Obchodný vestník 219/2022 Dražby – dobrovoľní dražobníci Deň vydania: 15.11.2022
X088405
Dražby a aukcie
Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe
(podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.)
Oznámenie o dražbe číslo 220013
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Dražby a aukcie
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Jilemnického
b) Orientačné/súpisné číslo 4012/30
c) Názov obce Martin d) PSČ 036 01
e) Štát SR
IV. IČO/ dátum narodenia 36 751 642
B. Označenie navrhovateľa
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko JUDr. Marína Gallová - správca konkurznej podstaty
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Jilemnického
b) Orientačné/súpisné číslo 30
c) Názov obce Martin d) PSČ 036 01
e) Štát SR
IV. IČO/ dátum narodenia 42 214 297
C. Miesto konania dražby v priestoroch budovy na ulici Flámska 9783/1, 036 01 Martin,
miestnosť č.d. 106
D. Dátum konania dražby 12. 12. 2022
E. Čas konania dražby 10:30 hod.
F. Kolo dražby opakovaná dražba
G. Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Tvrdošín, obci Tvrdošín, katastrálne územie Krásna Hôrka, vedené Okresným úradom Tvrdošín - katastrálny odbor

na LV č. 2793 ako:

- byt č. 9, vchod 1, na 2.p., nachádzajúci sa v bytovom dome súp. č. 152  na ulici Sídlisko Medvedzie 152/35, v podiele 1/1,postavený na pozemku par. č. 541/127
C KN – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 654 m2

- podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 152 a príslušenstve prislúchajúceho k bytu o veľkosti  3788/219359.

- podiel k pozemku parc. č. 541/127 C KN - Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 654 m2 prislúchajúceho k bytu o veľkosti 3788/219359.

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

H: Opis predmetu dražby

Hodnotený objekt bytový dom s.č.152 na KNC parc.č.541/127 sa nachádza v uličnej zástavbe samostatne stojacich rodinných domov a budov v širšom centre v obci Tvrdošín na ul. Sídlisko Medvedzie č.35, ktorá predstavuje dobre dostupné
obytno obchodné predmestie pri vstupe do rekreačnej zóny Tatier. Dopravné spojenie
s centrom, aj DK tým aj dostupnosť kompletnej občianskej vybavenosti a zvýšeného počtu pracovných príležitostí je veľmi dobrá, do 15 min. jazdy autom.
V danej lokalite je možnosť napojenia na verejný rozvod vody, kanalizácie,
plynu a el. energie. Okolitú zástavbu tvoria objekty na bývanie, záhrady
bez negatívnych vplyvov na okolie.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby.

Byt č.9 v dome súp.č.152 na parc.č.541/127 k.ú. Krásna Hôrka

POPIS

Byt je v obytnom panelovom dome z roku 1976, typový, byt sa nachádza podľa
LV na druhom poschodí, v skutočnosti ide o 3NP/4NP+1PP v prvom podzemnom
je umiestnená 1xpivnica aj 1x byt vo svahu. Oceňovaný Byt je od schodiska
po vstupe priamo, je čiastočne rekonštruovaný (podlahy a okná plast), nie je výťah, schodisko je štandardné, PVC povrch nastupníc a podesty keramická podlaha
a olejový náter stien sokla, okná plast zdvojené na schodisku aj v pivnici.
Dom má plochú strechu s krytinou modifikovaný asfalt rekonštruované v roku 2008, fasáda je oteplená. Je rekonštrukcia dverí vstupu a bezpečnostnej signalizácie v roku 2009. Byt je štandardne vybavený jadrom s obkladom, kuchynská linka je na báze dreva s drezom smalt a klasickými pákovými batériami (v čase obhliadky
bez šporáka elektrický), v dome je 2x vchod. Podlahy sú laminátové
v obytnej miestnosti a kuchyni ostatné PVC kúpeľňa a chodba čiastočne dlažba, rovné stropy, omietky stierkované, dvere hladké otváravé, vstupné protipožiarne
a bezpečnostné, zdvojené plastové okná. Je orientovaný oknami kuchyne na juh
vo vnútornej sekcii v dome spolu 13x byt v jednom vchode. Dom je napojený
na kanalizáciu, teplovod, elektriku a vodovod. Je možné parkovanie pred domom
na dvore. Nameraná plocha je 37,89m2, čo je rozdiel + oproti KN kde je 37,88
o -0,01m2.

 

TECHNICKÝ STAV

Stavba panelového bytového domu bez OV, bola dokončená v roku 1976 podľa stanoviska obce a majiteľa. Prevažná väčšina prác bola vykonaná v kvalite štandard prevažne použitých materiálov. Byt viď pôdorys v prílohe stav jadra pôvodné, vykurovanie je diaľkové, rekonštrukcia čiastočne podlahy v zlom stave, okná plast
s oteplením v roku 2008, nie je šporák. Životnosť stanovujem odborne spolu s bytom kubickou metodikou, opotrebenie lineárne.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Navrhovateľom dražby je JUDr. Marína Gallová – správca konkurznej podstaty, so sídlom: Jilemnického 30, 036 01
Martin, IČO: 42 214 297 správca konkurznej podstaty úpadcu Miroslav Glomba, nar. 23.11.1984, Sídlisko Medvedzie
152/35, 027 44  Tvrdošín

Na predmete dražby viaznu podľa LV č. 2793 ťarchy:
ZALOZNE PRAVO V SULADE S § 15 ZAK.C.182/93 Z.Z. V ZNENI ZAK.C.151/95 Z.Z.

Poznámka:
Dražby a aukcie s.r.o., Jilemnického 4012/30, 036 01 Martin Oznámenie o dražbe 220013 P - 97/2022 zo dňa
26.09.2022 Predmet dražby - Byt č.9, vchod 1, 2.p.
v bytovom dome so súpis.č.152.Sídlisko Medvedzie 152/35 na pozemku C KN parc.č.541/127 zastavaná plocha a
nádvorie o výmere 654 m2 v podiele 1/1 a podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu o veľkosti
3788/219359-445/22.
J. Spoločná dražba Nie
K. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
znaleckým posudkom č. 115/2022 vypracovaným súdnym znalcom Ing. Miroslavom Ferklom v sume 56.000,00 €
L. Najnižšie podanie 44.800,00 €
M. Minimálne prihodenie 500,00 €
N. Dražobná zábezpeka a) výška 9.000,00 €
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky
(vrátane informácie, či je možné zložiť
dražobnú zábezpeku platobnou kartou alebo
šekom)
bezhotovostným prevodom na účet / zložením v hotovosti na
účet dražobníka/  notárskou  úschovou / zložením v hotovosti do
pokladne dražobníka / bankovou zárukou
c) číslo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky č. účtu  26 22 02 75 22 / 1100 (IBAN:
SK9511000000002622027522)  VS  220013
d) adresa miesta na zloženie dražobnej
zábezpeky
priestory budovy na ulici Flámska 9783/1, 036 01 Martin,
miestnosť č.d. 106
e) doklad preukazujúci zloženie dražobnej
zábezpeky
1.originálom príkazu na úhradu preukazujúcim odpísanie
finančných prostriedkov z účtu navrhovateľa za predpokladu ich
následného pripísania na účet dražobníka
2.originálom potvrdenia o vklade peňažných prostriedkov na
bankový účet
v hotovosti vydaného bankou
3.originál listiny preukazujúcej zloženie dražobnej zábezpeky do
notárskej úschovy.
f) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Do otvorenia dražby
g) vrátenie dražobnej zábezpeky Bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby, bez
zbytočného odkladu po skončení dražby alebo po upustení od
dražby, najneskôr však do 5 dní od skončenia dražby alebo od
upustenia od dražby.
O. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Cenu dosiahnutú vydražením do 6.638,78 € je vydražiteľ povinný uhradiť ihneď
po príklepe, nad túto sumu do 15 dní, pokiaľ sa vydražiteľ s navrhovateľom dražby   nedohodnú inak. Vydražiteľ je
povinný uhradiť cenu spôsobmi uvedenými pri zložení dražobnej zábezpeky formou bezhotovostného prevodu na
účet dražobníka alebo zložením hotovosti na účet dražobníka, pričom táto sa započítava vydražiteľovi do ceny
dosiahnutej vydražením. V prípade bankovej záruky je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v plnej výške
prevodom na účet dražobníka
alebo zložením hotovosti na účet dražobníka. Účtom dražobníka sa vo všetkých prípadoch myslí účet vedený v Tatra
banke, a.s., pobočka  Martin,  č. účtu  26 22 02 75 22 / 1100 (IBAN: SK9511000000002622027522) VS  220013
P. Obhliadka predmetu dražby (dátum a čas) 1. obhliadka      24.11.2022              12:00 hod.
2. obhliadka      25.11.2022              12:00 hod.
V prípade záujmu nás kontaktujte na tel. č. 0915 879 007.
Miesto obhliadky katastrálne územie
Organizačné opatrenia žiadne
R. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
-
S. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo k
predmetu dražby udelením príklepu. Užívacie právo odovzdaním predmetu dražby po zaplatení celej ceny
dosiahnutej vydražením
na základe zápisnice o odovzdaní predmetu dražby.
Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ.

V prípade, ak boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí,
že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia
neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa udelenia príklepu okrem prípadu, ak dôvody
neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má
predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu; v tomto
prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude
neplatná len
tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností
začatie súdneho konania.
Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľom predchádzajúci
vlastník a dotknutá osoba.
Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby,
ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak
neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať
riadnu obhliadku predmetu dražby.

Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, že ich môžu preukázať najneskôr do začatia
dražby a uplatniť na dražbe ako dražitelia.
V dražobnej miestnosti je zakázané zhotovovať akýkoľvek audiovizuálny a zvukový záznam bez súhlasu dražobníka.
T. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
1. V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z.; v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena T tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania.
3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena T tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 1 písmena T tohto oznámenia o dražbe.
4. Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Viera
c) priezvisko Školníková
d) sídlo Záborského 2, 036 01 Martin
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1