Obchodný vestník 219/2022 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 15.11.2022
K066373
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kokyová Denisa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Vrbov  236, 059 72 Vrbov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.07.1984
Obchodné meno správcu: iTRUSTee Restructuring, k. s.
Sídlo správcu: Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/327/2022 S1696
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu: 3OdK/327/2022
Druh podania: Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správcovská kancelária iTRUSTee Restructuring, k.s., so sídlom kancelárie Hlavná 29, 080 01 Prešov týmto ako správca dlžníka: Denisa Kokyová, nar. 31.07.1984, 059 72 Vrbov 236 (ďalej aj ako len „Dlžník“),  oznamuje, že:

V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, platí: „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“

Nakoľko správca ani po vykonanom šetrení nezistil žiadny majetok, ktorý by mal podliehať speňaženiu v  konkurze a k dnešnému dňu žiadny veriteľ nepodal správcovi podnet a zároveň neuhradil trovy na ďalšie šetrenie ohľadom majetku Dlžníka napriek výzve zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 209/22 zo dňa 31.10.2022; správca týmto v súlade s ustanovením § 167v ZKR oznamuje že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa KONČI, nakoľko zistil, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu. Zverejnením tohto oznamu v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“

 

iTRUSTee Restructuring, k. s., správca

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1