Obchodný vestník 219/2022 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 15.11.2022
K066379
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rapid life životná poisťovňa, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Garbiarska 2 / 0, 040 71 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 690 904
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Jana Kollárová
Sídlo správcu: Masarykova 21, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/28/2017 S1177
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu: 31K/28/2017
Druh podania: Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Jana Kollárová, správca úpadcu: Rapid life životná poisťovňa, a.s., so sídlom Garbiarska 2, 040 71 týmto v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že po lehote na prihlasovanie pohľadávok boli správcovi doručené nasledovné prihlášky od veriteľa:

č.p.: 6780 Tatiana Majorošová, Š. Nahálku 16, 03601 Martin, v celkovej sume 2 279,16€.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1