Obchodný vestník 219/2022 Dražby – dobrovoľní dražobníci Deň vydania: 15.11.2022
X088411
DUPOS dražobná, spol. s r.o.
Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
(podľa § 24 zákona č. 527/2002 Z.z.)
Číslo dražby DU-POS DD 28/2022
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko DUPOS dražobná, spol. s r.o.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tamaškovičova
b) Orientačné/súpisné číslo 17
c) Názov obce Trnava d) PSČ 917 01
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný OR Okresný súd Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 11681/T
IV. IČO/ dátum narodenia 36 233 935
B. Dátum vykonania dražby 10. 11. 2022
C. Miesto konania dražby Hotel Ambassador ****, Hlavná 101, 040 01 Košice, salónik Café
Ambassador na prízemí
D. Čas konania dražby 10:30 hod.
E. Kolo dražby prvá dražba
F. Predmet dražby a jeho príslušenstvo

 

LV č.

Okresný úrad, katastrálny odbor

Katastrálne územie

Okres

Obec

542

Gelnica

Gelnica

Gelnica

Gelnica

Parcely registra "C"

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

1782/1

Zastavaná plocha a nádvorie

453

Stavby

Súpisné číslo

Parcela

Druh stavby

314

1782/1

Rodinný dom

 

Opis predmetu dražby

Jedná sa o samostatne stojací prevádzkový objekt, pôvodne rodinný dom. V čase obhliadky bola započatá prestavba objektu z rodinného domu na pohostinstvo. Rekonštrukcia bola začatá v roku 2015, v čase obhliadky rekonštrukcia nebola ukončená. Pôvodný rodinný dom bol postavený v roku 1927. Stavebné povolenie a projektová dokumentácia nebola predložená. Objekt je napojený na verejný vodovod, verejnú kanalizáciu a elektrickú sieť. Na I. NP sa nachádza kaviareň, hostinec, kaviareň + herňa, 7x WC. Základy sú základové pásy z betónu s vodorovnou izoláciou. Nosné a obvodové murivo nadzemného podlažia je murované z tehál. Deliace konštrukcie sú murované tehál. Strop je drevený trámový s viditeľnými trámami, nad časťou prízemia je drevený trámový strop so sadrokartónovým podhľadom. Strecha je sedlová, drevený krov, nad časťou objektu je plochá strecha. Krytina strechy je z pozinkovaného plechu, na plochej streche je bitúmenová krytina. Objekt je čiastočne zateplený, zateplenie nie je dokončené. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu. Úprava fasády je lepidlom, omietka nie je vyhotovená. Vnútorné omietky sú vápenné štukové. Vnútorné keramické obklady sú vo WC, steny pri bare sú obložené obkladom z umelého kameňa. Vstupné dvere sú drevené rámové, interiérové dvere nie sú osadené. Podlahy sú z keramickej dlažby. Vykurovanie je ústredné. Kotol ÚK a radiátory neboli nainštalované. Rozvod studenej aj teplej vody z centrálneho zdroja – plastové potrubie. WC sú vybavené wc misami so spodnou nádržkou, keramickými umývadlami a pisoármi. Barový pult je vybavený nerezovým drezom. Kanalizácia je z PVC potrubia. Elektroinštalácia je svetelná a motorická – ističe. Objekt je vybavená zabezpečovacím zariadením. Pozemok má 453 m2.

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

 

G. Opis stavu predmetu dražby

Jedná sa o samostatne stojací prevádzkový objekt, pôvodne rodinný dom. V čase obhliadky bola započatá prestavba objektu z rodinného domu na pohostinstvo. Rekonštrukcia bola začatá v roku 2015, v čase obhliadky rekonštrukcia nebola ukončená. Pôvodný rodinný dom bol postavený v roku 1927. Stavebné povolenie a projektová dokumentácia nebola predložená. Objekt je napojený na verejný vodovod, verejnú kanalizáciu a elektrickú sieť. Na I. NP sa nachádza kaviareň, hostinec, kaviareň + herňa, 7x WC. Základy sú základové pásy z betónu s vodorovnou izoláciou. Nosné a obvodové murivo nadzemného podlažia je murované z tehál. Deliace konštrukcie sú murované tehál. Strop je drevený trámový s viditeľnými trámami, nad časťou prízemia je drevený trámový strop so sadrokartónovým podhľadom. Strecha je sedlová, drevený krov, nad časťou objektu je plochá strecha. Krytina strechy je z pozinkovaného plechu, na plochej streche je bitúmenová krytina. Objekt je čiastočne zateplený, zateplenie nie je dokončené. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu. Úprava fasády je lepidlom, omietka nie je vyhotovená. Vnútorné omietky sú vápenné štukové. Vnútorné keramické obklady sú vo WC, steny pri bare sú obložené obkladom z umelého kameňa. Vstupné dvere sú drevené rámové, interiérové dvere nie sú osadené. Podlahy sú z keramickej dlažby. Vykurovanie je ústredné. Kotol ÚK a radiátory neboli nainštalované. Rozvod studenej aj teplej vody z centrálneho zdroja – plastové potrubie. WC sú vybavené wc misami so spodnou nádržkou, keramickými umývadlami a pisoármi. Barový pult je vybavený nerezovým drezom. Kanalizácia je z PVC potrubia. Elektroinštalácia je svetelná a motorická – ističe. Objekt je vybavená zabezpečovacím zariadením. Pozemok má 453 m2.

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

 

H. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby a s ním spojené
- Záložné právo na základe zmluvy o zriadení záložného práva (úverová zmluva č. 5114612518) k nehnuteľnostiam:
pozemok registra CKN parcelné číslo 1782/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 453 m2, stavba so súpisným
číslom 314 na pozemku registra C KN parcelné číslo 1782/1 v prospech: DPS financial consulting, s.r.o., IČO
46713930, Tamaškovičova 17, 917 01 Trnava (pôv. Slovenská sporiteľňa, a.s., IČO 00151653, Tomášikova 48, 832
37 Bratislava), V 530/2016 z 28.7.2016 - 505/16, Zmluva o postúpení pohľadávok č. 0207/2022/CE zo dňa
24.03.2022, Z-504/2022 - 280/22

Nie sú známe žiadne nájomné zmluvy týkajúce sa predmetu dražby.
I. Odhad ceny predmetu dražby Číslo znaleckého posudku: 204/2022
Meno znalca: Ing. Marek Čeklovský
Dátum vyhotovenia: 29.07.2022
Všeobecná cena odhadu:      61 800,00 €
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením nebolo urobené ani najnižšie podanie
K. Najnižšie podanie nebolo urobené
L. Označenie licitátora
I. Obchodné meno/meno a priezvisko JUDr. Stanislav Hric
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Bielidlá
b) Orientačné/súpisné číslo 902/16
c) Názov obce Spišské Podhradie d) PSČ 053 04
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 18.07.1983
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1