Obchodný vestník 219/2022 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 15.11.2022
K066376
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horváth Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Seňa  100, 044 58 Seňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.03.1982
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Vladimír Kotus
Sídlo správcu: Žižkova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/14/2022 S1579
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu: 31OdK/14/2022
Druh podania: Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Vladimír Kotus, správca dlžníka: Milan Horváth, nar.: 02.03.1982, bytom: Seňa 100, 044 58 Seňa, oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese : Žižkova 6, 040 01 Košice, počas stránkových hodín v dňoch Po – Pia od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 12.30 hod. do 15.00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu zasielajte písomne na emailovú adresu office@ak-kotus.sk alebo telefonicky na tel. č. 055/6771044.

JUDr. Vladimír Kotus, správca

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1