Obchodný vestník 219/2022 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 15.11.2022
K066372
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Snopko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Banská Bystrica -, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.03.1964
Obchodné meno správcu: LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu: Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 6OdK/380/2022 S1751
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu: 6OdK/380/2022
Druh podania: Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu: Ľubomír Snopko, nar. 09. 03. 1964, trvale bytom Banská Bystrica, adresa na doručovanie: Dobrý pastier - Kláštor pod Znievom, o.z., Gymnaziálna 162, 038 43 Kláštor pod Znievom, v zmysle ustanovenia § 167l ods. 5 v nadväznosti na ustanovenie § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je vedený vo finančnom ústave Fio banka a.s., IBAN: SK79 8330 0000 0029 0130 7180. Kaucia sa skladá vo výške 350,- € s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť priezvisko úpadcu. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty. V prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

V Banskej Bystrici, dňa 11.11.2022

LEGES Recovery k.s., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1