Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R285819

OBCHODNÉ MENO: Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 14263/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šafárikova 30, Názov obce: Hlohovec, PSČ: 920 01 

IČO: 36 255 556

DEŇ ZÁPISU: 05.08.2003

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. odpredaj a kúpa pitnej a úžitkovej vody

2. technicko-poradenská a konzultačná činnosť

3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

4. vodoinštalatérstvo

5. prevádzkovanie verejných vodovodov pre kategóriu V - II

6. prevádzkovanie verejných kanalizácií pre kategóriu K- I

7. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

8. prevádzkovanie parkoviska

9. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

10. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

11. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

12. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

13. prenájom hnuteľných vecí

14. montáž určených meradiel

15. prevádzkovanie čistiarne odpadových vôd

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Beatrix Kopcová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sv. Cyrila a Metoda 11, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01 , Dátum narodenia: 09.10.1966, Deň vzniku funkcie: 01.03.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne tak, že k napísanému alebo iným spôsobom zobrazenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Mesto Hlohovec, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M. R. Štefánika 1, Názov obce: Hlohovec, PSČ: 920 01 , IČO 00 312 509

Výška vkladu: 5 294 496,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 294 496,000000 EUR

Výška vkladu: 44 615,000000 EUR (Nepeňažný vklad), Rozsah splatenia: 44 615,000000 EUR

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: MVDr. Oliver Pestún, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynská 27, Názov obce: Hlohovec, PSČ: 920 03 , Dátum narodenia: 28.08.1976, Deň vzniku funkcie: 16.12.2014

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Začko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ružova 14, Názov obce: Hlohovec, PSČ: 920 01 , Dátum narodenia: 05.02.1969, Deň vzniku funkcie: 16.12.2014

Meno a priezvisko: Bc. Lucia Svíčková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Manckovičova 7, Názov obce: Hlohovec, PSČ: 920 01 , Dátum narodenia: 28.01.1977, Deň vzniku funkcie: 01.02.2019

Meno a priezvisko: Mgr. Tomáš Borovský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajanského 1946/1, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01 , Dátum narodenia: 20.10.1979, Deň vzniku funkcie: 01.04.2019

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 339 111,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 339 111,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: MESTSKÁ ČOV, spol. s r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M. R. Štefánika 1, Názov obce: Hlohovec, PSČ: 920 01 , IČO 34 132 031

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 26.06.2003 spísanou do notárskej zápisnice N 289/2003, NZ 52941/2003 v úplnom znení zo dňa 04.08.2003 podľa slovenského práva.

2. Na základe Zmluvy o zlúčení došlo na základe zrušenia bez likvidácie k zániku zanikajúcej spoločnosti MESTSKÁ ČOV, spol. s r. o., so sídlom M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec, IČO: 34 132 031, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo 1676/T a k prechodu jej obchodného imania na nástupnícku spoločnosť Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., so sídlom Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec, IČO: 36 255 556, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 14263/T, ktorá sa týmto stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti MESTSKÁ ČOV, spol. s r. o., so sídlom M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec, IČO: 34 132 031.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1