Obchodný vestník 219/2022 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 15.11.2022
K066366
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kogler Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Číž  _, 980 43 Číž
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.06.1947
Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. Vladimír Vanko
Sídlo správcu: Vinohradnícka 788/7, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/167/2021 S1943
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu: 2OdK/167/2021
Druh podania: Iné zverejnenie

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 28.06.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Ladislav Kogler, nar. 11. 06. 1947, trvale bytom obec Číž, 980 43 Číž, obchodné meno - Ladislav Kogler, s miestom podnikania Kúpeľná 6, 980 43 Číž, IČO: 30436087. Dlžník je vlastníkom nasledovného majetku:

Druh pozemku

Výmera v m2

 

Štát

 

Obec

Katastrálne územie

Číslo LV

PARCELA

registra "C"/Parcelné číslo

Spoluvlastnícky podiel

záhrada

1196

SR

Číž

Číž

156

454/ 1

1/6

zastavaná plocha a nádvorie

454

SR

Číž

Číž

156

453

1/6

 

Popis stavby

na parcele číslo (parcely registra „C“)

Výmera v m2

 

Štát

 

Obec

Katastrálne územie

Číslo LV

Súpisné číslo

Spoluvlastnícky podiel

rodinný dom

453

454

SR

Číž

Číž

156

115

1/6

 

Dlžník vyššie uvedenú nehnuteľnosť označil ako svoje obydlie a uplatnil si k nej nepostihnuteľnú  hodnotu obydlia v podľa  § 166d ZKR.

 

V zmysle   §   166d   odst.1   ZKR   nepostihnuteľnou   hodnotou   obydlia   dlžníka   je   časť   hodnoty   jednej obývateľnej  veci  s  príslušenstvom  vrátane  prípadného  zastavaného  a   priľahlého  pozemku,  ktorú  dlžník označil v zozname majetku ako svoje obydlie.

V zmysle  ust.  §  167o  ods.  2  ZKR  obydlie  dlžníka  nemožno  speňažiť,  ak  by  z  výťažku  po  odpočítaní nepostihnuteľnej   hodnoty   obydlia   nebolo   možné   uspokojiť   náklady  

speňaženia   a   aspoň   sčasti pohľadávky prihlásených veriteľov. Hodnotu obydlia dlžníka určí odhadom správca; ak však ktorýkoľvek veriteľ predloží znalecký posudok a uhradí preddavok na odmenu notára súvisiacu s overením priebehu dražby,  vychádza  sa  zo  znaleckého  posudku.  Ak  sa  v  takom  prípade  vec  nespeňaží,  je  takýto  veriteľ povinný nahradiť náklady speňaženia.

Správca konkurznej podstaty má za to, že vyššie uvedený nehnuteľný majetok dlžníka

nemožno v konkurze speňažiť, nakoľko by z výťažku po odpočítaní nepostihnuteľnej hodnoty obydlia nebolo možné uspokojiť náklady speňaženia a aspoň sčasti pohľadávky prihlásených veriteľov. Ak však ktorýkoľvek veriteľ predloží znalecký posudok a uhradí preddavok na odmenu notára súvisiacu s overením priebehu dražby, vychádza sa zo znaleckého posudku. Správca týmto vyzýva veriteľov, aby tak urobili v lehote 15 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku. Preddavok možno zložiť na účet IBAN SK74 1100 0000 0026 1714 3465, BIC (SWIFT) TATRSKBX, vedený v Tatra banka, a.s.

Vladimír Vanko, správca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1