Obchodný vestník 219/2022 Dražby – dobrovoľní dražobníci Deň vydania: 15.11.2022
X088402
Profesionálna dražobná spoločnosť s.r.o.
Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby
(podľa § 19 zákona č. 527/2002 Z.z.)
Oznámenie o dražbe číslo PDS č. 042/6-2022
Zo dňa 20. 10. 2022
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Profesionálna dražobná spoločnosť s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Masarykova
b) Orientačné/súpisné číslo 21
c) Názov obce Košice d) PSČ 040 01
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný OR Okresný súd Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 15388/V
IV. IČO/ dátum narodenia 36 583 936
B. Označenie navrhovateľa
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Bajkalská
b) Orientačné/súpisné číslo 30
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 829 48
e) Štát Slovensko
III. Zapísaný OR Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 479/B
IV. IČO/ dátum narodenia 31 335 004
C. Miesto konania dražby Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040
01 Košice, dražobná miestnosť, suterén
D. Dátum konania dražby 29. 11. 2022
E. Čas konania dražby 09.45 hod.
F. Kolo dražby 1.
G. Predmet dražby

Predmetom dražby je súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 8671, vedenom Okresným úradom Trebišov -Katastrálny odbor, Okres: Trebišov, Obec: Kráľovský Chlmec, Katastrálne územie: Kráľovský Chlmec, a to:

          byt č. 19 na 1. p. vo vchode 6 bytového domu so súpisným číslom 886, ktorý je postavený na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 1021/65 a na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 1021/8,

Právny vzťah k pozemku parcelné číslo 1021/8 pod stavbou s.č. 886 nie je evidovaný na liste vlastníctva,

Právny vzťah k pozemku parcelné číslo 1021/65 pod stavbou s.č. 886 je evidovaný na liste vlastníctva č. 8719,    podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve: 6968/156598

(ďalej len „predmet dražby“).

 

Dôvody upustenia od dražby:

Dražobník upustil od dražby z dôvodu uvedeného v §19 ods. 1 písm. a) z.č. 527/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov t.j „na základe písomnej žiadosti navrhovateľa dražby.“

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1