Obchodný vestník 219/2022 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 15.11.2022
K066356
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šavrda Jindrich
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Šarovce  82, 935 52 Šarovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.11.1987
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Jaromír Valent
Sídlo správcu: Jiráskova 29, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/233/2022 S1149
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu: 28OdK/233/2022
Druh podania: Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca JUDr.Jaromír Valent , zn. spr:  S 1149, spravujúci na základe Uznesenia OS Nitra  zo dňa 3.11.2022    v právnej veci č.k. 28OdK/233/2022 majetok dlžníka :  Jindrich Šavrda, nar. 10.11.1987, bytom Šarovce 82, 935 52 Šarovce týmto  v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), zverejňujem v právnej veci č.k. 28OdK/233/2022 číslo bankového účtu, na ktorý môžu veritelia skladať preddavok pre popretie pohľadávky a to na účet vedený v SLSP, a.s., IBAN : SK07 0900 0000 0051 4905 0295 .

Súčasne upovedomujem veriteľov, že v zmysle § 32 ods. 7 ZKR :

„Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak a) bolo podané na predpísanom tlačive a

b) na účet správcu v banke, alebo pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa odseku 19  s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu;“

§ 32 ods. 19 ZKR : „ Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú 2 percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, 2 percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10.000 eur.“

Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok.

                                                                                   JUDr. Jaromír Valent - správca

V Nových Zámkoch dňa      11.11.2022

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1