Obchodný vestník 219/2022 Dražby – dobrovoľní dražobníci Deň vydania: 15.11.2022
X088413
DUPOS dražobná, spol. s r.o.
Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
(podľa § 24 zákona č. 527/2002 Z.z.)
Číslo dražby DU-POS DD 30/2022
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko DUPOS dražobná, spol. s r.o.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tamaškovičova
b) Orientačné/súpisné číslo 17
c) Názov obce Trnava d) PSČ 917 01
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný OR Okresný súd Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 11681/T
IV. IČO/ dátum narodenia 36 233 935
B. Dátum vykonania dražby 10. 11. 2022
C. Miesto konania dražby Hotel Ambassador ****, Hlavná 101, 040 01 Košice, salónik Café
Ambassador na prízemí
D. Čas konania dražby 11:30 hod.
E. Kolo dražby prvá dražba
F. Predmet dražby a jeho príslušenstvo

 

LV č.

Okresný úrad, katastrálny odbor

Katastrálne územie

Okres

Obec

542

Gelnica

Gelnica

Gelnica

Gelnica

Parcely registra "C"

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

909

Zastavaná plocha a nádvorie

245

Stavby

Súpisné číslo

Parcela

Druh stavby

95

909

Rodinný dom

 

Opis predmetu dražby

Jedná sa o samostatne stojací hostinec, pôvodne to bol rodinný dom. V čase obhliadky bola započatá prestavba objektu z rodinného domu na pohostinstvo. Rekonštrukcia bola začatá v roku 2015, v čase obhliadky rekonštrukcia nebola ukončená. Pôvodný rodinný dom bol postavený v roku 1868. Jedná sa o dvojpodlažný objekt s jedným nadzemným podlažím a čiastočným suterénom. Stavebné povolenie nebolo predložené. Objekt je napojený na verejný vodovod, verejnú kanalizáciu a elektrickú sieť. V I. PP sa nachádza pivnica. Na I. NP sa nachádzajú hostinec, 4x WC, 2x predsieň, WC. Základy sú základové pásy z kameňa bez vodorovnej izolácie. Nosné murivo suterénu je kamenné. Nosné a obvodové murivo nadzemného podlažia je murované z tehál. Deliace konštrukcie sú murované tehál. Stropy sú klenbové, v suteréne je kamenná klenba, nad prízemím je tehlová klenba do oceľových nosníkov. Strecha je sedlová, drevený krov, nad prístavbou je pultová strecha. Krytina strechy je z pozinkovaného plechu. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu. Úprava fasády je vápennou hrubou omietkou. Vnútorné omietky sú vápenné štukové. Vnútorné keramické obklady v čase ohodnotenia neboli prevedené. Dvere nie sú osadené. Okná sú plastové. Okná v suteréne sú oceľové jednoduché. Podlahy sú z keramickej dlažby. Vykurovanie bude ústredné. Kotol ÚK a radiátory neboli nainštalované. Rozvod studenej aj teplej vody z centrálneho zdroja – plastové potrubie. WC bude vybavené wc misami so spodnou nádržkou, keramickými umývadlami a pisoármi. Kanalizácia je z PVC potrubia. Elektroinštalácia je svetelná a motorická – ističe. Na pozemku sa nachádza vodovodná prípojka, vodomerná šachta, kanalizačná prípojka. Úžitková plocha domu je 234 m2. Pozemok má 245 m2.

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

 

G. Opis stavu predmetu dražby

Jedná sa o samostatne stojací hostinec, pôvodne to bol rodinný dom. V čase obhliadky bola započatá prestavba objektu z rodinného domu na pohostinstvo. Rekonštrukcia bola začatá v roku 2015, v čase obhliadky rekonštrukcia nebola ukončená. Pôvodný rodinný dom bol postavený v roku 1868. Jedná sa o dvojpodlažný objekt s jedným nadzemným podlažím a čiastočným suterénom. Stavebné povolenie nebolo predložené. Objekt je napojený na verejný vodovod, verejnú kanalizáciu a elektrickú sieť. V I. PP sa nachádza pivnica. Na I. NP sa nachádzajú hostinec, 4x WC, 2x predsieň, WC. Základy sú základové pásy z kameňa bez vodorovnej izolácie. Nosné murivo suterénu je kamenné. Nosné a obvodové murivo nadzemného podlažia je murované z tehál. Deliace konštrukcie sú murované tehál. Stropy sú klenbové, v suteréne je kamenná klenba, nad prízemím je tehlová klenba do oceľových nosníkov. Strecha je sedlová, drevený krov, nad prístavbou je pultová strecha. Krytina strechy je z pozinkovaného plechu. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu. Úprava fasády je vápennou hrubou omietkou. Vnútorné omietky sú vápenné štukové. Vnútorné keramické obklady v čase ohodnotenia neboli prevedené. Dvere nie sú osadené. Okná sú plastové. Okná v suteréne sú oceľové jednoduché. Podlahy sú z keramickej dlažby. Vykurovanie bude ústredné. Kotol ÚK a radiátory neboli nainštalované. Rozvod studenej aj teplej vody z centrálneho zdroja – plastové potrubie. WC bude vybavené wc misami so spodnou nádržkou, keramickými umývadlami a pisoármi. Kanalizácia je z PVC potrubia. Elektroinštalácia je svetelná a motorická – ističe. Na pozemku sa nachádza vodovodná prípojka, vodomerná šachta, kanalizačná prípojka. Úžitková plocha domu je 234 m2. Pozemok má 245 m2.

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

 

H. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby a s ním spojené
- Záložné právo na nehnuteľnosti: pozemok registra C KN parcelné číslo 909, zastavané plochy a nádvoria o výmere
245 m2, stavba so súpisným číslom 95 na pozemku registra C KN s parcelným číslom 909 v prospech: DPS financial
consulting, s.r.o., IČO 46713930, Tamaškovičova 17, 917 01 Trnava (pôv. Slovenská sporiteľňa, a.s., IČO 00151653,
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava) na základe zmluvy o zriadení záložného práva (úverová zmluva č. 5114612454) -
V 532/2016 z 1.8.2016 - 517/2016, Zmluva o postúpení pohľadávok č. 0207/2022/CE zo dňa 24.032022, Z-504/2022
- 280/22

Nie sú známe žiadne nájomné zmluvy týkajúce sa predmetu dražby.
I. Odhad ceny predmetu dražby Číslo znaleckého posudku: 205/2022
Meno znalca: Ing. Marek Čeklovský
Dátum vyhotovenia: 29.07.2022
Všeobecná cena odhadu:      55 400,00 €
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením nebolo urobené ani najnižšie podanie
K. Najnižšie podanie nebolo urobené
L. Označenie licitátora
I. Obchodné meno/meno a priezvisko JUDr. Stanislav Hric
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Bielidlá
b) Orientačné/súpisné číslo 902/16
c) Názov obce Spišské Podhradie d) PSČ 053 04
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 18.07.1983
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1