Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Trenčín - Výmazy
R285890

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: BALA, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 27591/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zlatovská 32, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 05 

IČO: 36 204 536

DEŇ ZÁPISU: 22.02.2001

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín
Oddiel: Sro
Vložka: 27591 / R
Deň zápisu: 22.02.2001,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 11.11.2022

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 28.09.2022

Právny dôvod zrušenia: Rozhodnutím spoločníkov o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI 

Spoločnosť zanikla v dôsledku: zlúčenia.

Právny nástupca 

Obchodné meno/názov: SPILKA, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zlatovská 32, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 05 , IČO 36 296 520

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1