Obchodný vestník 219/2022 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 15.11.2022
K066357
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Susik Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Komárno -, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.03.1969
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Zuzana Szabóová
Sídlo správcu: L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/159/2022 S1525
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu: 30OdK/159/2022
Druh podania: Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Nitra č.k.: 30OdK/159/2022 zo dňa 20.09.2022  zverejneným v Obchodnom vestníku č. 184/2022 dňa  26.9.2022 (ďalej len „Uznesenie zo 20.9.2022“) bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka – Eva Susik, , nar. 31.03.1969, bytom 945 01 Komárno (ďalej len „Dlžník“) a do funkcie správcu Dlžníka bola ustanovená JUDr. Zuzana Szabóová, správca, L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky, zapísaná v zozname správcov MS SR pod číslom S 1525 (ďalej len „Správca“). Správca v súlade s ustanovením § 167j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto oznamuje veriteľom, že nebol zistený majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze vyhlásenom na majetok Dlžníka.

 Správca aj naďalej, s vynaložením minimálnych nákladov, bude pokračovať v zisťovaní majetku Dlžníka. V zmysle ustanovenia §166i ods. 1 ZKR Správca pri preskúmavaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a z informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenie ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi. V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR Správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie Správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený. Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov Dlžníka, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku Dlžníka, ich predniesli Správcovi v lehote nie dlhšej ako 10 dní od zverejnenia tohto súpisu a zložili zálohu na trovy šetrení.

 

V Nových Zámkoch dňa 11.11.2022

JUDr. Zuzana Szabóová, SKP

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1