Obchodný vestník 219/2022 Dražby – dobrovoľní dražobníci Deň vydania: 15.11.2022
X088399
Aukčná spoločnosť Slovakia s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
(podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.)
Oznámenie o dražbe číslo ASS:45-4/2022
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Aukčná spoločnosť Slovakia s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Letná
b) Orientačné/súpisné číslo 40
c) Názov obce Košice - mestská časť Staré Mesto d) PSČ 040 01
e) Štát Slovenská republika
III: Zapísaný OR Okresný súd Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 47116/V
IV. IČO/ dátum narodenia 52 617 840
B. Označenie navrhovateľa
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s.-
Správca, sídlo: Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice, IČO:
47969121, zapísaný v registri správcov konkurznej podstaty
MSSR pod č. S1742, správca dlžníka: Martina Stariaková,
nar.05.03.1976, bytom: Lastomír 91, 072 37 Lastomír, konkurz
vedený na Okresnom súde Košice I, sp. zn. 30OdK/387/2020
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Moldavská cesta
b) Orientačné/súpisné číslo 10/B
c) Názov obce Košice d) PSČ 040 11
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 47 969 121
C. Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Pavla Sádela, Skladná 38, 040 01 Košice.
D. Dátum konania dražby 19. 12. 2022
E. Čas konania dražby 09.00. hod.
F. Kolo dražby Prvé
G. Predmet dražby

- rodinný dom súp. č. 61, zapísaný na LV č. 843, pre katastrálne územie: Lastomír, nachádzajúci sa na pozemku parcelné číslo 140, Druh stavby Rodinný dom, Popis stavby rodinný dom, Právny vzťah k pozemku parcelné číslo 140 pod stavbou s.č. 61 je evidovaný na liste vlastníctva č. 842, katastrálne územie: Lastomír, obec: Lastomír, okres: Michalovce,  Okresný úrad Michalovce, v spoluvlastníckom podiele 1/3.

- parcela registra "C" evidovaná na katastrálnej mape, parc.  č. 140 pre katastrálne územie: Lastomír evidovanej na LV č. 842 o výmere 577 m2, Druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie, Právny vzťah k stavbe súpisné číslo 61 evidovanej na pozemku parcelné čislo 140 je evidovaný na liste vlastníctva č. 843, katastrálne územie: Lastomír, obec: Lastomír, okres: Michalovce, Okresný úrad Michalovce, v spoluvlastníckom podiele 1/3.

- parcela registra "C" evidovaná na katastrálnej mape, parc.  č. 137/3 pre katastrálne územie: Lastomír evidovanej na LV č. 842 o výmere 83 m2, Druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie, katastrálne územie: Lastomír, obec: Lastomír, okres: Michalovce, Okresný úrad Michalovce, v spoluvlastníckom podiele 1/3.

- parcela registra "E" evidovaná na katastrálnej mape, parc. č. 1317/202 pre katastrálne územie: Lastomír evidovanej na LV č. 1670 o výmere 204 m2, Druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie, katastrálne územie: Lastomír, obec: Lastomír, okres: Michalovce, Okresný úrad Michalovce, v spoluvlastníckom podiele 1/3.

H: Opis predmetu dražby

- Rodinný dom súp. č. 61 je osadený na rovinatom pozemku parc. č. 140 v k.ú. Lastomír, okres Michalovce. Situovaný je v širšom centre obce v uličnej zástavbe samostatne stojacích rodinných domov, prístupný z verejnej miestnej komunikácie pred domom na južnej strane. V danej časti obce je možnosť napojenia na všetky inžinierske siete, rodinný dom v čase obhliadky bol napojený na verejný vodovod, na elektro, na zemný plyn a na kanalizáciu. Rodinný dom v čase obhliadky bol riadne obývaný, má čiastočne zanedbanú údržbu. Obsahuje dve bytové jednotky, ktoré sú vzájomne stavebnej aj funkčne prepojené, so štandardným vybavením. Rodinný dom bol pôvodne postavený v r. 1925, v r. 1963 bola k domu pristavaná prístavba a nadstavba podkrovia, postupne bol čiastočne rekonštruovaný a modernizovaný do dnešnej podoby. Má dve nadzemné podlažia so sedlovou strechou, čiastočne je podpivničený. 

 

DISPOZIČNÉ  RIEŠENIE:

Rodinný dom má dve nadzemné podlažia, čiastočne je podpivničený, dispozičné riešenie podlažia je v súlade s pôdorysom podlaží, ktoré tvorí prílohu znaleckého posudku.

Technické riešenie v čase obhliadky v zmysle metodiky:

1. Podzemné podlažie

- Zvislé nosné konštrukcie - z monolitického betónu; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené)

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické

- Schodisko - cementový poter

- Výplne otvorov - okná - jednoduché drevené alebo oceľové

- Podlahy - dlažby a podlahy ost. miestností - cementový poter, tehlová dlažba

- Vykurovanie - zdroj vykurovania - kotol ústredného vykurovania na plyn, naftu, vykurovací olej, elektrinu alebo výmenníková stanica tepla

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná

- Vnútorné rozvody plynu - rozvod svietiplynu alebo zemného plynu

 

1. Nadzemné podlažie

- Základy - betónové - objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou

- Zvislé nosné konštrukcie - murované z tehál (plná,metrická,tvárnice typu CD,porotherm) v skladobnej hr. nad 40 do 50 cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené)

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom drevené trámové

- Schodisko - liate terazzo, betónová, keramická dlažba

- Strecha - krovy - väznicové sedlové, manzardové; krytiny strechy na krove - plechové pozinkované; klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače)

- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok;  - vápenné štukové, zdrsnené, striekaný brizolit

- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady -  kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene)

- Výplne otvorov - dvere - rámové s výplňou; okná - plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením

- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - palubovky, dosky, xylolit; dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby

- Vybavenie kuchýň - sporák elektrický alebo plynový s elektrickou rúrou alebo varná jednotka (štvorhoráková);  - sporák na tuhé palivo;  - drezové umývadlo oceľové smaltované;  - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky)

- Vybavenie kúpeľní  - pákové nerezové;  - ostatné; záchod - splachovací bez umývadla

- Vykurovanie - ústredné vykurovanie  - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - hliníkové, liatinové; zdroj vykurovania - lokálne - plynové kachle

- Vnútorné rozvody vody - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním;  - malé plynové alebo elektrické ohrievače

- Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové  a azbestocementové potrubie

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná, motorická; elektrický rozvádzač - s poistkami

- Vnútorné rozvody plynu - rozvod svietiplynu alebo zemného plynu

 

1. Podkrovné podlažie

- Zvislé nosné konštrukcie - murované z iných materiálov (calsilox, siporex, calofrig) v skladobnej hrúbke nad 30 do 40cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené)

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom drevené trámové

- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok

- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min.nad 1,35 m výšky;  - samostatnej sprchy;  - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene)

- Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením

- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - podlahoviny gumové, z PVC, lino; dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby

- Vybavenie kuchýň - sporák elektrický alebo plynový s elektrickou rúrou alebo varná jednotka (štvorhoráková);  - drezové umývadlo nerezové alebo plastové;  - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky)

- Vybavenie kúpeľní - umývadlo;  - samostatná sprcha; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou;  - pákové nerezové; záchod - splachovací bez umývadla

- Vykurovanie - ústredné vykurovanie  - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - hliníkové, liatinové

- Vnútorné rozvody vody - z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním

- Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové  a azbestocementové potrubie

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná; elektrický rozvádzač - s automatickým istením

 

POPIS PODLAŽÍ

1. Podzemné podlažie

            Dispozícia suterénu je zrejmá z pôdorysu podlažia, suterén má pod pôvodným domom z r. 1925 jednu pivnicu, v čase obhliadky bez využitia, ťažko dostupná otvorom v podlahe chodby.

Prístavba z roku 1963

            Dispozične má suterén pod prístavbou z r. 1963 jednu miestnosť s vnútorným betónovým schodiskom, slúži ako kotolňa, od tejto miestnosti je oddelená malá miestnosť slúžiaca ako sklad.

1. Nadzemné podlažie

            Dispozícia prízemie je zrejmá z pôdorysu podlažia, pôvodná časť domu má tri izby, komoru, kuchyňu a predsieň. 

Prístavba z roku 1963

            Dispozične má prístavba k domu zo strany dvora verandu, od suseda v prednej časti jednu izbu, chodbu so schodiskom a kúpeľňu, v zadnej časti od suseda je pristavaná špajza podľa priloženej dispozície.

Prístavba z roku 1963

            Nadstavba podkrovia z r. 1963 má chodbu so schodiskom, kúpeľňu, kuchyňu s balkónom do dvora a jednu izbu od ulice.

 

 

Garáž za domom na parc. 140

POPIS STAVBY                                                                                                                          

Garáž pristavaná za domom na parc. 140, tvorí príslušenstvo k rodinnému domu č.s. 61 na parc. 140, je to jednoduchá jednopodlažná murovaná stavba s pultovým krovom a plechovou krytinou, postavená v r. 1963, s čiastočne zanedbanou údržbou, v čase obhliadky slúžila ako sklad.

 

Drobná stavba: Hospodárska budova na parc. 140

POPIS STAVBY

Hospodárska bud. za garážou na spoločnej parcele č. 140, jednoduchá jednopodlažná stavba so sedlovou strechou, murovaná z tvárnic, postavená v r. 1963, so zanedbanou údržbou, v pôvodnom stave, časť konštrukcii poškodená, v čase obhliadky neslúžila svojmu účelu, iba ako sklad.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby.

- Rodinný dom súp. č. 61 je osadený na rovinatom pozemku parc. č. 140 v k.ú. Lastomír, okres Michalovce. Situovaný je v širšom centre obce v uličnej zástavbe samostatne stojacích rodinných domov, prístupný z verejnej miestnej komunikácie pred domom na južnej strane. V danej časti obce je možnosť napojenia na všetky inžinierske siete, rodinný dom v čase obhliadky bol napojený na verejný vodovod, na elektro, na zemný plyn a na kanalizáciu. Rodinný dom v čase obhliadky bol riadne obývaný, má čiastočne zanedbanú údržbu. Obsahuje dve bytové jednotky, ktoré sú vzájomne stavebnej aj funkčne prepojené, so štandardným vybavením. Rodinný dom bol pôvodne postavený v r. 1925, v r. 1963 bola k domu pristavaná prístavba a nadstavba podkrovia, postupne bol čiastočne rekonštruovaný a modernizovaný do dnešnej podoby. Má dve nadzemné podlažia so sedlovou strechou, čiastočne je podpivničený. 

 

Podlahová plocha domu je nasledovná:

 

Podlažie

Začiatok užívania

Výpočet zastavanej plochy

ZP [m2]

kZP

1. PP

1925

1,2*(4,80*3,80)

21,89

 

1. PP

1963

1,2*(4,50*4,30)

23,22

 

Spolu 1. PP

 

 

45,11

120/45,11=2,660

1. NP

1925

6,05*17,30+6,20*5,40

138,15

 

1. NP

1963

5,00*9,65+2,50*5,80+14,00*1,20

79,55

 

Spolu 1. NP

 

 

217,7

120/217,7=0,551

1. Podkrovie

1925

0

0

 

1. Podkrovie

1963

5,40*4,95+5,40*4,30+4,00*3,70

64,75

 

Spolu 1. Podkrovie

 

 

64,75

120/64,75=1,853

 

 

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
LV č. 843 pre k.ú. Lastomír
Časť „B“: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Poznámky
P 389/2016 - Pozaznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exek. zál. práva na nehn.
EX 3786/10 od Ex. úradu Humenné, ul. 26. nov. 1, súd. ex. JUDr. Gajdoš, v prospech INKASO Pohľadávok, s.r.o.,
Hronského 2712, Vranov n/T, IČO: 36039039, z.d. 23.5.2016, ČZ - 98/16
Iné údaje Bez zápisu.
Časť „C“: ŤARCHY
Vlastník poradové číslo 2
Z - 1726/2016 - Exekučný príkaz zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť EX 3786/10 od Ex. úradu
Humenné, ul. 26. nov. 1, súd. ex. JUDr. Gajdoš, v prospech INKASO Pohľadávok, s.r.o., Hronského 2712, Vranov
n/T, IČO: 36039039, z.d. 24.5.2016, ČZ - 97/16
Iné údaje - nepriradené LV 842

LV č. 842 pre k.ú. Lastomír
Časť „B“: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Poznámky
P 389/2016 - Pozaznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exek. zál. práva na nehn.
EX 3786/10 od Ex. úradu Humenné, ul. 26. nov. 1, súd. ex. JUDr. Gajdoš, v prospech INKASO Pohľadávok, s.r.o.,
Hronského 2712, Vranov n/T, IČO: 36039039, z.d. 23.5.2016, ČZ - 98/16
Iné údaje Bez zápisu.
Časť „C“: ŤARCHY
Vlastník poradové číslo 2
Z - 1726/2016 - Exekučný príkaz zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť EX 3786/10 od Ex. úradu
Humenné, ul. 26. nov. 1, súd. ex. JUDr. Gajdoš, v prospech INKASO Pohľadávok, s.r.o., Hronského 2712, Vranov
n/T, IČO: 36039039, z.d. 24.5.2016, ČZ - 97/16
Iné údaje - nepriradené LV 843

LV č. 1670 pre k.ú. Lastomír
Časť „B“: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Poznámky
P 389/2016 - Pozaznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exek. zál. práva na nehn.
EX 3786/10 od Ex. úradu Humenné, ul. 26. nov. 1, súd. ex. JUDr. Gajdoš, v prospech INKASO Pohľadávok, s.r.o.,
Hronského 2712, Vranov n/T, IČO: 36039039, z.d. 23.5.2016, ČZ - 98/16
Iné údaje Bez zápisu.
Časť „C“: ŤARCHY
Vlastník poradové číslo 2
Z - 1726/2016 - Exekučný príkaz zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť EX 3786/10 od Ex. úradu
Humenné, ul. 26. nov. 1, súd. ex. JUDr. Gajdoš, v prospech INKASO Pohľadávok, s.r.o., Hronského 2712, Vranov
n/T, IČO: 36039039, z.d. 24.5.2016, ČZ - 97/16
Iné údaje Bez zápisu.
J. Spoločná dražba Nie
K. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č.124/2022 vypracoval Ing. Miroslav Vaško,
znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie: oceňovanie nehnuteľností zapísaný v zozname tlmočníkov a prekladateľov
vedenom MS SR pod číslom 913 731. Dátum vypracovania znaleckého posudku dňa 27.10.2022.Všeobecná cena
odhadu 22.800,00.-eur.
L. Najnižšie podanie 22.800,00 eur
M. Minimálne prihodenie 500,00 eur
N. Dražobná zábezpeka a) výška 3.000,00 eur
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky
(vrátane informácie, či je možné zložiť
dražobnú zábezpeku platobnou kartou alebo
šekom)
1.bezhotovostný prevod na účet dražobníka číslo IBAN:
SK68 0900 0000 0051 6971 7472
2. v hotovosti, v eurách, do pokladne v sídle dražobníka
alebo v mieste konania dražby
                                                                  3. banková záruka
                                                                  4. notárska úschova

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou a ani
šekom
c) číslo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky IBAN: SK68 0900 0000 0051 6971 7472
d) adresa miesta na zloženie dražobnej
zábezpeky
v hotovosti, v eurách, do pokladne v sídle dražobníka
alebo v mieste konania dražby
e) doklad preukazujúci zloženie dražobnej
zábezpeky
1.Originál príkazu na úhradu   peňažných prostriedkov vo výške
dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe ak do
otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet
dražobníka.
2. Hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky
3.Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie
bankovej záruky
4. Originál alebo overená kópia dokladu preukazujúceho
notársku úschovu
f) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky do otvorenia dražby
g) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník bez zbytočného odkladu po skončení dražby vráti
dražobnú zábezpeku účastníkovi dražby ktorý predmet dražby
nevydražil, prípadne zabezpečí jej vydanie z notárskej úschovy.
Ak došlo k zloženiu dražobnej zábezpeky formou bankovej
záruky dražobník bez zbytočného odkladu vráti listinu
preukazujúcu vydanie bankovej záruky účastníkovi dražby  ktorý
listinu predložil, najneskôr však do 5 dní od upustenia dražby
alebo skončenia dražby.
O. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo
bezhotovostným prevodom na účet dražobníka číslo účtu.: IBAN:SK68 0900 0000 0051 6971 7472 vedený v
Slovenskej sporiteľni, a.s. s variabilným symbolom 452022 a to do 15 dní odo dňa skončenia dražby v prípade, že
suma vydražením presiahla sumu 6.640,00.-eur. Ak táto suma 6.640,00.-eur nebola dražbou presiahnutá je povinný
vydražiteľ túto sumu vyplatiť bezodkladne.
P. Obhliadka predmetu dražby (dátum a čas) Obhliadka 1: dňa  12.decembra 2022 o 10.00. hod.
Obhliadka 2: dňa  13.decembra 2022 o 13.00. hod.
Miesto obhliadky - rodinný dom súp. č. 61, zapísaný na LV č. 843, pre
katastrálne územie: Lastomír, nachádzajúci sa na pozemku
parcelné číslo 140, Druh stavby Rodinný dom, Popis stavby
rodinný dom, Právny vzťah k pozemku parcelné číslo 140 pod
stavbou s.č. 61 je evidovaný na liste vlastníctva č. 842,
katastrálne územie: Lastomír, obec: Lastomír, okres:
Michalovce,  Okresný úrad Michalovce, v spoluvlastníckom
podiele 1/3.
- parcela registra "C" evidovaná na katastrálnej mape, parc.  č.
140 pre katastrálne územie: Lastomír evidovanej na LV č. 842
o výmere 577 m2, Druh pozemku Zastavaná plocha a
nádvorie, Právny vzťah k stavbe súpisné číslo 61 evidovanej
na pozemku parcelné čislo 140 je evidovaný na liste
vlastníctva č. 843, katastrálne územie: Lastomír, obec:
Lastomír, okres: Michalovce, Okresný úrad Michalovce, v
spoluvlastníckom podiele 1/3.
- parcela registra "C" evidovaná na katastrálnej mape, parc.  č.
137/3 pre katastrálne územie: Lastomír evidovanej na LV č.
842 o výmere 83 m2, Druh pozemku Zastavaná plocha a
nádvorie, katastrálne územie: Lastomír, obec: Lastomír, okres:
Michalovce, Okresný úrad Michalovce, v spoluvlastníckom
podiele 1/3.
- parcela registra "E" evidovaná na katastrálnej mape, parc. č.
1317/202 pre katastrálne územie: Lastomír evidovanej na LV
č. 1670 o výmere 204 m2, Druh pozemku Zastavaná plocha a
nádvorie, katastrálne územie: Lastomír, obec: Lastomír, okres:
Michalovce, Okresný úrad Michalovce, v spoluvlastníckom
podiele 1/3.
Organizačné opatrenia Záujemcovia o ohliadku sa ohlásia vopred aspoň jeden deň
pred konaním ohliadky po dohode s dražobníkom. Bližšie
informácie na telefónnom  čísle 0903 582 148.
R. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak vydražiteľ  zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo dňom
udelenia príklepu. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho  alebo iného práva
vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje notárska
zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.
S. Podmienky odovzdania predmetu dražby
1. Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu
dražby odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke
právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby
a vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.
2. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, predchádzajúci vlastník je
povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia
totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní
predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby,
vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane
vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a
zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.
3. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby
nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil
predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
4. Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu
spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.
T. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
1. V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z.; v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena T tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania.
3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena T tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 1 písmena T tohto oznámenia o dražbe.
4. Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Pavol
c) priezvisko Sádel
d) sídlo Skladná 38, 040 01  Košice
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1