Obchodný vestník 219/2022 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 15.11.2022
K066355
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šavrda Jindrich
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Šarovce  82, 935 52 Šarovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.11.1987
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Jaromír Valent
Sídlo správcu: Jiráskova 29, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/233/2022 S1149
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu: 28OdK/233/2022
Druh podania: Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca JUDr.Jaromír Valent , zn. spr:  S 1149, spravujúci na základe Uznesenia OS Nitra  zo dňa 3.11.2022 v právnej veci č.k. 28OdK/233/2022 majetok dlžníka :  Jindrich Šavrda, nar. 10.11.1987, bytom Šarovce 82, 935 52 Šarovce   týmto    o z n a m u j e m ,  že dňom uverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do konkurzného spisu vedeného vo veci č.k. 28OdK/233/2022   v kancelárii správcu na adrese: ul. Jiráskova 29, 940 01 Nové Zámky, v pracovných dňoch pondelok – piatok v čase od 8.30 do 15:00 hod.

Žiadosti o zapísanie do poradovníka žiadame podať písomne vopred na vyššie uvedenej adrese,  alebo e-mailom: judrjaromirvalent@gmail.com, príp. telefonicky na tel. č: 0907 734 692.

Korešpondenciu v predmetnej veci zasielajte na adresu kancelárie : JUDr. Jaromír Valent , ul. Jiráskova 29, 940 01 Nové Zámky a to prednostne elektronicky cez portál slovensko.sk, alebo emailom, príp. poštou.

JUDr. Jaromír Valent - správca

V Nových Zámkoch dňa      11.11.2022

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1