Obchodný vestník 219/2022 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 15.11.2022
K066349
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LKAS s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Galvaniho 7/D / 0, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 969 063
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Alexandra Molnárová
Sídlo správcu: Kominárska 2, 4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27K/44/2021 S1749
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu: 27K/44/2021
Druh podania: Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty

Preradenie súpisových položiek majetku zo všeobecnej podstaty do oddelenej podstaty

JUDr. Alexandra Molnárová, správca konkurznej podstaty úpadcu: LKAS s.r.o., v konkurze, so sídlom Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava, IČO: 46 969 063 v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 27K/44/2021, týmto zverejňuje Opravu - preradenie súpisových položiek majetku zaevidovaných vo všeobecnej podstate, zverejnenom v OV č. 80/2022 zo dňa 27.04.2022 (K024525), do oddelenej podstaty, nasledovne:

Typ majetku

Podstata

Názov

Súpisová hodnota [EUR]

Majetok tretej osoby

Zabezpečenie

Zabezpečenie - detail

Hnuteľná vec

oddelená podstata

Prvok č. 403434 - PALETA RP-2 80X120, POZINK. -23 ks

3493,7

PERI spol. s r.o.(35696541)

Áno (1)

PERI spol. s r.o.(35696541), pohľadávka č.: 81, poradie ZP: 1, prihlásený druh ZP: 05 Iné právo, prihlásená suma ZP: 29493.01, celková prihlásená suma pohľadávky: 29533.01, poradie sa riadi: Vznikom, Deň / čas: 30.08.2019 00:00:00; 

Hnuteľná vec

oddelená podstata

Prvok č. 416770 - STOJKA PEP ERGO D-250 - 136 KS

5569,2

PERI spol. s r.o.(35696541)

Áno (1)

PERI spol. s r.o.(35696541), pohľadávka č.: 80, poradie ZP: 1, prihlásený druh ZP: 05 Iné právo, prihlásená suma ZP: 53169.53, celková prihlásená suma pohľadávky: 53209.53, poradie sa riadi: Vznikom, Deň / čas: 30.08.2019 00:00:00; 

Hnuteľná vec

oddelená podstata

Prvok č. 425140 - STOJKA PEP ERGO D-400 - 118 KS

7847

PERI spol. s r.o.(35696541)

Áno (1)

PERI spol. s r.o.(35696541), pohľadávka č.: 80, poradie ZP: 1, prihlásený druh ZP: 05 Iné právo, prihlásená suma ZP: 53169.53, celková prihlásená suma pohľadávky: 53209.53, poradie sa riadi: Vznikom, Deň / čas: 30.08.2019 00:00:00; 

Hnuteľná vec

oddelená podstata

Prvok č. 375240 - NOSNÍK GT 24 L=2,40 M -358 ks

13231,68

PERI spol. s r.o.(35696541)

Áno (1)

PERI spol. s r.o.(35696541), pohľadávka č.: 81, poradie ZP: 1, prihlásený druh ZP: 05 Iné právo, prihlásená suma ZP: 29493.01, celková prihlásená suma pohľadávky: 29533.01, poradie sa riadi: Vznikom, Deň / čas: 30.08.2019 00:00:00; 

Hnuteľná vec

oddelená podstata

Prvok č. 375210 - NOSNÍK GT 24 L=2,10 M -236 ks

7434

PERI spol. s r.o.(35696541)

Áno (1)

PERI spol. s r.o.(35696541), pohľadávka č.: 81, poradie ZP: 1, prihlásený druh ZP: 05 Iné právo, prihlásená suma ZP: 29493.01, celková prihlásená suma pohľadávky: 29533.01, poradie sa riadi: Vznikom, Deň / čas: 30.08.2019 00:00:00; 

Hnuteľná vec

oddelená podstata

Prvok č. 375180 - NOSNÍK GT 24 L=1,80 M -75 ks

2021,25

PERI spol. s r.o.(35696541)

Áno (1)

PERI spol. s r.o.(35696541), pohľadávka č.: 81, poradie ZP: 1, prihlásený druh ZP: 05 Iné právo, prihlásená suma ZP: 29493.01, celková prihlásená suma pohľadávky: 29533.01, poradie sa riadi: Vznikom, Deň / čas: 30.08.2019 00:00:00; 

Hnuteľná vec

oddelená podstata

Prvok č. 403429 - PALETA RP-2 80X150, POZINK. -1 ks

167,65

PERI spol. s r.o.(35696541)

Áno (1)

PERI spol. s r.o.(35696541), pohľadávka č.: 81, poradie ZP: 1, prihlásený druh ZP: 05 Iné právo, prihlásená suma ZP: 29493.01, celková prihlásená suma pohľadávky: 29533.01, poradie sa riadi: Vznikom, Deň / čas: 30.08.2019 00:00:00; 

Hnuteľná vec

oddelená podstata

Prvok č. 328680 - KRÍŽOVÁ HLAVA 20/24 S, POZINK. - 616 KS

10564,4

PERI spol. s r.o.(35696541)

Áno (1)

PERI spol. s r.o.(35696541), pohľadávka č.: 80, poradie ZP: 1, prihlásený druh ZP: 05 Iné právo, prihlásená suma ZP: 53169.53, celková prihlásená suma pohľadávky: 53209.53, poradie sa riadi: Vznikom, Deň / čas: 30.08.2019 00:00:00; 

Hnuteľná vec

oddelená podstata

Prvok č. 375300 - NOSNÍK GT 24 L=3,00 M -105 ks

4821,6

PERI spol. s r.o.(35696541)

Áno (1)

PERI spol. s r.o.(35696541), pohľadávka č.: 81, poradie ZP: 1, prihlásený druh ZP: 05 Iné právo, prihlásená suma ZP: 29493.01, celková prihlásená suma pohľadávky: 29533.01, poradie sa riadi: Vznikom, Deň / čas: 30.08.2019 00:00:00; 

Hnuteľná vec

oddelená podstata

Prvok č. 375330 - NOSNÍK GT 24 L=3,30 M -109 ks

5485,97

PERI spol. s r.o.(35696541)

Áno (1)

PERI spol. s r.o.(35696541), pohľadávka č.: 81, poradie ZP: 1, prihlásený druh ZP: 05 Iné právo, prihlásená suma ZP: 29493.01, celková prihlásená suma pohľadávky: 29533.01, poradie sa riadi: Vznikom, Deň / čas: 30.08.2019 00:00:00; 

Hnuteľná vec

oddelená podstata

Prvok č. 375570 - NOSNÍK GT 24 L=5,70 M -8 ks

691,6

PERI spol. s r.o.(35696541)

Áno (1)

PERI spol. s r.o.(35696541), pohľadávka č.: 81, poradie ZP: 1, prihlásený druh ZP: 05 Iné právo, prihlásená suma ZP: 29493.01, celková prihlásená suma pohľadávky: 29533.01, poradie sa riadi: Vznikom, Deň / čas: 30.08.2019 00:00:00; 

Hnuteľná vec

oddelená podstata

Prvok č. 375540 - NOSNÍK GT 24 L=5,40 M -76 ks

6224,4

PERI spol. s r.o.(35696541)

Áno (1)

PERI spol. s r.o.(35696541), pohľadávka č.: 81, poradie ZP: 1, prihlásený druh ZP: 05 Iné právo, prihlásená suma ZP: 29493.01, celková prihlásená suma pohľadávky: 29533.01, poradie sa riadi: Vznikom, Deň / čas: 30.08.2019 00:00:00; 

Hnuteľná vec

oddelená podstata

Prvok č. 375120 - NOSNÍK GT 24 L=1,20 M -250 ks

4497,5

PERI spol. s r.o.(35696541)

Áno (1)

PERI spol. s r.o.(35696541), pohľadávka č.: 81, poradie ZP: 1, prihlásený druh ZP: 05 Iné právo, prihlásená suma ZP: 29493.01, celková prihlásená suma pohľadávky: 29533.01, poradie sa riadi: Vznikom, Deň / čas: 30.08.2019 00:00:00; 

Hnuteľná vec

oddelená podstata

Prvok č. 375510 - NOSNÍK GT 24 L=5,10 M -6 ks

462

PERI spol. s r.o.(35696541)

Áno (1)

PERI spol. s r.o.(35696541), pohľadávka č.: 81, poradie ZP: 1, prihlásený druh ZP: 05 Iné právo, prihlásená suma ZP: 29493.01, celková prihlásená suma pohľadávky: 29533.01, poradie sa riadi: Vznikom, Deň / čas: 30.08.2019 00:00:00; 

Hnuteľná vec

oddelená podstata

Prvok č. 425160 - STOJKA PEP ERGO E-300 - 346 KS

20490,12

PERI spol. s r.o.(35696541)

Áno (1)

PERI spol. s r.o.(35696541), pohľadávka č.: 80, poradie ZP: 1, prihlásený druh ZP: 05 Iné právo, prihlásená suma ZP: 53169.53, celková prihlásená suma pohľadávky: 53209.53, poradie sa riadi: Vznikom, Deň / čas: 30.08.2019 00:00:00; 

Hnuteľná vec

oddelená podstata

Prvok č. 365016 - SIEŤOVÁ PALETA 80X120 -11 ks

2144,45

PERI spol. s r.o.(35696541)

Áno (1)

PERI spol. s r.o.(35696541), pohľadávka č.: 81, poradie ZP: 1, prihlásený druh ZP: 05 Iné právo, prihlásená suma ZP: 29493.01, celková prihlásená suma pohľadávky: 29533.01, poradie sa riadi: Vznikom, Deň / čas: 30.08.2019 00:00:00; 

Hnuteľná vec

oddelená podstata

Prvok č. 652964 - 3-S DOSKA 21X2000X500 MM -400 m2

4480

PERI spol. s r.o.(35696541)

Áno (1)

PERI spol. s r.o.(35696541), pohľadávka č.: 81, poradie ZP: 1, prihlásený druh ZP: 05 Iné právo, prihlásená suma ZP: 29493.01, celková prihlásená suma pohľadávky: 29533.01, poradie sa riadi: Vznikom, Deň / čas: 30.08.2019 00:00:00; 

Hnuteľná vec

oddelená podstata

Prvok č. 652963 - 3-S DOSKA 21X2500X500 MM -580 m2

6496

PERI spol. s r.o.(35696541)

Áno (1)

PERI spol. s r.o.(35696541), pohľadávka č.: 81, poradie ZP: 1, prihlásený druh ZP: 05 Iné právo, prihlásená suma ZP: 29493.01, celková prihlásená suma pohľadávky: 29533.01, poradie sa riadi: Vznikom, Deň / čas: 30.08.2019 00:00:00; 

Hnuteľná vec

oddelená podstata

Prvok č. 321620 – NASTAV. VRETENO 500, POZINK. -1 ks

45,06

PERI spol. s r.o.(35696541)

Áno (1)

PERI spol. s r.o.(35696541), pohľadávka č.: 82, poradie ZP: 1, prihlásený druh ZP: 05 Iné právo, prihlásená suma ZP: 257.03, celková prihlásená suma pohľadávky: 297.03, poradie sa riadi: Vznikom, Deň / čas: 29.02.2020 00:00:00; 

Hnuteľná vec

oddelená podstata

Prvok č. 321640 – ZÁVOROVÝ ČAP PRE RUNDFLEX -31 ks

221,34

PERI spol. s r.o.(35696541)

Áno (1)

PERI spol. s r.o.(35696541), pohľadávka č.: 83, poradie ZP: 1, prihlásený druh ZP: 05 Iné právo, prihlásená suma ZP: 16.80, celková prihlásená suma pohľadávky: 56.80, poradie sa riadi: Vznikom, Deň / čas: 29.02.2020 00:00:00; 

Hnuteľná vec

oddelená podstata

Prvok č. 323650 – NAPÍNACÍ HÁK DW 15 L=400/5D1/ -1 ks

17,22

PERI spol. s r.o.(35696541)

Áno (1)

PERI spol. s r.o.(35696541), pohľadávka č.: 83, poradie ZP: 1, prihlásený druh ZP: 05 Iné právo, prihlásená suma ZP: 16.80, celková prihlásená suma pohľadávky: 56.80, poradie sa riadi: Vznikom, Deň / čas: 29.02.2020 00:00:00; 

Hnuteľná vec

oddelená podstata

Prvok č. 330370 – KĹBOVÁ MATICA DW 15 -6 ks

49,6

PERI spol. s r.o.(35696541)

Áno (1)

PERI spol. s r.o.(35696541), pohľadávka č.: 82, poradie ZP: 1, prihlásený druh ZP: 05 Iné právo, prihlásená suma ZP: 257.03, celková prihlásená suma pohľadávky: 297.03, poradie sa riadi: Vznikom, Deň / čas: 29.02.2020 00:00:00; 

Hnuteľná vec

oddelená podstata

Prvok č. 328000 - UNIVERZÁLNA TROJNOŽKA, 57-120 - 366 KS

16038,12

PERI spol. s r.o.(35696541)

Áno (1)

PERI spol. s r.o.(35696541), pohľadávka č.: 80, poradie ZP: 1, prihlásený druh ZP: 05 Iné právo, prihlásená suma ZP: 53169.53, celková prihlásená suma pohľadávky: 53209.53, poradie sa riadi: Vznikom, Deň / čas: 30.08.2019 00:00:00; 

Hnuteľná vec

oddelená podstata

Prvok č. 328890 - PRIAMA HLAVA 24 S, POZINK. - 420 KS

4909,8

PERI spol. s r.o.(35696541)

Áno (1)

PERI spol. s r.o.(35696541), pohľadávka č.: 80, poradie ZP: 1, prihlásený druh ZP: 05 Iné právo, prihlásená suma ZP: 53169.53, celková prihlásená suma pohľadávky: 53209.53, poradie sa riadi: Vznikom, Deň / čas: 30.08.2019 00:00:00; 

Hnuteľná vec

oddelená podstata

Prvok č. 330170 - TIAHLO DW 15 L=1,50 M - 16 KS

101,46

PERI spol. s r.o.(35696541)

Áno (1)

PERI spol. s r.o.(35696541), pohľadávka č.: 80, poradie ZP: 1, prihlásený druh ZP: 05 Iné právo, prihlásená suma ZP: 53169.53, celková prihlásená suma pohľadávky: 53209.53, poradie sa riadi: Vznikom, Deň / čas: 30.08.2019 00:00:00; 

Hnuteľná vec

oddelená podstata

Prvok č. 330370 - KĹBOVÁ MATICA DW 15 - 300 KS

2898

PERI spol. s r.o.(35696541)

Áno (1)

PERI spol. s r.o.(35696541), pohľadávka č.: 80, poradie ZP: 1, prihlásený druh ZP: 05 Iné právo, prihlásená suma ZP: 53169.53, celková prihlásená suma pohľadávky: 53209.53, poradie sa riadi: Vznikom, Deň / čas: 30.08.2019 00:00:00; 

Hnuteľná vec

oddelená podstata

Prvok č. 330480 - TIAHLO DW 15 L=1,00 M - 150 KS

687,75

PERI spol. s r.o.(35696541)

Áno (1)

PERI spol. s r.o.(35696541), pohľadávka č.: 80, poradie ZP: 1, prihlásený druh ZP: 05 Iné právo, prihlásená suma ZP: 53169.53, celková prihlásená suma pohľadávky: 53209.53, poradie sa riadi: Vznikom, Deň / čas: 30.08.2019 00:00:00; 

Hnuteľná vec

oddelená podstata

Prvok č. 365015 - PALETA EURO 800X1200 MM -2 ks

30,24

PERI spol. s r.o.(35696541)

Áno (1)

PERI spol. s r.o.(35696541), pohľadávka č.: 81, poradie ZP: 1, prihlásený druh ZP: 05 Iné právo, prihlásená suma ZP: 29493.01, celková prihlásená suma pohľadávky: 29533.01, poradie sa riadi: Vznikom, Deň / čas: 30.08.2019 00:00:00; 

Hnuteľná vec

oddelená podstata

Prvok č. 366080 - DOMINO ZÁMOK DRS - 1 KS

31,22

PERI spol. s r.o.(35696541)

Áno (1)

PERI spol. s r.o.(35696541), pohľadávka č.: 80, poradie ZP: 1, prihlásený druh ZP: 05 Iné právo, prihlásená suma ZP: 53169.53, celková prihlásená suma pohľadávky: 53209.53, poradie sa riadi: Vznikom, Deň / čas: 30.08.2019 00:00:00; 

Hnuteľná vec

oddelená podstata

Prvok č. 375100 - NOSNÍK GT 24 L=0,90 M -16 ks

3458,56

PERI spol. s r.o.(35696541)

Áno (1)

PERI spol. s r.o.(35696541), pohľadávka č.: 81, poradie ZP: 1, prihlásený druh ZP: 05 Iné právo, prihlásená suma ZP: 29493.01, celková prihlásená suma pohľadávky: 29533.01, poradie sa riadi: Vznikom, Deň / čas: 30.08.2019 00:00:00; 

Hnuteľná vec

oddelená podstata

Prvok č. 375150 - NOSNÍK GT 24 L=1,50 M -10 ks

225,4

PERI spol. s r.o.(35696541)

Áno (1)

PERI spol. s r.o.(35696541), pohľadávka č.: 81, poradie ZP: 1, prihlásený druh ZP: 05 Iné právo, prihlásená suma ZP: 29493.01, celková prihlásená suma pohľadávky: 29533.01, poradie sa riadi: Vznikom, Deň / čas: 30.08.2019 00:00:00; 

Hnuteľná vec

oddelená podstata

Prvok č. 375270 - NOSNÍK GT 24 L=2,70 M -83 ks

3433,71

PERI spol. s r.o.(35696541)

Áno (1)

PERI spol. s r.o.(35696541), pohľadávka č.: 81, poradie ZP: 1, prihlásený druh ZP: 05 Iné právo, prihlásená suma ZP: 29493.01, celková prihlásená suma pohľadávky: 29533.01, poradie sa riadi: Vznikom, Deň / čas: 30.08.2019 00:00:00; 

Hnuteľná vec

oddelená podstata

Prvok č. 375360 - NOSNÍK GT 24 L=3,60 M -18 ks

987,84

PERI spol. s r.o.(35696541)

Áno (1)

PERI spol. s r.o.(35696541), pohľadávka č.: 81, poradie ZP: 1, prihlásený druh ZP: 05 Iné právo, prihlásená suma ZP: 29493.01, celková prihlásená suma pohľadávky: 29533.01, poradie sa riadi: Vznikom, Deň / čas: 30.08.2019 00:00:00; 

Hnuteľná vec

oddelená podstata

Prvok č. 375390 - NOSNÍK GT 24 L=3,90 M -10 ks

593,6

PERI spol. s r.o.(35696541)

Áno (1)

PERI spol. s r.o.(35696541), pohľadávka č.: 81, poradie ZP: 1, prihlásený druh ZP: 05 Iné právo, prihlásená suma ZP: 29493.01, celková prihlásená suma pohľadávky: 29533.01, poradie sa riadi: Vznikom, Deň / čas: 30.08.2019 00:00:00; 

Hnuteľná vec

oddelená podstata

Prvok č. 375420 - NOSNÍK GT 24 L=4,20 M -14 ks

894,74

PERI spol. s r.o.(35696541)

Áno (1)

PERI spol. s r.o.(35696541), pohľadávka č.: 81, poradie ZP: 1, prihlásený druh ZP: 05 Iné právo, prihlásená suma ZP: 29493.01, celková prihlásená suma pohľadávky: 29533.01, poradie sa riadi: Vznikom, Deň / čas: 30.08.2019 00:00:00; 

Hnuteľná vec

oddelená podstata

Prvok č. 375450 - NOSNÍK GT 24 L=4,50 M -16 ks

1095,36

PERI spol. s r.o.(35696541)

Áno (1)

PERI spol. s r.o.(35696541), pohľadávka č.: 81, poradie ZP: 1, prihlásený druh ZP: 05 Iné právo, prihlásená suma ZP: 29493.01, celková prihlásená suma pohľadávky: 29533.01, poradie sa riadi: Vznikom, Deň / čas: 30.08.2019 00:00:00; 

Hnuteľná vec

oddelená podstata

Prvok č. 375480 - NOSNÍK GT 24 L=4,80 M -2 ks

145,6

PERI spol. s r.o.(35696541)

Áno (1)

PERI spol. s r.o.(35696541), pohľadávka č.: 81, poradie ZP: 1, prihlásený druh ZP: 05 Iné právo, prihlásená suma ZP: 29493.01, celková prihlásená suma pohľadávky: 29533.01, poradie sa riadi: Vznikom, Deň / čas: 30.08.2019 00:00:00; 

Hnuteľná vec

oddelená podstata

Prvok č. 375510 - NOSNÍK GT 24 L=5,10 M -6 ks

462

PERI spol. s r.o.(35696541)

Áno (1)

PERI spol. s r.o.(35696541), pohľadávka č.: 81, poradie ZP: 1, prihlásený druh ZP: 05 Iné právo, prihlásená suma ZP: 29493.01, celková prihlásená suma pohľadávky: 29533.01, poradie sa riadi: Vznikom, Deň / čas: 30.08.2019 00:00:00; 

Hnuteľná vec

oddelená podstata

Prvok č. 403058 - STROPNÁ STOJKA PEP 20-300 - 280 KS

15856,4

PERI spol. s r.o.(35696541)

Áno (1)

PERI spol. s r.o.(35696541), pohľadávka č.: 80, poradie ZP: 1, prihlásený druh ZP: 05 Iné právo, prihlásená suma ZP: 53169.53, celková prihlásená suma pohľadávky: 53209.53, poradie sa riadi: Vznikom, Deň / čas: 30.08.2019 00:00:00; 

Hnuteľná vec

oddelená podstata

Prvok č. 403066 - STROPNÁ STOJKA PEP 30-150 - 24 KS

1078,56

PERI spol. s r.o.(35696541)

Áno (1)

PERI spol. s r.o.(35696541), pohľadávka č.: 80, poradie ZP: 1, prihlásený druh ZP: 05 Iné právo, prihlásená suma ZP: 53169.53, celková prihlásená suma pohľadávky: 53209.53, poradie sa riadi: Vznikom, Deň / čas: 30.08.2019 00:00:00; 

Hnuteľná vec

oddelená podstata

Prvok č. 425130 - STOJKA PEP ERGO D-350 - 136 KS

8111,04

PERI spol. s r.o.(35696541)

Áno (1)

PERI spol. s r.o.(35696541), pohľadávka č.: 80, poradie ZP: 1, prihlásený druh ZP: 05 Iné právo, prihlásená suma ZP: 53169.53, celková prihlásená suma pohľadávky: 53209.53, poradie sa riadi: Vznikom, Deň / čas: 30.08.2019 00:00:00; 

Hnuteľná vec

oddelená podstata

Prvok č. 652965 - 3-S DOSKA 21X1500X500 MM -64,50 m2

722,4

PERI spol. s r.o.(35696541)

Áno (1)

PERI spol. s r.o.(35696541), pohľadávka č.: 81, poradie ZP: 1, prihlásený druh ZP: 05 Iné právo, prihlásená suma ZP: 29493.01, celková prihlásená suma pohľadávky: 29533.01, poradie sa riadi: Vznikom, Deň / čas: 30.08.2019 00:00:00; 

JUDr. Alexandra Molnárová,správca. 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1