Obchodný vestník 219/2022 Dražby – dobrovoľní dražobníci Deň vydania: 15.11.2022
X088406
DRAŽOBNÍK, s.r.o.
Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe
(podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.)
Oznámenie o dražbe číslo Zn. 012/2022
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko DRAŽOBNÍK, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Hviezdoslavova
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Košice d) PSČ 040 01
e) Štát Slovenská republika
III: Zapísaný OR Okresný súd Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 19669/V
IV. IČO/ dátum narodenia 36 764 281
B. Označenie navrhovateľa
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Mostná
b) Orientačné/súpisné číslo 13
c) Názov obce Nitra d) PSČ 949 01
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 51 122 138
C. Miesto konania dražby Polyfunkčná budova, dražobná miestnosť, 1. poschodie,
Štefánikova 8, 811 05  Bratislava, Bratislavský kraj
D. Dátum konania dražby 30. 11. 2022
E. Čas konania dražby o 13,15 hod.
F. Kolo dražby opakované
G. Predmet dražby

Stavby

súp. č. 865                          sklad                                                     na parc. č. 2112/9

Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 865 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 1046.

súp. č. 866                          výrobňa drevených briketov      na parc. č. 2110/2

Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 866 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 2681.

spoluvlastnícky podiel: 1/1        

Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Komárno, katastrálny odbor, LV č. 2536, okres: Komárno, obec: Dulovce, katastrálne územie: Dulovce.

Príslušenstvo predmetu dražby, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na liste vlastníctva: prípojka požiarnej vody, prípojka elektro zemná.

H: Opis predmetu dražby

Popis skladu so súp. č. 865

Sklad č. s. 865 na parc. 2112/9, slúžil ako sklad dreva a výrobné priestory drevovýroby, v čase obhliadky bez prevádzky, jednoduchá jednopodlažná, čiastočne podpivničená murovaná stavba so sedlovou strechou, údržba zanedbaná, časť konštrukcii nedokončená, postavený v r. 2007. 1. podzemné podlažie suterénu pod časťou haly má šesť rovnakých miestnosti bez okien a dverí a bez vybavenia. 1. nadzemné podlažie je dispozične rozdelené na dve časti, severná časť nie je dokončená, bez vstupných vrát a bez vnútorných omietok.

Popis výrobne drevených briketov so súp. č. 866

Výrobňa drevených briketov č. s. 866 na parc. 2110/2, slúžila ako priestor na výrobu drevených briketov z pilín a hoblín z drevovýroby ako vedľajší produkt, v čase obhliadky bez prevádzky, bez technológie, jednoduchá jednopodlažná nepodpivničená murovaná stavba so sedlovou strechou, údržba zanedbaná, časť konštrukcii nedokončená, postavená v r. 2007. 1. nadzemné podlažie dispozične má podlažie jednu veľkú miestnosť s malou vstavbou, bez vstupných vrát.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby.

Predmet dražby je v technickom stave primeranom jeho veku a spôsobu užívania.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
ŤARCHY:
1, Rozhodnutie o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam číslo:
101991289/2019 zo dňa 20.08.2019, Z4579/19 v prospech Daňového úradu Nitra, Damborského 5, 949 01 Nitra na
zabezpečenie daňového nedoplatku na stavby: sklad so s.č. 865 na p.č. 2112/9 a na výrobňa drevených briketov so
s. č. 866 na p.č. 2110/2 so zákazom nakladať s nehnuteľnosťou bez súhlasu správcu dane.
2, Rozhodnutie o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam číslo: 102838446/2019 zo dňa 10.12.2019, P-3/2020 v
prospech Daňového úradu Nitra, Damborského 5, 949 01 Nitra na zabezpečenie daňového nedoplatku na stavby:
sklad so s.č. 865 na p.č. 2112/9 a na výrobňa drevených briketov so s. č. 866 na p.č. 2110/2 so zákazom nakladať s
nehnuteľnosťou bez súhlasu správcu dane, pol. 2/20, nadobudnutie právoplatnosti dňa 02.01.2020, Z-253/2020.
3, Rozhodnutie Daňového úradu Nitra č.100473913/2020 zo dňa 20.02.2020 o zriadení záložného práva k
nehnuteľnostiam (P-144/2020) v prospech Daňového úradu Nitra, Damborského 5, 949 01 Nitra, na zabezpečenie
daňového nedoplatku na stavby - sklad so súp.č.865 na parcele registra 'C'č.2112/9 , výrobňa drevených briketov so
súp.č.866 na parcele registra 'C'č.2110/2 so zákazom nakladať s nehnuteľnosťou bez súhlasu správcu dane,
nadobudlo právoplatnosť dňa 12. 03. 2020, Z-1556/2020 - 39/20
INÉ ÚDAJE:
1, u parc.č.2112/9 len stavby,poz.sú na LV 1046.
2, u parc.č.2110/2 len stavby,poz.sú na LV 2681.
3, Z-3843/2020
4, Z-4149/2020
5, Z - 4152/2020
6, P-460/2022
J. Spoločná dražba Nie
K. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Predmet dražby bol ohodnotený znaleckým posudkom č. 188/2021 zo dňa 28.12.2021, vypracovaným znalcom Ing.
Miroslavom Vaškom, znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, pozemné stavby, ev. č.
znalca 913 731 na hodnotu 342.423,72 €.
L. Najnižšie podanie 143.900,- €
M. Minimálne prihodenie 1.400,- €
N. Dražobná zábezpeka a) výška 14.390,- €
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky
(vrátane informácie, či je možné zložiť
dražobnú zábezpeku platobnou kartou alebo
šekom)
1, Bezhotovostným bankovým prevodom na účet dražobníka
vedený v Prima banka Slovensko, a.s., č. účtu:
SK7831000000004360014818, variabilný symbol 0122022.
Dražobná zábezpeka sa považuje za zloženú, ak bola pripísaná
na účet dražobníka do otvorenia dražby.
2, Hotovostným vkladom do rúk dražobníka v mieste konania
dražby.
3, Formou bankovej záruky.
4, Do notárskej úschovy vo forme peňažnej sumy.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou, ani
šekom.
c) číslo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky SK7831000000004360014818
d) adresa miesta na zloženie dražobnej
zábezpeky
Polyfunkčná budova, dražobná miestnosť, 1. poschodie,
Štefánikova 8, 811 05  Bratislava, Bratislavský kraj
e) doklad preukazujúci zloženie dražobnej
zábezpeky
1, Originál potvrdeného príkazu na úhradu peňažných
prostriedkov v prospech dražobníka vo výške dražobnej
zábezpeky, za predpokladu ich riadneho pripísania na účet
dražobníka do otvorenia dražby.
2, Originál bankovej záruky vo výške dražobnej zábezpeky,
znejúcej na účet dražobníka.
3, Osvedčený odpis notárskej zápisnice o zložení dražobnej
zábezpeky do notárskej úschovy v prospech dražobníka.
f) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Do otvorenia dražby.
g) vrátenie dražobnej zábezpeky Bez zbytočného odkladu po skončení dražby.
O. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní od skončenia dražby na účet
dražobníka vedený v Prima banka Slovensko, a.s., č. účtu: SK7831000000004360014818, variabilný symbol
0122022. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením.
P. Obhliadka predmetu dražby (dátum a čas) 1,  22.11.2022 o 12,30 hod.
2,  28.11.2022 o 14,30 hod.
Miesto obhliadky Miesto konania obhliadky je pred skladom so súp. č. 865, ulica
Starohorská v obci Dulovce, okres Komárno.
Organizačné opatrenia Záujemcovia o obhliadku sa dražobníkovi ohlásia najmenej 24
hodín vopred na t.č.: +421 911 755 528 alebo elektronicky:
info@drazobnik.sk.
R. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom v stanovenej lehote, prechádza na vydražiteľa vlastnícke
právo dňom udelenia príklepu. Právo užívať predmet dražby prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby
zápisnicou o odovzdaní. Vydražiteľ obdrží dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice z dražby; jedno
vyhotovenie zašle dražobník príslušnému okresnému úradu, katastrálnemu odboru bez zbytočného odkladu na účely
vykonania zápisu záznamom.
Nakoľko dražba sa vykonáva v rámci speňaženia majetku v konkurze, v zmysle § 93 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii speňažením majetku zanikajú všetky zabezpečovacie práva okrem zabezpečovacieho
práva k majetku tretej osoby, ktorý je v skoršom poradí ako zabezpečovacie právo, ktoré zabezpečuje záväzok
úpadcu.
S. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo k predmetu dražby, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet
dražby na základe predloženia písomného potvrdenia o vydražení predmetu dražby a doloženia totožnosti
vydražiteľa v zmysle oznámeného termínu odovzdania nehnuteľností, po uhradení ceny dosiahnutej vydražením.
Dražobník na mieste spíše zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby
podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice o odovzdaní
obdrží predchádzajúci vlastník predmetu dražby a dve vyhotovenia vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu
podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto
osobe; o tom dražobník túto osobu poučí.
Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby znáša vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje
na náklady, ktoré by inak nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník alebo dražobník, alebo ak im
tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla. Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z
navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby; v ten istý deň prechádza na vydražiteľa
zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby. Ak je vydražiteľ v omeškaní s prevzatím
predmetu dražby, znáša nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu.
T. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
1. V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z.; v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena T tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania.
3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena T tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 1 písmena T tohto oznámenia o dražbe.
4. Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Tomáš
c) priezvisko Petro
d) sídlo Námestie svätého Egídia  7/15, 058 01 Poprad
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1