e) Štát Slovensko
IV. IČO/ dátum narodenia 09 031 981
C. Miesto konania dražby Notársky úrad Mgr. Petra Dancziho, Turecká 24, 940 61 Nové
Zámky
D. Dátum konania dražby 19. 12. 2022
E. Čas konania dražby 09.00 hod.
F. Kolo dražby 1.
G. Predmet dražby

Označenie predmetu dražby: Predmetom dražby je súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 5091, vedenom Okresným úradom Nové Zámky, Katastrálny odbor, Okres: Nové Zámky, Obec: Palárikovo, Katastrálne územie: Palárikovo, a to:

  • rozostavaná stavba bez súp. č., na parcele registra „C“ č. 4906/26 a na parcele registra „C“ č. 4906/25, Druh stavby: Rozostavaná budova,
  • parcela registra „C“ č. . 4906/17 vo výmere 6126 m2, druh pozemku: Ostatná plocha,
  • parcela registra „C“ č. 4906/25 vo výmere 1062 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie,

Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku parcelné čislo 4906/25,

  • parcela registra „C“ č. 4906/26 vo výmere 116 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie,
  • Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku parcelné čislo 4906/26,

Príslušenstvo, ktoré sa nezapisuje, alebo nie je zapísané na liste vlastníctva a to najmä: Oplotenie areálu,

Základy pre vonkajšie zariadenia, (ďalej len "predmet dražby").

 

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

H: Opis predmetu dražby

Opis predmetu dražby :

BYTOVÉ A NEBYTOVÉ BUDOVY (HALY)

Rozostavaná AB SO01 na p.č. 4906/25

POPIS STAVBY

Objekt „Kogenerácia Palárikovo - energetický zdroj na výrobu tepla a elektrickej energie“ je situovaný v novovybudovanej priemyselnej lokalite obce, výstavba objektu bola povolená stavebným povolením vydaným Obcou Palárikovo pod č.109/2010 dňa 12.2.2010.

Rozostavaná stavba bez súpisného čísla je postavená na pozemkoch parcelné číslo 4906/25 a 4906/26 mimo zastavaného územia obce Palárikovo, v rovnomennom katastrálnom území, v danej lokalite je možnosť napojenia na obecné rozvody vody, elektro, zemného plynu a kanalizácie.

Prevádzková stavba pozostáva z haly kotolne a murovaných prístavkov administratívnej časti, elektro rozvodní a plynomerne, vzhľadom na rozdielne materiálové vyhotovenie a využitie je hala a prístavky ohodnocované samostatne.

Rozostavaná administratívna budova na parcele číslo 4906/25 je riešená ako jednopodlažný objekt bez podzemného podlažia s plochou strechou, v objekte sú navrhnuté kuchynka, sociálne zázemie WC, umyváreň, kancelársky priestor, skladový priestor, chodba, šatňa. Základy tvoria betónové pásy, steny sú murované z tehlového materiálu, povrchová úprava vonkajších stien je plánovaná zo štruktúrovanej omietkoviny s farebnou štruktúrou, soklová časť fasády bude tvorená hrubozrnnou vodoodpudivou omietkovinou, vnútorné omietky hladké vápenno cementové, v sociálnych zázemiach bude keramický obklad stien, stropné konštrukcie sú zo strešných sendvičových panelov s vrstvou tepelnej izolácie a hydroizolácie, zastrešenie objektu je plochou strechou, nášľapné vrstvy podláh budú keramické, vonkajšie výplne otvorov sú navrhnuté hliníkové okná, vonkajšie dvere hliníkové, vnútorné dvere drevené plné osadené do lisovaných zárubní, v sociálnych zariadeniach budú osadené umývadlá, splachovacie WC s dolnou nádržkou, pisoár, batérie pákové, keramické obklady stien, klampiarske konštrukcie budú z lakoplastovaného plechu, zdrojom tepla bude odpadné teplo zo sekundárneho okruhu kogeneračných jednotiek, vykurovanie objektu teplovodné s menovitým teplotným spádom vykurovacej vody, vykurovacie telesá panelové oceľové, ohrev vody v prietokovom ohrievači, elektroinštalácia svetelná, objekt bude chránený bezpečnostným zariadením, rozvod vody a zemného plynu bude zabezpečený z verejného rozvodu, odkanalizovanie splaškovej vody do verejnej kanalizácie, v objekte je plánovaný rozvod klimatizačnej a vzduchotechnickej jednotky, objekt bude chránený bleskozvodom. V čase obhliadky boli vyhotovené základové konštrukcie, obvodové konštrukcie s vonkajšími omietkami, značne poškodenými, stropné a deliace konštrukcie sú opatrené vnútornými omietkami, v objekte sú vyhotovené rozvody vody, kanalizácie, ostatné časti neboli v čase obhliadky vybudované.

Rozostavaná hala kotolne na parcele číslo 4906/25 je riešená ako jednopodlažný objekt bez podzemného podlažia so sedlovou strechou, v objekte je navrhnutá kotolňa a strojovňa ulitizačných kotlov. Objekt je založený na železobetónových pätkách, oceľové stĺpy skeletovej haly sú kotvené kotevnými skrutkami do železobetónových pätiek, objekt je zastrešený sedlovou strechou na oceľových priehradových väzníkoch, stenové opláštenie je vybudované zo sendvičových panelov s IPN jadrom, je kotvené do sústavy oceľových stĺpikov a paždíkov, v spodnej časti haly je murovaná podmurovka ukončená oceľovým profilom pre ukotvenie dolnej hrany opláštenia, podmurovka je z vnútornej strany omietnutá, z vonkajšej strany bude obložená keramickým obkladom, podlahy sú navrhnuté z drátk obetónu a keramickej dlažby s hydroizoláciou proti zemnej vlhkosti, navrhnuté je oceľové schodisko na obslužnú plošinu, vonkajšie výplne otvorov sú navrhnuté hliníkové, vstupné dvere hliníkové, vráta oceľové osadené do uholníkových zárubní, objekt má mať klimatizačné a ventilačné jednotky, bezpečnostné zariadenie, rozvod vody je podľa projektu zabezpečený z verejného rozvodu, odkanalizovanie splaškovej vody do verejnej kanalizácie, objekt bude chránený bleskozvodom. V čase obhliadky boli vyhotovené základové konštrukcie, obvodové konštrukcie, krov, krytina, čiastočne klampiarske konštrukcie, čiastočné vnútorné úpravy povrchov podmurovky, v objekte sú vyhotovené čiastočné rozvody vody, kanalizácie, deliace konštrukcie, bleskozvod, ostatné časti neboli v čase obhliadky vybudované.

Rozostavaná NN a VN rozvodňa a plynomerňa je riešená ako jednopodlažný objekt s pultovou strechou, navrhnutou železobetónovou záchytnou jamou, NN a VN rozvodne, plynomerne. Pod trafostanicou je plošný základ, ktorý je zároveň železobetónovou záchytnou jamou, steny sú murované z tehlového materiálu, povrchová úprava vonkajších stien je navrhnutá zo štruktúrovanej omietkoviny s farebnou štruktúrou, soklová časť fasády bude tvorená hrubozrnnou vodoodpudivou omietkovinou, vnútorné omietky sú navrhnuté hladké vápenno cementové, stropné konštrukcie zo strešných sendvičových panelov s vrstvou tepelnej izolácie a hydroizolácie, zastrešenie objektu bude pultovou strechou, nášľapné vrstvy podláh sú navrhnuté z drátkobetónu, vonkajšie výplne otvorov sú navrhnuté hliníkové okná, vonkajšie dvere hliníkové, vráta oceľové do uholníkových zárubní, klampiarske konštrukcie sú navrhnuté z lakoplastovaného plechu, elektroinštalácia svetelná i motorická, objekt bude chránený bezpečnostným zariadením, v objekte má byť rozvod klimatizačnej jednotky, vzduchotechniky, vody, zemného plynu, elektro, objekt bude chránený bleskozvodom. V čase obhliadky boli vyhotovené základové konštrukcie, neukončené steny, ostatné časti neboli v čase obhliadky vybudované.

Základy pre vonkajšie zariadenie na parc.č.4906/26 sú tvorené železobetónovou základovou doskou a majú slúžiť na umiestnenie technologických zariadení - chladičov, ktoré dopĺňajú technologické zariadenie strojovne kogeneračnej jednotky a utilizačného kotla, vybudované v roku 2012.

Plot okolo areálu je zo strojového pletiva upevneného o zabetónované kovové stĺpiky, súčasťou je dvojkrídlové brána.

 

POZEMKY

METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE

Pozemok

POPIS

Pozemok parcelné číslo 4906/17 je zaradený v katastri nehnuteľností ako ostatná plocha. Pozemky parcelné číslo 4906/25 a 4906/26 sú zaradené v katastri nehnuteľností ako zastavaná plocha a nádvorie. Pozemky sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce Palárikovo v rovnomennom katastrálnom území. Obec Palárikovo má podľa údaju z internetovej stránky cca 4.254 obyvateľov. V mieste, kde sa nachádzajú ohodnocované pozemky je možnosť napojenia na obecný vodovod, elektrický rozvod a rozvod plynu. Pozemky sú rovinaté.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby.

Opis stavu predmetu dražby:

BYTOVÉ A NEBYTOVÉ BUDOVY (HALY)

Rozostavaná AB SO01 na p.č. 4906/25

POPIS STAVBY

Objekt „Kogenerácia Palárikovo - energetický zdroj na výrobu tepla a elektrickej energie“ je situovaný v novovybudovanej priemyselnej lokalite obce, výstavba objektu bola povolená stavebným povolením vydaným Obcou Palárikovo pod č.109/2010 dňa 12.2.2010.

Rozostavaná stavba bez súpisného čísla je postavená na pozemkoch parcelné číslo 4906/25 a 4906/26 mimo zastavaného územia obce Palárikovo, v rovnomennom katastrálnom území, v danej lokalite je možnosť napojenia na obecné rozvody vody, elektro, zemného plynu a kanalizácie.

Prevádzková stavba pozostáva z haly kotolne a murovaných prístavkov administratívnej časti, elektro rozvodní a plynomerne, vzhľadom na rozdielne materiálové vyhotovenie a využitie je hala a prístavky ohodnocované samostatne.

Rozostavaná administratívna budova na parcele číslo 4906/25 je riešená ako jednopodlažný objekt bez podzemného podlažia s plochou strechou, v objekte sú navrhnuté kuchynka, sociálne zázemie WC, umyváreň, kancelársky priestor, skladový priestor, chodba, šatňa. Základy tvoria betónové pásy, steny sú murované z tehlového materiálu, povrchová úprava vonkajších stien je plánovaná zo štruktúrovanej omietkoviny s farebnou štruktúrou, soklová časť fasády bude tvorená hrubozrnnou vodoodpudivou omietkovinou, vnútorné omietky hladké vápenno cementové, v sociálnych zázemiach bude keramický obklad stien, stropné konštrukcie sú zo strešných sendvičových panelov s vrstvou tepelnej izolácie a hydroizolácie, zastrešenie objektu je plochou strechou, nášľapné vrstvy podláh budú keramické, vonkajšie výplne otvorov sú navrhnuté hliníkové okná, vonkajšie dvere hliníkové, vnútorné dvere drevené plné osadené do lisovaných zárubní, v sociálnych zariadeniach budú osadené umývadlá, splachovacie WC s dolnou nádržkou, pisoár, batérie pákové, keramické obklady stien, klampiarske konštrukcie budú z lakoplastovaného plechu, zdrojom tepla bude odpadné teplo zo sekundárneho okruhu kogeneračných jednotiek, vykurovanie objektu teplovodné s menovitým teplotným spádom vykurovacej vody, vykurovacie telesá panelové oceľové, ohrev vody v prietokovom ohrievači, elektroinštalácia svetelná, objekt bude chránený bezpečnostným zariadením, rozvod vody a zemného plynu bude zabezpečený z verejného rozvodu, odkanalizovanie splaškovej vody do verejnej kanalizácie, v objekte je plánovaný rozvod klimatizačnej a vzduchotechnickej jednotky, objekt bude chránený bleskozvodom. V čase obhliadky boli vyhotovené základové konštrukcie, obvodové konštrukcie s vonkajšími omietkami, značne poškodenými, stropné a deliace konštrukcie sú opatrené vnútornými omietkami, v objekte sú vyhotovené rozvody vody, kanalizácie, ostatné časti neboli v čase obhliadky vybudované.

Rozostavaná hala kotolne na parcele číslo 4906/25 je riešená ako jednopodlažný objekt bez podzemného podlažia so sedlovou strechou, v objekte je navrhnutá kotolňa a strojovňa ulitizačných kotlov. Objekt je založený na železobetónových pätkách, oceľové stĺpy skeletovej haly sú kotvené kotevnými skrutkami do železobetónových pätiek, objekt je zastrešený sedlovou strechou na oceľových priehradových väzníkoch, stenové opláštenie je vybudované zo sendvičových panelov s IPN jadrom, je kotvené do sústavy oceľových stĺpikov a paždíkov, v spodnej časti haly je murovaná podmurovka ukončená oceľovým profilom pre ukotvenie dolnej hrany opláštenia, podmurovka je z vnútornej strany omietnutá, z vonkajšej strany bude obložená keramickým obkladom, podlahy sú navrhnuté z drátk obetónu a keramickej dlažby s hydroizoláciou proti zemnej vlhkosti, navrhnuté je oceľové schodisko na obslužnú plošinu, vonkajšie výplne otvorov sú navrhnuté hliníkové, vstupné dvere hliníkové, vráta oceľové osadené do uholníkových zárubní, objekt má mať klimatizačné a ventilačné jednotky, bezpečnostné zariadenie, rozvod vody je podľa projektu zabezpečený z verejného rozvodu, odkanalizovanie splaškovej vody do verejnej kanalizácie, objekt bude chránený bleskozvodom. V čase obhliadky boli vyhotovené základové konštrukcie, obvodové konštrukcie, krov, krytina, čiastočne klampiarske konštrukcie, čiastočné vnútorné úpravy povrchov podmurovky, v objekte sú vyhotovené čiastočné rozvody vody, kanalizácie, deliace konštrukcie, bleskozvod, ostatné časti neboli v čase obhliadky vybudované.

Rozostavaná NN a VN rozvodňa a plynomerňa je riešená ako jednopodlažný objekt s pultovou strechou, navrhnutou železobetónovou záchytnou jamou, NN a VN rozvodne, plynomerne. Pod trafostanicou je plošný základ, ktorý je zároveň železobetónovou záchytnou jamou, steny sú murované z tehlového materiálu, povrchová úprava vonkajších stien je navrhnutá zo štruktúrovanej omietkoviny s farebnou štruktúrou, soklová časť fasády bude tvorená hrubozrnnou vodoodpudivou omietkovinou, vnútorné omietky sú navrhnuté hladké vápenno cementové, stropné konštrukcie zo strešných sendvičových panelov s vrstvou tepelnej izolácie a hydroizolácie, zastrešenie objektu bude pultovou strechou, nášľapné vrstvy podláh sú navrhnuté z drátkobetónu, vonkajšie výplne otvorov sú navrhnuté hliníkové okná, vonkajšie dvere hliníkové, vráta oceľové do uholníkových zárubní, klampiarske konštrukcie sú navrhnuté z lakoplastovaného plechu, elektroinštalácia svetelná i motorická, objekt bude chránený bezpečnostným zariadením, v objekte má byť rozvod klimatizačnej jednotky, vzduchotechniky, vody, zemného plynu, elektro, objekt bude chránený bleskozvodom. V čase obhliadky boli vyhotovené základové konštrukcie, neukončené steny, ostatné časti neboli v čase obhliadky vybudované.

Základy pre vonkajšie zariadenie na parc.č.4906/26 sú tvorené železobetónovou základovou doskou a majú slúžiť na umiestnenie technologických zariadení - chladičov, ktoré dopĺňajú technologické zariadenie strojovne kogeneračnej jednotky a utilizačného kotla, vybudované v roku 2012.

Plot okolo areálu je zo strojového pletiva upevneného o zabetónované kovové stĺpiky, súčasťou je dvojkrídlové brána.

 

POZEMKY

METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE

Pozemok

POPIS

Pozemok parcelné číslo 4906/17 je zaradený v katastri nehnuteľností ako ostatná plocha. Pozemky parcelné číslo 4906/25 a 4906/26 sú zaradené v katastri nehnuteľností ako zastavaná plocha a nádvorie. Pozemky sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce Palárikovo v rovnomennom katastrálnom území. Obec Palárikovo má podľa údaju z internetovej stránky cca 4.254 obyvateľov. V mieste, kde sa nachádzajú ohodnocované pozemky je možnosť napojenia na obecný vodovod, elektrický rozvod a rozvod plynu. Pozemky sú rovinaté.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Práva a záväzky viaznúce na predmete dražby:
LV č. 5091, k. ú. Palárikovo
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY:
1
Poznámka: Bez zápisu

ČASŤ C ŤARCHY
Bez tiarch
Iné údaje: Z-1792/21
J. Spoločná dražba Nie
K. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Číslo znaleckého posudku: 50/2022
Meno znalca: Ing. Miroslav Tokár
Dátum vyhotovenia: 09.11.2022
Všeobecná cena odhadu: 340.000,00 €
L. Najnižšie podanie 340.000,00 €
M. Minimálne prihodenie 500,00 €
N. Dražobná zábezpeka a) výška 45.000,00  €
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky
(vrátane informácie, či je možné zložiť
dražobnú zábezpeku platobnou kartou alebo
šekom)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:
1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka IBAN
SK4831000000004350268216, VS: 0432022, vedený v Prima
banka Slovensko a.s.,
2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese
Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste
konania dražby do pokladne dražobníka,
3. banková záruka,
4. notárska úschova.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani
šekom.
c) číslo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky IBAN SK4831000000004350268216
d) adresa miesta na zloženie dražobnej
zábezpeky
Notársky úrad Mgr. Petra Dancziho, Turecká 24, 940 61 Nové
Zámky.

Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040
01 Košice, pokladňa dražobníka.
e) doklad preukazujúci zloženie dražobnej
zábezpeky
Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky:
 Originál výpisu z
bankového účtu, potvrdenie o vklade peňažných prostriedkov na
bankový účet v hotovosti (účastník bude pripustený k dražbe, ak
do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na
účet dražobníka), príjmový pokladničný doklad dražobníka,
banková záruka v prospech dražobníka s výhradou prevodu
platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,
že účastník dražby sa stane vydražiteľom, notárska úschova v
prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení
zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby
sa stane vydražiteľom.
f) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky do otvorenia dražby
g) vrátenie dražobnej zábezpeky Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky: Dražobník bez
zbytočného odkladu po skončení dražby vráti účastníkovi
dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, zloženú dražobnú
zábezpeku alebo zabezpečí jej vydanie z notárskej úschovy.
Listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky predloženú
účastníkom dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobník
bez zbytočného odkladu vráti účastníkovi dražby, najneskôr
však do 5 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od
dražby.
O. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením: Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením najneskôr
do 15 dní odo dňa skončenia dražby na účet dražobníka č. IBAN SK4831000000004350268216, VS: 0432022,
vedený v Prima banka Slovensko a.s..
Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením.
P. Obhliadka predmetu dražby (dátum a čas) Obhliadka 1: 29.11.2022 o 10.00 hod.
Obhliadka 2: 07.12.2022 o 14.00 hod.
Miesto obhliadky Rozostavaná stavba bez súp. č., na parcele registra „C“ č.
4906/26 a na parcele registra „C“ č. 4906/25, Druh stavby:
Rozostavaná budova,
Organizačné opatrenia Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku
predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s
dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce
sa obhliadky: 0903 420 800.
R. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby: Vlastnícke právo k predmetu
dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením v ustanovenej
lehote. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi
potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje notárska zápisnica
vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.
S. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Podmienky odovzdania predmetu dražby:
1. Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu
dražby odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke
právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby
a vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí .
2. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, predchádzajúci vlastník je
povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia
totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní
predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby,
vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane
vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a
zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.
3. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby
znáša vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil
predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
4. Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu
spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.
T. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
1. V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z.; v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena T tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania.
3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena T tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 1 písmena T tohto oznámenia o dražbe.
4. Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Notár
a) titul Mgr.
b) meno Peter
c) priezvisko Danczi
d) sídlo Turecká  24, 940 61  Nové Zámky
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1