Obchodný vestník 219/2022 Exekúcie – súdni exekútori Deň vydania: 15.11.2022
Dražby
X088388
Číslo exekučného konania: 279EX 9/21
Typ dražobnej vyhlášky: Nehnuteľná
Poradie dražby: Opätovná
Exekútor: Juraj Sabol
Ulica: Hutnícka 1
Obec: Košice
PSČ: 040 01
Zastupujúci exekútor: Atila Ádám
Ulica: Čajakova 5
Obec: Košice
Dátum konania dražby: 26.10.2022
Čas konania dražby: 10:00
Miesto konania dražby: Hutnícka 1, 040 01 Košice
Vlastník: O.M.D KOVO, s.r.o.
Sídlo: Krátka 567, Brzotín
Podiel: 1/1
Dátum vyhlásenia termínu dražby: 10.11.2022
Znalecká hodnota: 323.000,00
Reálna hodnota: 323.000,00
Výška zábezpeky: 80.750,00
Typ ceny: Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia: Prevodom
Číslo bankového účtu: SK2102000000004391354954
Najnižšie podanie: 161.500,00
Spôsob zaplatenia najvyššieho podania: Prevodom
Číslo bankového účtu najvyššieho podania: SK2102000000004391354954
Dátum obhliadky: 14.12.2022
Čas obhliadky: 10:00
Miesto obhliadky veci: Krátka 567, Brzotín
Predmet dražby
Nehnutelnosť
Okres: Rožňava
Obec: Brzotín
Kataster: Brzotín
Číslo listu vlastníctva: 1151
Parcela
Parcelné číslo: 1370/1
Výmera: 92
Druh: zastavaná plocha a nádvorie
Popis: Kotolňa
Parcela
Parcelné číslo: 1373/1
Výmera: 155
Druh: zastavaná plocha a nádvorie
Parcela
Parcelné číslo: 1374/3
Výmera: 102
Druh: zastavaná plocha a nádvorie
Parcela
Parcelné číslo: 1374/4
Výmera: 8
Druh: zastavaná plocha a nádvorie
Parcela
Parcelné číslo: 1374/5
Výmera: 385
Druh: zastavaná plocha a nádvorie
Parcela
Parcelné číslo: 1379
Výmera: 1
Druh: zastavaná plocha a nádvorie
Stavba
Supisné číslo: 566
Pracelné číslo: 1370/1
Druh stavby: Budova obchodu a služieb
Popis stavby: Kotolňa
Stavba
Supisné číslo: 566
Pracelné číslo: 1370/2
Druh stavby: Budova obchodu a služieb
Popis stavby: Kotolňa
Stavba
Supisné číslo: 569
Pracelné číslo: 1374/5
Druh stavby: Budova obchodu a služieb
Popis stavby: Výrobný sklad
Stavba
Supisné číslo: 569
Pracelné číslo: 1379
Druh stavby: Budova obchodu a služieb
Popis stavby: Dielňa 2 a 3
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1