Obchodný vestník 219/2022 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 15.11.2022
K066377
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horváth Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Seňa  100, 044 58 Seňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.03.1982
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Vladimír Kotus
Sídlo správcu: Žižkova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/14/2022 S1579
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu: 31OdK/14/2022
Druh podania: Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Vladimír Kotus, správca dlžníka: Milan Horváth, nar.: 02.03.1982, bytom: Seňa 100, 044 58 Seňa, v zmysle ustanovenia § 32 ods. 7 v spojení s ustanovením § 32 ods. 21 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZKR“) zverejňuje číslo bankového účtu správcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky.

V súlade s ustanovením § 32 ods. 21 ZKR zverejňujem číslo účtu v tvare IBAN: SK97 0200 0000 0028 8005 4398 vedený v peňažnom ústave VÚB, a.s., na ktorý možno v zmysle ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) ZKR zložiť preddavok na trovy konania vo výške podľa ods. 19 tohto ustanovenia s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov sa v zmysle ustanovenia § 32 ods. 21 ZKR a podľa ustanovenia § 32 ods. 7 a ods. 11 ZKR hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.

Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350,- Eur a najviac 10.000,- Eur.

JUDr. Vladimír Kotus, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1