Obchodný vestník 219/2022 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 15.11.2022
K066371
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mašlárová Dana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Májového povstania českého ľudu 2166/4 2166/4, 977 03 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.04.1966
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Martin Vinarčík
Sídlo správcu: Námestie Matice slovenskej 405/21, 965 01 Žiar nad Hronom
Spisová značka správcovského spisu: 6OdK/402/2022 S1650
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu: 6OdK/402/2022
Druh podania: Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

bg)  „Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват“

(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“

(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky.Závazné lhůty"

(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne“

(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!

(et)  „Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad“

(el) „ Προ ́σκληση για αναγγελι ́α απαιτη ́σεως. Προσοχη ́ στις προθεσμι ́ες“

(en) „Invitation to lodge a claim.Time limits to be observed“

(fr)  „Invitation à produire une créance. Délais à respecter“

(hr) „Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati”

(it)  „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“

(lv)  „Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro“

(lt)  „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai“

(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"

(mt) „Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"

(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”

(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów“.

(pt) „Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar“

(ro) „Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită“

(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny“

(sl)  „Poziv  k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!“

(fi)  „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”

(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20. 5. 2015, ako správca dlžníka Vám oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, spis. zn.: 6OdK/402/2022 zo dňa  4.11.2022, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Dana Mašlárová, nar. 19.4.1966, bytom Májového povstania českého ľudu 2166/4, 977 03 Brezno, v minulosti podnikajúca pod obchodným menom: Dana Mašlárová, s miestom podnikania MPČĽ 4 977 01 Brezno, IČO: 41269268 a do funkcie správcu bol ustanovený JUDr. Martin Vinarčík, správca so sídlom kancelárie Nám. Matice slovenskej 21, 965 01 Žiar nad Hronom, značka správcu S1650. Uvedené Uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku SR č.:216/2022 zo dňa 10.11.2022. Tohto dňa bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.  

According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th of May 2015, as the bankruptcy trustee of the debtor, we are obliged to inform you that with the resolution of the District Court Banská Bystrica, proc. no.: 6OdK/402/20222, dated on 4.11.2022 bankruptcy procedure was declared on the Debtor´s assets: Dana Mašlárová, born 19.4.1966, permanently residing Májového povstania českého ľudu 2166/4, 977 01 Brezno, business name: Dana Mašlárová, registered Office MPČĽ 4, 977 01 Brezno, identification number 412692685 and appointed us as the trustee JUDr. Martin Vinarčík, správca so sídlom Nám. Matice slovenskej 21, 965 01 Žiar nad Hronom, Slovak Republic, was appointed to the function of bankruptcy trustee. The above mentioned resolution was published in Commercial Gazette of Slovak republic No.: OV 216/2022 dated on 10.11.2022.  

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) veritelia dlžníka sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese JUDr. Martin Vinarčík, správca so sídlom Nám. Matice slovenskej 21, 965 01 Žiar nad Hronom.

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo a podpis.

Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.

Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej závisí vznik pohľadávky.

V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka.

Pohľadávka sa uplatňuje v mene EUR.

K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške.

Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámi správcovi.

Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA”) the creditors of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy trustee to the address JUDr. Martin Vinarčík, Nám. Matice slovenskej 21, 965 01 Žiar nad Hronom, Slovak Republic.

The lodgment of claim has to be fulfilled in prescribed form and provide information about the name, surname and the domicile or business name and registered office of bankrupt/debtor, about the name,surname and the domicile or business name and registered office of creditor, the legal cause of claim, 0ranking of the satisfaction of the claim from the debtor’s estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests; the lodgment of claim has to be signed.

Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about the object to which the security is tied, secured sum of claim, type of security and legal cause of security.

Also creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets, have to lodge their claim in bankruptcy proceedings in question.

The claim has to be lodged in currency named as EUR.

Documents proving the information provided in the lodgment of claim have to be enclosed to the lodgment of claim.

In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated and noted to the bankruptcy trustee.

In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added otherwise creditor´s lodgment will not be considered as the lodgment of claim.

Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa v konkurznom konaní neprihliada ako na prihlášku.

Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.

Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne.

Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.

Lodgement of claims that will not fulfil the requirements stated by the law or will be not signed or an expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgement of claim shall not be considered as lodgement of claims in the bankruptcy proceedings.

The lodgement of claim served to the bankruptcy trustee after the basic period of time elapses, shall be considered as the lodgement of claim however the creditor does not have to exercise the voting rights and other rights connecting with the lodged claims.

Not lodged security rights become extinct after the lodgement basic period of time elapses.

The trustee or the court does not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgement of claim.

Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 29 ZKR.

The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 29 of the BRA.

Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.

This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the business documentation of the debtor.

 

 

                                                                            JUDr. Martin VINARČÍK

                                                                        správca konkurznej podstaty

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1