Obchodný vestník 219/2022 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 15.11.2022
K066369
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Snopko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Banská Bystrica -, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.03.1964
Obchodné meno správcu: LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu: Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 6OdK/380/2022 S1751
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu: 6OdK/380/2022
Druh podania: Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Ľubomír Snopko, nar. 09. 03. 1964, trvale bytom Banská Bystrica, adresa na doručovanie: Dobrý pastier - Kláštor pod Znievom, o.z., Gymnaziálna 162, 038 43 Kláštor pod Znievom oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica, počas stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok v čase od 8.30 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.30 hod.

Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej adrese alebo na tel. čísle: 0940 84 54 34, e-mailom: recovery@leges.sk.

LEGES Recovery k.s., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1