Obchodný vestník 219/2022 Dražby – dobrovoľní dražobníci Deň vydania: 15.11.2022
X088397
ProAuctio s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
(podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.)
Oznámenie o dražbe číslo 242022
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko ProAuctio s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Horná
b) Orientačné/súpisné číslo 2
c) Názov obce Banská Bystrica d) PSČ 974 01
e) Štát Slovenská republika
III: Zapísaný OR Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo:
17775/S
IV. IČO/ dátum narodenia 45 408 441
B. Označenie navrhovateľa
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Gemeris, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kollárova
b) Orientačné/súpisné číslo 4
c) Názov obce Banská Bystrica d) PSČ 974 01
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný OR Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo:
13334/S
IV. IČO/ dátum narodenia 36 803 766
C. Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Daniela Vozárová, Kuzmányho 15068/19,
Banská Bystrica
D. Dátum konania dražby 13. 12. 2022
E. Čas konania dražby 10:00
F. Kolo dražby Prvé kolo dražby
G. Predmet dražby

Predmetom dražby je súbor nehnuteľností evidovaný Okresným úradom Brezno, katastrálny odbor, obec Brezno, k. ú. Brezno na liste vlastníctva č. 13643 a to:

- parcela KN-C číslo 4147/6, trvalý trávny porast o výmere 476 m2,

- parcela KN-C číslo 4147/7, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 132 m2,

- parcela KN-C číslo 4147/8, trvalý trávny porast o výmere 262 m2,

- parcela KN-C číslo 4147/9, ostatná plocha o výmere 41 m2,

- parcela KN-C číslo 4147/10, trvalý trávny porast o výmere 17 m2,

- parcela KN-C číslo 4147/11, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 84 m2,

- stavba súpisné číslo 3730, postavená na parcele KN-C 4147/11, popis stavby: Rodinný dom

Spoluvlastnícky podiel na predmete dražby : 1/1

Súčasťou predmetu dražby sú aj drobné stavby a príslušenstvo plniace doplnkovú funkciu k nehnuteľnostiam, nezapísané na liste vlastníctva tak ako sú opísané v znaleckom posudku č. 62/2022 zo dňa 11.07.2022, vypracoval znalec: Ing. Štefan Pastierovič, Majerská cesta 65, 974 01 Banská Bystrica 

(ďalej len ako „predmet dražby“).

 

H: Opis predmetu dražby

Rodinný dom č.súp. 3730 je stavba, ktorá má jedno nadzemné a jedno podkrovné podlažie. Podľa predloženého kolaudačného rozhodnutia bol rodinný dom postavený v roku 2017.

Znalcovi neboli sprístupnené interiéry domu, vzhľadom k tomu je tento posudok vypracovaný v zmysle znenia zákona o dobrovoľných dražbách z dostupných podkladov, ktorými sú objednávka zadávateľa, list vlastníctva, kópia z katastrálnej mapy, kolaudačné rozhodnutie, pôdorysy domu a Znalecký posudok č.37/2020 znalca Ing. Cyrila Kohúta zo dňa 01.07.2020, vnútorné vybavenie domu bolo prevzaté z predchádzajúceho znaleckého posudku č.37/2020.

Dispozične sa v prízemí domu nachádzajú závetrie, zádverie, obývacia izba priestorovo spojená s kuchyňou, spálňa, šatník, kúpeľňa, práčovňa, WC s umývadlom, technická miestnosť, schodisko do podkrovia je umiestnené v obývacej izbe. V podkrovnom podlaží sú chodba so schodiskom, štyri izby, kúpeľňa, WC s umývadlom a šatník, ďalšie štyri šatníky v izbách nie sú zrealizované. 

Konštrukčne ide o murovanú stavbu, základy domu sú betónové pásové, zvislé obvodové konštrukcie z tvárnic YTONG v hrúbke do 30 cm, zatiaľ bez zatepľovacieho systému, deliace konštrukcie murované. Stropy sú železobetónové monolitické s rovnými podhľadmi, nad podkrovím drevené trámové s rovnými podhľadmi, strecha je sedlová, krytina škridlová, klampiarske konštrukcie z poplastovaného plechu. Vnútorné omietky sú vápenné štukové hladké, vonkajšie zatiaľ nie sú vyhotovené. Podlahy v obytných miestnostiach sú z veľkoplošných laminátových parkiet, v ostatných miestnostiach z keramickej dlažby. Okná sú plastové, vnútorné dvere drevené dyhované. Dom bol napojený na elektroinštaláciu a kanalizáciu z verejných rozvodov, voda je napojená z vlastnej studne, vykurovanie je ústredné teplovodné podlahové, zdrojom je kotol na pevné palivo, na ohrev TÚV slúžil zásobníkový ohrievač.

V kuchyni prízemia je linka na báze dreva rozvinutej dĺžky 4,90 bm s nerezovým drezom, pákovou nerezovou batériou, elektrickým sporákom so sklokeramickou varnou doskou, digestorom, zabudovanými umývačkou riadu. V kúpeľni prízemia sú vaňa s keramickým obkladom a umývadlo, batérie sú nerezové pákové, steny s keramickými obkladmi, samostatné WC je so zabudovanou nádržkou v stene, umývadlom a keramickými obkladmi stien. V kúpeľni podkrovia sú sprchový kút a umývadlo, batérie sú nerezové pákové, steny s keramickými obkladmi, samostatné WC je so zabudovanou nádržkou v stene, umývadlom a keramickými obkladmi stien.

Pre výpočet opotrebenia nehnuteľnosti lineárnou metódou stanovil znalec životnosť stavby na 100 rokov, vek od roku 2017.  

Príslušenstvo:

Plot okolo pozemkov, Studňa vŕtaná, Prípojka vody, Prípojka kanalizácie, Elektrická NN prípojka, Oporný múr, Spevnené plochy, Drenáže

 

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby.

Predmet dražby je v technickom stave primeranom jeho veku, vykonaným rekonštrukciám uvedeným v popise predmetu dražby. 

 

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Záložné právo, zapísané na liste vlastníctva č. 13643, k.ú. Brezno zaniká vo vzťahu k predmetu dražby ku dňu
udelenia príklepu, za predpokladu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením:
• Záložné právo zo zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam
V-3795/2021 zo dňa 1. 2. 2022 vprospech Gemeris, s.r.o., Kollárova 4, Banská Bystrica, IČO: 36803766 na
zabezpečenie pohľadávky nanehnuteľnosti: parc. C-KN č. 4147/6, 4147/7, 4147/8, 4147/9, 4147/10, 4147/11 a
rodinný dom s.č. 3730 naparcele C-KN č. 4147/11,

Prednotné záložné právo, zapísané na liste vlastníctva č. 13643, k.ú. Brezno ostáva aj v prípade úspešnej dražby
zapísané na liste vlastníctva č. 13643.
• Záložné právo zo zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam
V-1611/2021 zo dňa 17.06.2021 vprospech Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s., Bratislava, IČO: 31351026 na
zabezpečenie pohľadávky nanehnuteľnosti: parc. C-KN č. 4147/6, 4147/7, 4147/8, 4147/9, 4147/10, 4147/11 a
rodinný dom s.č. 3730 naparcele C-KN č. 4147/11.

Pri výkone záložného práva uloží navrhovateľ dražby do notárskej úschovy výťažok z predaja predmetu dražby za
účelom úplného uspokojenia prednostného záložného veriteľa. Stanovené najnižšie podanie podstatne prevyšuje
pohľadávku záložného veriteľa zabezpečenú prednostným záložným právom.
J. Spoločná dražba Nie
K. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Znalecký posudok č. 62/2022 zo dňa 11.07.2022, vypracoval znalec: Ing. Štefan Pastierovič, Majerská cesta 65, 974
01 Banská Bystrica
VŠH: 167 000,00 €
L. Najnižšie podanie 167 000,00 €
M. Minimálne prihodenie 100,00 €
N. Dražobná zábezpeka a) výška 33 000,00 €
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky
(vrátane informácie, či je možné zložiť
dražobnú zábezpeku platobnou kartou alebo
šekom)
Bezhotovostným prevodom na účet dražobníka IBAN: SK38
0900 0000 0050 4398 7194 pod variabilným symbolom: 242022,
v hotovosti v mieste konania dražby, prípadne zložením peňazí
do notárskej úschovy, alebo vo forme bankovej záruky.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou
kartou.
c) číslo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky IBAN: SK38 0900 0000 0050 4398 7194
d) adresa miesta na zloženie dražobnej
zábezpeky
ProAuctio s.r.o., Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica,
alebo v mieste konania dražby, a to výlučne v deň konania
dražby a v čase najskôr jednu hodinu pred časom otvorenia
dražby.
e) doklad preukazujúci zloženie dražobnej
zábezpeky
Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške
dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do
otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet
dražobníka.
Príjmový pokladničný doklad preukazujúci zloženie peňažnej
hotovosti vo výške dražobnej zábezpeky.
Originál alebo overená kópia dokladu preukazujúceho
vystavenie bankovej záruky.
Originál alebo overená kópia dokladu preukazujúceho zloženie
zábezpeky do notárskej úschovy.
f) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky začína dňom
zverejnenia oznámenia o dražbe v Obchodnom vestníku a končí
stanoveným časom otvorenia dražby.
g) vrátenie dražobnej zábezpeky Neúspešným účastníkom dražby, ktorí zložili dražobnú
zábezpeku v hotovosti, bude dražobná zábezpeka vrátená hneď
po skončení dražby. Neúspešným účastníkom dražby, ktorí
zložili dražobnú zábezpeku bezhotovostným prevodom na účet
dražobníka, bude dražobná zábezpeka vrátená bezhotovostným
prevodom bez zbytočného odkladu po skončení, a to na účet
označený účastníkom dražby.
O. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6.640 €, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do
15 dní od skončenia dražby, ak sa vydražiteľ s navrhovateľom dražby nedohodnú inak.
Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6.640 €, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením
hneď po skončení dražby.
Cenu dosiahnutú vydražením je možné zaplatiť v hotovosti hneď po skončení dražby v mieste konania dražby, v
hotovosti v mieste sídla dražobníka, alebo bezhotovostným prevodom na účet dražobníka IBAN: SK38 0900 0000
0050 4398 7194 pod variabilným symbolom: 242022.
Dražobná zábezpeka zložená v peniazoch sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením.
P. Obhliadka predmetu dražby (dátum a čas) 1. termín 28.11.2022 o 15:00 hod.
2. termín 12.12.2022 o 15:00 hod.
Miesto obhliadky Cesta osloboditeľov 3730/124, 977 03 Brezno (GPS
48°46'10.3"N 19°38'25.4"E)
Organizačné opatrenia Záujemcovia o obhliadku predmetu dražby sa prihlásia
telefonicky najneskôr 24 hodín pred stanoveným termínom
obhliadky na telefónne číslo: 0911 802 199, počas pracovných
dní, v čase od 8:00 hod. do 17:00 hod. Obhliadky je možné
vykonať aj mimo termíny stanovené v oznámení o dražbe,
avšak výlučne po predchádzajúcej dohode s dražobníkom.
R. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo dňom
udelenia príklepu. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva
vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby, a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje
notárska zápisnica, vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.
S. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného
odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s
predmetom dražby, alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby.
Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá predchádzajúci vlastník bez zbytočných prieťahov predmet
dražby, a to na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa.
Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby.
Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ.
Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania
predmetu dražby.
T. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
1. V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z.; v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena T tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania.
3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena T tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 1 písmena T tohto oznámenia o dražbe.
4. Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Daniela
c) priezvisko Vozárová
d) sídlo Kuzmányho  15068/19, 974 01 Banská Bystrica
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1