Obchodný vestník 219/2022 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 15.11.2022
K066370
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Snopko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Banská Bystrica -, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.03.1964
Obchodné meno správcu: LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu: Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 6OdK/380/2022 S1751
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu: 6OdK/380/2022
Druh podania: Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»

(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"

(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«

(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“

(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"

(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»

(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’

(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»

(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»

(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"

(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"

(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"

(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"

(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”

(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów".

(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»

(sk) "Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"

(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"

(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”

(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 848/2015 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, ako správca úpadcu Ľubomír Snopko, nar. 09. 03. 1964, trvale bytom Banská Bystrica, adresa na doručovanie: Dobrý pastier - Kláštor pod Znievom, o.z., Gymnaziálna 162, 038 43 Kláštor pod Znievom (ďalej len „úpadca“), oznamujem, že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn.: 6OdK/380/2022 zo dňa 02.11.2022 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.

According to the Regulation of the European Parliament and Council (EU) No. 848/2015 dated 20th May 2015 on Insolvency proceedings, as the insolvency practitioner Ľubomír Snopko, d.o.b.: 9th March 1964, residing Banská Bystrica, address for delivery Dobrý pastier – Kláštor pod Znievom, o.z., Gymnaziálna 162, 038 43 Kláštor pod Znievom (hereinafter only “the Bankrupt“), my duty is to inform that by the resolution of the District Court Banská Bystrica, No. 6OdK/380/2022 dated 2nd November 2022 bankruptcy was declared on the Bankrupt‘s estate.

Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 215/2022 dňa 09.11.2022. Dňom 10.11.2022 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.

This resolution of the District Court Banská Bystrica was published in Business Journal No. 215/2022 on 9th  November 2022. Bankruptcy was declared on 10th November 2022.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí:

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter only „the BRA”) applies:

1. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 167a ods. 3 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).

1. The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. (§ 167a sec. 3 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).

2. Veritelia dlžníka sú povinní prihlásiť si svoje pohľadávky voči dlžníkovi. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – LEGES Recovery k.s., Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko a v jednom rovnopise na súde, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu (§ 167l ods. 3 ZKR). Doručením prihlášky do elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).

2. Creditors of the Bankrupt are required to lodge their claims against the Bankrupt. The application shall be submitted in one original to the insolvency practitioner – LEGES Recovery k.s., Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica, Slovak Republic and in one original at the court, whereby it must be delivered to the insolvency practitioner in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy (§ 167l sec. 3 BRA). The beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).

3. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).

3. If the creditor delivers the application later to the insolvency practitioner, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Business Journal after the delivery of the application to the insolvency practitioner. The registration of such claim into the list of the claims publishes the insolvency practitioner in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).

4. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR).

4. In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as the debtor, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 167l sec. 2 BRA).

5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).

5. In the bankruptcy alleges his claim by the application also the creditor, who has the claim towards the person other than the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 167l sec. 2 BRA).

6. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).

6. The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).

7. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).

7. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).

8. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).

8. In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).

9. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).

9. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA).

10. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).

10. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the insolvency practitioner by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the insolvency practitioner with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).

11. Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky na nasledovnej webovej adrese: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.

11. The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other necessary documents are available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the following link: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.

12. Vzor štandardného formulára na prihlasovanie pohľadávok v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 848/2015 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní sa nachádza na nasledovnej webovej adrese: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R1105.

12. A template for a standard claim application form according to the Regulation of the European Parliament and Council (EU) No. 848/2015 dated 20th May 2015 on Insolvency proceedings can be found at the following web link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R1105.

13. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).

13. To the claim shall be attached the documents which prove stated facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not account the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).

14. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.

14. Only another registered creditor is authorised to deny any other registered claim.

15. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).

15. To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the sum of the non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA).

16. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).

16. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the determination of the representative to the insolvency practitioner, otherwise the documents will be delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).

17. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh. (§ 167l ods. 1 ZKR).

17. The creditor has the right to lodge his claim into bankruptcy until the insolvency practitioner announces that he is preparing the final schedule of claims in the Business Journal.

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.

This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the Slovak Republic according to the Regulation of the European Parliament and Council (EU) No. 2015/848 dated 20th May 2015 Insolvency proceedings.

V Banskej Bystrici, dňa 11.11.2022

In Banskej Bystrici, on 11th November 2022

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty

LEGES Recovery k.s., insolvency practitioner

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1