Obchodný vestník 219/2022 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 15.11.2022
K066359
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Randlisek Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Gorkého 1067/57, 036 01 Martin - Podháj
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.10.1973
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Michal Brož
Sídlo správcu: A. Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/108/2022 S1490
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu: 7OdK/108/2022
Druh podania: Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Michal Brož správca so sídlom kancelárie: A.Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok, v konkurznej veci dlžníka Milan Randlisek, nar. 24.10.1973, trvale bytom Gorkého 1067/57, 036 01 Martin - Podháj, v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 a § 76 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zverejňuje súpis majetku, ktorý bol zistený a ktorý je zaradený do všeobecnej podstaty- bez majetku.

V Ružomberku dňa 11.11.2022

JUDr. Michal Brož, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1