Obchodný vestník 219/2022 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 15.11.2022
K066350
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Révay
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Zelenečská  6748/113, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.01.1971
Obchodné meno správcu: REDANT RECOVERY, k.s.
Sídlo správcu: Halenárska 18, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/293/2022 S1948
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu: 23OdK/293/2022
Druh podania: Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

REDANT RECOVERY, k. s., sídlo kancelárie: Halenárska 18, 917 01 Trnava, IČO: 52 522 733, komanditná spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č. 1947/B, číslo správcu S1948, konkurzný správca úpadcu:

Štefan Révay, narodený 01.01.1971, trvale bytom Zelenečská 6748/113, 917 01 Trnava, oznamuje účastníkom konkurzného konania, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: Halenárska 18, 917 01 Trnava v úradných hodinách od 8.30 hod. do 14.30 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na e-mailovú adresu: officeTT@redant.law alebo na čísle mobilného telefónu: 00421 911 682 233.

REDANT RECOVERY, k. s., správca

Mgr. Ing. Marek Šimončič, zástupca kancelárie

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1