Obchodný vestník 219/2022 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 15.11.2022
K066368
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mašlárová Dana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Májového povstania českého ľudu 2166/4 2166/4, 977 03 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.04.1966
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Martin Vinarčík
Sídlo správcu: Námestie Matice slovenskej 405/21, 965 01 Žiar nad Hronom
Spisová značka správcovského spisu: 6OdK/402/2022 S1650
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu: 6OdK/402/2022
Druh podania: Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca JUDr. Martin Vinarčík, so sídlom kancelárie: Námestie Matice slovenskej 21, 965 01 Žiar nad Hronom, značka správcu S1650, vo veci konkurzu na majetok dlžníka: Dana Mašlárová, nar. 19.4.1966, bytom Májového povstania českého ľudu 2166/4, 977 03 Brezno, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Dana Mašlárová, s miestom podnikania MPČĽ 4, 977 01 Brezno, IČO: 41269268, ako ustanovený správca na základe Uznesenia Okresného súdu Banská Bystrica zo 4.11.2022, č.k. 6OdK/402/2022, zverejneného dňa 10.11.2022 v Obchodnom vestníku č. 216/2022, týmto v súlade s § 32 z.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že preddavok na popieranie prihlásených pohľadávok veriteľmi možno zložiť na č.ú.: IBAN SK 39 0200 0000 0035 8434 6155.

 

                                                                            JUDr. Martin VINARČÍK

                                                                        správca konkurznej podstaty

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1