Obchodný vestník 219/2022 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 15.11.2022
K066374
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vavreková Hrehová Marcela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Sídlisko II  1214/32, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.09.1987
Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. Bc. Marek Figura
Sídlo správcu: Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/311/2021 S1773
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu: 2OdK/311/2021
Druh podania: Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 31. decembra 2021, sp. zn. 2OdK/311/2021-18 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Marcela Vavreková Hrehová, nar. 25.09.1987, Sídlisko II 1214/32, 093 01 Vranov nad Topľou, (ďalej aj „Dlžník“). Rovnakým uznesením bol ustanovený do funkcie správcu majetku dlžníka Mgr. Bc. Marek Figura, správca.

 

Správca týmto zverejnením v Obchodnom vestníku oznamuje v súlade s ustanovením §167v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZKR), že konkurz sa končí po splnení rozvrhu výťažku. Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1