Obchodný vestník 219/2022 Oznámenia Deň vydania: 15.11.2022
Zmluvy o zlúčení
O000685
Spoločnosť
Obchodné meno: MATADOR Industries, a. s.
Sídlo: Továrenská  1, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovenská republika
IČO: 31 632 301
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu: Okresný súd Trenčín
Oddiel: Sa
Vložka číslo: 285/R
oznamuje podľa § 218a ods. 6 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov,
že bol
dňa: 11. 11. 2022
uložený návrh Zmluvy o zlúčení do Zbierky listín
Okresného súdu: Okresný súd Trenčín
na základe ktorého sa navrhuje zlúčenie spoločností:

MATADOR Tools, s. r. o., so sídlom Továrenská 1, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovenská republika, IČO: 50 517 554, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 33651/R ako zanikajúcej spoločnosti so spoločnosťou MATADOR Industries, a. s., so sídlom Továrenská 1, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovenská republika, IČO: 31 632 301, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sa, vložka číslo 285/R ako nástupníckou spoločnosťou.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1