Obchodný vestník 219/2022 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 15.11.2022
K066365
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bari Porfýr
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Bulhary 115, 986 01 Fiľakovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.05.1980
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Ivan Kotleba
Sídlo správcu: Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 6OdK/292/2022 S519
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu: 6OdK/292/2022
Druh podania: Oznámenia súvisiace so speňažovaním  majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca ponúka v druhom kole ponukového konania na predaj hnuteľnú vec úpadcu menšej hodnoty, a to:

 

Popis hnuteľnej veci

 

Poznámka

Hodnota v €

Osobné motorové vozidlo zn. MAZDA 6GY,
AC KOMBI., ev. č.: LC-009DJ,
VIN: JMZGY19R231100771,
farba: červená

vozidlo je nepojazdné, je bez platnej STK a EK, ODI Lučenec odobral tabuľky s evidenčným číslom vozidla a osvedčenie o evidencii vozidla – vozidlo je dočasne vyradené z evidencie

500,-

 

Ďalšie informácie je možné získať na e-mailovej adrese: ak.kotleba@gmail.com. Záujemcovia môžu ponuky zasielať do 10 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia na adresu: JUDr. Ivan Kotleba, správca, Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica, v zalepenej obálke s označením „KONKURZ, 6OdK/292/2022, NEOTVÁRAŤ“. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu, číslo účtu v tvare IBAN: SK76 1100 0000 0026  2148  0202. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

Budúcim vlastníkom speňažovaného majetku sa môže stať len osoba, ktorá ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Správca v danom konkurznom konaní si vyhradzuje právo odmietnuť ktorúkoľvek alebo všetky ponuky, a to bez povinnosti informovať o danej skutočnosti záujemcu.

V ponuke musí byť záujemcom urobený návrh kúpnej ceny v eurách. Záujemcovia musia k ponuke predložiť (a) výpis z obchodného, živnostenského alebo iného obdobného registra vo fotokópii nie starší ako šesť mesiacov alebo fotokópiu občianskeho preukazu v prípade záujemcu fyzickej osoby, ktorá nie je podnikateľom (alebo fyzických osôb manželov s BSM nezrušeným počas trvania manželstva) a (b) vyhlásenie, že zaplatia príslušný správny poplatok za zmenu zápisu držiteľa motorového vozidla.

 

JUDr. Ivan Kotleba, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1