Obchodný vestník 219/2022 Dražby – dobrovoľní dražobníci Deň vydania: 15.11.2022
X088403
JUDr. Ján Debnár
Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby
(podľa § 19 zákona č. 527/2002 Z.z.)
Oznámenie o dražbe číslo 199EX299/18
Zo dňa 12. 10. 2022
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko JUDr. Ján Debnár
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Krné
b) Orientačné/súpisné číslo 84
c) Názov obce Detva d) PSČ 962 12
e) Štát Slovensko
IV. IČO/ dátum narodenia 37 820 478
B. Označenie navrhovateľa
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Pribinova
b) Orientačné/súpisné číslo 25
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 824 96
e) Štát SR
IV. IČO/ dátum narodenia 35 792 752
C. Miesto konania dražby Exekútorský úrad Detva
JUDr. Ján Debnár, súdny exekútor
Krné 84
96212 Detva
D. Dátum konania dražby 23. 11. 2022
E. Čas konania dražby 10:00
F. Kolo dražby prvé
G. Predmet dražby

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 1830

 

 Obec: Podkonice

 Katastrálne územie: Podkonice

 Okres: Banská Bystrica

 Okresný úrad Banská Bystrica

 

PARCELY registra C evidované na katastrálnej mape

 

Parcelné číslo

Výmera v m2

Druh pozemku

Spôsob využ.p.

Umiest. pozemku

Právny vzťah

Druh ch.n.

 494/2

 440

 Záhrada

 4

 1

 

 

 

 

Por. číslo  Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO), spoluvlastnícky podiel, miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka

 

Účastník právneho vzťahu:       Vlastník
1 Zátrochová Zuzana r. Zátrochová, Rudohorská 28, Banská Bystrica,   1/1
PSČ 974 11, SR
Dátum narodenia :          16.12.1976
   

 

Dôvody upustenia od dražby:

dražba nehnuteľnosti vyhlásená na LV 1830,  ktorá sa mala konať dňa 23.11.2022 o 10:00 na Exekútorskom úrade Detva, JUDr. Jána Debnára sa ruší z dôvodu, že povinná Zátrochová Zuzana, 29. augusta 1606/4, 974 01 Banská Bystrica, vyhlásila konkurz.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1