Obchodný vestník 219/2022 Dražby – dobrovoľní dražobníci Deň vydania: 15.11.2022
X088410
Aukčná spoločnosť Slovakia s.r.o.
Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
(podľa § 24 zákona č. 527/2002 Z.z.)
Číslo dražby ASS:31-21/2022
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Aukčná spoločnosť Slovakia s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Letná
b) Orientačné/súpisné číslo 40
c) Názov obce Košice - mestská časť Staré Mesto d) PSČ 040 01
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný OR Okresný súd Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 47116/V
IV. IČO/ dátum narodenia 52 617 840
B. Dátum vykonania dražby 10. 11. 2022
C. Miesto konania dražby Budova TI Inovatech, ul. Fučíkova 460, 925 21 Sládkovičovo,
priebeh dražby overí Notársky úrad JUDr. Pavla Sádela,
Skladná 38, 040 01 Košice.
D. Čas konania dražby 09.45. hod.
E. Kolo dražby Prvé
F. Predmet dražby a jeho príslušenstvo

- byt č. 22 na 5. poschodí bytového domu na ul.Šoltésovej, súpisné číslo: 2672, vchod: Šoltésovej 2, zapísaný na LV č. 3332, nachádzajúci sa na pozemku parcelné číslo 10168, Druh stavby Bytový dom, Popis stavby Dom, Právny vzťah k pozemku parcelné číslo 10168 pod stavbou s.č. 2672 je evidovaný na liste vlastníctva č. 5531, Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve: 414/10000, katastrálne územie: Staré Mesto, obec: Bratislava-Staré Mesto, okres: Bratislava I vo vlastníctve dlžníka

-parcela registra "C" evidovaná na katastrálnej mape, parcelné číslo 10168 evidovanej na LV č. 5531 o výmere 432 m2, Druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie, Právny vzťah k stavbe súpisné číslo 2672 evidovanej na pozemku parcelné čislo 10168 je evidovaný na liste vlastníctva č. 3332, katastrálne územie: Staré Mesto, obec: Bratislava-Staré Mesto, okres: Bratislava I, Okresný úrad Bratislava vo vlastníctve dlžníka

Opis predmetu dražby

- 2-izbový byt č. 22 na 5. najvyššom poschodí je v bytovom dome, číslo súpisné 2672 v hlavnom meste Bratislava.Byt č. 22 pravdepodobne pozostáva z dvoch obytných miestností a príslušenstva. Príslušenstvo bytu tvorí kuchyňa, kúpeľňa, predsieň a pivnica v suteréne domu. Obhliadka bytu znalcovi nebola umožnená, znalec predpokladá bežné štandardné vybavenia a základnú údržbu. Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie: vodomer na studenú a teplú vodu, vodovodné, kanalizačné, elektrické, teplovodné, telefónne bytové prípojky, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné užívanie, zvonček, poštová schránka. Spoločné zariadenia domu sú: - práčovňa, kočikáreň, inštalačné a vetracie šachty, sklady, spoločná miestnosť, osobné výťahy, bleskozvody, vodovodné, teplovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické a telefónne prípojky a to i v prípade ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu v ktorom je byt umiestnený. Spoločnými časťami domu sú základy domu, zvislé a vodorovné nosné konštrukcie, strešná konštrukcia, izolácie, priečelia, vchody a schodištia, ktoré sú nevyhnutné vcelku na jeho podstatu a bezpečnosť. Podlahová plocha bytu podľa predložených dokladov je 61,06 m2.

G. Opis stavu predmetu dražby

- Bytový dom súp. číslo 2672 situovaný na parcele CKN č. 10168 na ul. Šoltésovej 2 v širšom centre hlavného mestaBratislava. Jedná sa o 6.podlažný bytový dom so6.nadzemnými podlažiami a suterénom. Je to murovaný z tehál plných pálených netypový bytový dom postavený v roku 1935-36 s jedným vchodom a malým nádvorím. Dom je založený na betónových základových pásoch s izoláciou proti zemnej vlhkosti. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehál plných pálených, vodorovné konštrukcie sú vytvorené z monolitického železobetónu. Strecha po rekonštrukcii plochá pokrytá povlakovou krytinou, vybavená kompletnými klampiarskymi konštrukciami zpoplastovanéhoplechu. Na strešnej konštrukcii namontovaný bleskozvod. Stropy rovné, schodisko betónové montované, nášľapná vrstva pôvodné liate terazzo. Vnútorné úpravy povrchov hladké omietky, podlahy v spoločných priestoroch liate terazzo, suterén cementový poter. Dom je vybavený jedny osobným výťahom. Rekonštrukcia bytového domu bola realizovaná v presne nezistenom čase a pozostávala zo zateplenia obvodového plášťa, rekonštrukcie strešnej konštrukcie, výmeny časti okien a vchodových dverí, čiastočná výmena rozvodov inžinierskych sietí. Dom je napojený na všetky inžinierske siete. Byt č. 22 sa nachádza na 6. nadzemnom podlaží (5. najvyššom poschodí) v SV časti bytového domu. Bytový dom bol daný do užívania v roku 1936. Tento bytový dom je typickým predstaviteľom unifikovanej konštrukčnej sústavy s oblastnou modifikáciou, ktorá je murovaná v priestorovom usporiadaní. Bytový dom je v radovej zástavbe stojací a má 6.nadzemných podlažívrátane prízemia. Má jeden vchod, v ktorom je 22 bytov a jeden nebytový priestor. Jednotlivé byty sú prístupne cez schodisko s výťahom a spoločné priestory. V suteréne sa nachádzajú pivnice pre byty a spoločné priestory. Vertikálna komunikácia je zabezpečená schodiskom s obnoveným výťahom. Stavba je v technickom stave primeranom jej veku a riadnej údržbe. Celkovú životnosť bytového domu znalec uvažuje s ohľadom na technický stav, mieru údržby a použité stavebné konštrukcie na200 rokov. Bytový dom má rekonštruovanú (zateplenú) fasádu a strechu, rekonštruovaný výťah.

Pozemok pod bytovým domom v k.ú. Staré Mesto

POPIS: Pozemok, parcela č. 10168 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 432 m2, k predmetnému bytu č. 22 prináleží podiel 414/10000, celý pozemok pod bytovým domom a tvoriaci malé nádvorie za domom podľa priloženej kópie z katastrálnej mapy, v širšom centre hlavného mesta Bratislava, na ulici Šoltésovej 2, v zmiešanej lokalite bytových domov a občianskej vybavenosti, s možnosťou napojenia na všetky inžinierske siete, s priamym prístupom z verejných komunikácií mesta, negatívne účinky neboli zistené.

Podlahová plocha miestností bytu je nasledovná:

PODLAHOVÁ PLOCHA

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

61,06

61,06

Vypočítaná podlahová plocha

61,06

 

 

 

H. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby a s ním spojené
LV č. 3332 pre k.ú.Staré Mesto, byt č. 22
Časť „B“: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Poznámky
Poznamenáva sa začatie súdneho sporu na Okresnom súde Bratislava I o určenie, že
navrhovateľ je dedičom po poručiteľke na byt 22/5p. Šoltésovej 2 pod číslom konania 4C
5/2017-29, P-1307/2017
Oznámenie sp.zn.: VDS-171/1/2016 zo dňa 05.10.2016 o začatí výkonu záložného práva a to
predajom na dražbe v prospech vlastníkov bytov a nebyt. priesotrov v byt. dome na ul.
Šoltésovej č.2, Bratislava, zast. AMC správa nehnuteľností s.r.o., IČO: 35788607, P-2250/17
Oznámenie sp.zn.: ASS:31-2/2022 o začatí výkonu záložného práva veriteľom: Aukčná
spoločnosť Slovakia, s.r.o. (IČO: 52617840) formou dražby, na byt č.22, na 5.p., vchod
Šoltésovej 2,P-975/22
Oznámenie o konaní dobrovoľnej dražby č. ASS: 31-10/2022 na byt č. 22 na 5.p., vchod
Šoltésovej 2, dražobníkom Aukčná spoločnosť Slovakia s.r.o. (IČO 52617840), P-1330/2022
Oznámenie o konaní dobrovoľnej dražby č.ASS: 31-18/2022 na byt č.22, na 5.p., vchod
Šoltésovej 2, dražobník Aukčná spoločnosť Slovakia s.r.o. (IČO 52617840), P-1515/2022
Iné údaje Bez zápisu.
Časť „C“: ŤARCHY
Zákonné záložné právo podľa ustanovenia § 15 ods. 1 zákona č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov v znení neskorších predpisov v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, Z-
14595/2022
Vlastník poradové číslo 12
Záložné právo pod 12 na byt č.22/5. posch. v prospech Hlavného mesta SR Bratislavy na nesplatenú časť ceny bytu
v zmysle 18b, ods.4 z.k.c.182/93 Z.z. v znení zák.č.151/95 Z.z. do 28.5.2007, podľa V-37935/97 zo dňa 9.7.1997.
Iné údaje: Bez zápisu
LV č. 5531 pre k.ú. Staré Mesto
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA
Právny vzťah k stavbe súpisné číslo 2672 evidovanej na pozemku parcelné čislo 10168 je evidovaný na liste
vlastníctva č. 3332.
Časť „B“: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Poznámky
Poznamenáva sa začatie súdneho sporu na Okresnom súde Bratislava I o určenie, že
navrhovateľ je dedičom po poručiteľke na spoluvlastnícky podiel 414/10000 na pozemok p.č.
10168, pod číslom konania 4C 5/2017-29, P-1307/2017
Oznámenie sp.zn.: ASS:31-2/2022 o začatí výkonu záložného práva veriteľom: Aukčná
spoločnosť Slovakia, s.r.o. (IČO: 52617840) formou dražby, na pozemok registra C KN parc.č.
10168 v podiele 414/10000, P-975/22
Oznámenie o konaní dobrovoľnej dražby č. ASS: 31-10/2022 na pozemok registra C KN parc.
č. 10168 v podiele 414/10000, dražobníkom Aukčná spoločnosť Slovakia s.r.o. (IČO
52617840), P-1330/2022
Oznámenie o konaní dobrovoľnej dražby č.ASS: 31-18/2022 na pozemok registra C KN parc.
č.10168 v podiele 414/10000, dražobník Aukčná spoločnosť Slovakia s.r.o. (IČO 52617840),
P-1515/2022
Iné údaje Bez zápisu
ČASŤ C: ŤARCHY
Zákonné záložné právo podľa ustanovenia § 15 ods. 1 zákona č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov v znení neskorších predpisov v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, Z-
14595/2022
Iné údaje: Bez zápisu
I. Odhad ceny predmetu dražby Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého
posudku č.106/2022vypracoval Ing. Miroslav Vaško, znalec v
odbore Stavebníctvo, odvetvie: oceňovanie nehnuteľností
zapísaný v zozname tlmočníkov a prekladateľov vedenom MS
SR pod číslom 913 731. Dátum vypracovania znaleckého
posudku dňa 19.08.2022.Všeobecná cena odhadu 236.000,00.-
eur.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 213.000,00 eur
K. Najnižšie podanie 236.000,00 eur
L. Označenie licitátora
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Aukčná spoločnosť Slovakia s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Letná
b) Orientačné/súpisné číslo 40
c) Názov obce Košice d) PSČ 040 01
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný OR Okresný súd Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 47116/V
IV. IČO/ dátum narodenia 52 617 840
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1