Obchodný vestník 219/2022 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 15.11.2022
K066353
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Plevza Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Blavská 156 / 3, 902 01 Zavar
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.08.1960
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Peter Ondreička
Sídlo správcu: Námestie J. Herdu 4, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/222/2022 S1210
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu: 23OdK/222/2022
Druh podania: Oznámenia súvisiace so speňažovaním  majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Peter Ondreička, správca konkurznej podstaty dlžníka: Jaroslav Plevza, narodený 05.08.1960, bytom Blavská 156/3, 919 26 Zavar, týmto vyhlasuje podľa §§ 167n ods. 1 a 167p ZKR 1. kolo ponukového konania na predaj majetku dlžníka, a zároveň vyzýva záujemcov na predkladanie ponúk.

 1. Predmet ponuky:

Majetok dlžníka zapísaný v súpise všeobecnej podstaty. Popis majetku dlžníka, ktorý je predmetom tejto ponuky bol zverejnený v OV č. 214/2022 dňa 08.11.2022 pod položkou K064588 podľa nasledovného určenia:

a)   POZEMOK                   (súpisová zložka majetku č. 1)

registra CKN s parc. č. 308/1 o výmere: 365 m2, druh pozemku: Záhrada, štát: SR, okres: Trnava, obec: Zavar, katastrálne územie: Zavar, zapísaný na LV č.: 569 Okresného úradu Trnava.

Deň zápisu: 28.10.2022.

Dôvod zápisu: § 167h ods. 1 ZKR.

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/10.

Súpisová hodnota majetku (aj mena): 2 920,00 eur.

b)   POZEMOK                   (súpisová zložka majetku č. 2)

registra CKN s parc. č. 308/2 o výmere: 665 m2, druh pozemku: Orná pôda, štát: SR, okres: Trnava, obec: Zavar, katastrálne územie: Zavar, zapísaný na LV č.: 569 Okresného úradu Trnava.

Deň zápisu: 28.10.2022.

Dôvod zápisu: § 167h ods. 1 ZKR.

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/10.

Súpisová hodnota majetku (aj mena): 3 990,00 eur.

c)   POZEMOK                   (súpisová zložka majetku č. 5)

registra CKN s parc. č. 281/233 o výmere: 22 397 m2, druh pozemku: Orná pôda, štát: SR, okres: Trnava, obec: Zavar, katastrálne územie: Zavar, zapísaný na LV č.: 1970  Okresného úradu Trnava.

Deň zápisu: 28.10.2022.

Dôvod zápisu: § 167h ods. 1 ZKR.

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/4.

Súpisová hodnota majetku (aj mena): 4 880,00 eur.

Predmet predaja nie je ocenený znaleckým posudkom v zmysle platných právnych predpisov, jeho hodnota je určená v súlade s ustanovením § 77 ods. 3 zákona o konkurze a reštrukturalizácii vlastným odhadom správcu.

 1. Kúpna cena, podmienky verejného ponukového konania:

V 1. kole verejného ponukového konania sa predaj vyššie uvedeného majetku uskutoční za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu, ktorá však nesmie byť nižšia ako súpisová hodnota majetku určená správcom. Majetok dlžníka určený pod písm. a) a b) sa odpredáva ako celok/jeden súbor majetku. Bližšie informácie možno získať e-mailom na adrese: ondreicka@akko.sk.

 1. Termín a miesto na predkladanie ponúk:

Ponuky na odkúpenie majetku sa predkladajú písomne, osobne, doporučenou zásielkou doručenou na adresu kancelárie správcu: JUDr. Peter Ondreička, Námestie J. Herdu 4, 917 01 Trnava v zalepenej obálke viditeľne označenej nápisom „Konkurz – Jaroslav Plevza - neotvárať“; podaním doručeným do elektronickej schránky správcu. Ponuka musí obsahovať:

 • Návrh kúpnej ceny so špecifikáciou predmetu kúpy, ktorý musí byť zhodný s jeho označením uvedeným v súpise všeobecnej podstaty.
 • Doklad o poukázaní 100% z ponúkanej kúpnej ceny na účet správcu č.: 2614470583/1100 (IBAN: SK82 1100 0000 0026 1447 0583) vedený v Tatra banke, a.s. v lehote na predkladanie ponúk,
 • Doklad preukazujúci totožnosť, ktorým u záujemcu – fyzickej osoby je neoverená fotokópia občianskeho preukazu alebo overená fotokópia živnostenského oprávnenia a u záujemcu – právnickej osoby je ním overená fotokópia výpisu z obchodného registra nie staršieho ako 30 (tridsať) dní v čase doručenia ponuky.
 • Písomné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania a prijíma ich podpísané oprávnenou osobou.
 • V prípade, že záujemcom bude zahraničný subjekt, musia byt' vyššie uvedené doklady súdno-znalecky preložené do slovenského jazyka (s výnimkou dokladov vyhotovených v českom jazyku).
 • V prípade zastúpenia záujemcu inou osobou na základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť riadne overené plnomocenstvo.
 • Oznámenie bankového spojenia, pre prípad vrátenia ponúkanej kúpnej ceny.

Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené najneskôr do 10. dňa od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku do 14.00 hod. Pre dodržanie lehoty doručenia záväznej ponuky je rozhodujúci moment doručenia ponuky do kancelárie správcu, nie dátum podania ponuky na pošte alebo u iného prepravcu zásielok. Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo štátny sviatok, lehota uplynie najbližší nasledujúci pracovný deň. Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku, inak sa na žiadnu z jeho podaných ponúk neberie zreteľ. Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do ukončenia ponukového konania, a nemožno ju meniť ani vziať späť. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Náklady speňaženia (najmä všetky poplatky spojené s prevodom) v plnom rozsahu znáša nadobúdateľ.

Ponuka musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v podmienkach verejného ponukového konania.

 1. Termín a miesto otvárania obálok:

Predložené obálky s ponukami na odkúpenie majetku budú otvorené v kancelárii správcu na adrese: JUDr. Peter Ondreička, so sídlom kancelárie Námestie J. Herdu 4, 917 01 Trnava, v pracovný deň nasledujúci po dni v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk o 11.00 hod., o čom správca vyhotoví zápisnicu.

 1. Lehota na vyhodnotenie ponúk:

Správca vykoná vyhodnotenie ponúk v lehote do 5 pracovných dní odo dňa termínu otvárania obálok a v tejto lehote zároveň oznámi záujemcom výsledok verejného ponukového konania. Neúspešným záujemcom budú zložené sumy vrátené do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponúk a v rovnakej lehote zároveň správca vyzve víťaza ponukového konania na uzatvorenie zmluvy.

 1. Iné skutočnosti:

V prípade, ak úspešný záujemca napriek predchádzajúcej výzve správcu neuzavrie zmluvu včas podľa pokynu správcu, má správca voči takémuto záujemcovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10% z ponúkanej kúpnej ceny. Zaslanie záväznej ponuky zo strany záujemcu správcovi, sa považuje za súhlas s podmienkou o zmluvnej pokute.

Správca si vyhradzuje právo v prípade nevyhovujúcich ponúk odmietnuť všetky ponuky a vyhodnotiť ponukové konanie ako neúspešné.

V Trnave dňa 11.11. 2022, JUDr. Peter Ondreička, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1