Obchodný vestník 219/2022 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 15.11.2022
K066375
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petrušková Lucia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Spišská Nová Ves _, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.05.1983
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. František Kočka
Sídlo správcu: Timonova 13, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/246/2022 S715
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu: 30OdK/246/2022
Druh podania: Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. František Kočka, správca v konaní o oddlžení dlžníka: Lucia Petrušková, nar.: 18.05.1983, bytom: 052 01 Spišská Nová Ves, vzhľadom na skutočnosť, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu, podľa ustanovenia §167v zákona číslo 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, týmto oznamujem, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Lucia Petrušková, nar.: 18.05.1983, bytom: 052 01 Spišská Nová Ves sa končí. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: PLucia Petrušková, nar.: 18.05.1983, bytom: 052 01 Spišská Nová Ves zrušuje.

JUDr. František Kočka, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1