Obchodný vestník 219/2022 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 15.11.2022
K066351
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Révay
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Zelenečská  6748/113, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.01.1971
Obchodné meno správcu: REDANT RECOVERY, k.s.
Sídlo správcu: Halenárska 18, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/293/2022 S1948
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu: 23OdK/293/2022
Druh podania: Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

REDANT RECOVERY, k. s., sídlo kancelárie: Halenárska 18, 917 01 Trnava, IČO: 52 522 733, komanditná spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č. 1947/B, číslo správcu S1948, konkurzný správca úpadcu:

Štefan Révay, narodený 01.01.1971, bytom Zelenečská 6748/113, 917 01 Trnava, oznamuje v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, že bankový účet, na ktorý možno skladať preddavok na trovy konania vo výške dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 Eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu, je vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IBAN: SK58 1111 0000 0015 7723 1000. Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky.

REDANT RECOVERY, k. s., správca

Mgr. Ing. Marek Šimončič, zástupca kancelárie

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1