Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R285876

OBCHODNÉ MENO: PSW, a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10237/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Továrenská 4069/44, Názov obce: Dubnica nad Váhom, PSČ: 018 41 

IČO: 36 317 276

DEŇ ZÁPISU: 07.03.2001

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. automatizované spracovanie dát, spracovanie dát a súvisiacej činnosti

2. poradenské služby v oblasti zariadení na spracovanie dát

3. poskytovanie software - predaj užívateľských práv na základe zmluvy s autorom

4. dodávky programov a poradenské služby súvisiace so spracovaním dát

5. databanky

6. vedenie účtovníctva

7. činnosť organizačných a ekonomickýách poradcov, marketing

8. činnosť účtovných poradcov

9. výskum trhu a verejnej mienky

10. podnikateľské poradenstvo

11. vzdelávacie a zaškolovacie kurzy (mimo rekvalifikácie):

12. - organizácia a riadenie

13. -výpočtová technika

14. -ekonomika

15. - účtovníctvo

16. reklamné činnosti

17. činnosti v oblasti nehnuteľností

18. realitná agentúra

19. prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení na spracovanie údajov

20. prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu

21. finančný leasing

22. sprostredkovanie obchodu

23. veľkoobchod v rámci voľných živností (mimo drahých kovov)

24. maloobchod v rámci voľných živností (mimo drahých kovov)

25. maloobchod mimo riadnej predajne v rámci voľných živností (mimo drahých kovov)

26. predaj na trhoch v rámci voľných živností (mimo drahých kovov)

27. zásielkový predaj v rámci voľných živností (mimo drahých kovov)

28. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

29. výskum a vývoj v oblasti humanitných a spoločenských vied

30. sprostredkovanie dopravy

31. výroba strojov na výrobu a využitie mechanickej energie okrem motorov leteckých, automobilových

32. výroba čerpadiel a kompresorov

33. výroba kovových konštrukcií a kovospracovateľských výrobkov okrem výroby strojov a zariadení

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Marian Korbel, Bydlisko: Názov obce: Ľutov 43, PSČ: 957 01 , Dátum narodenia: 29.12.1970, Deň vzniku funkcie: 19.12.2006

Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Darina Kilianová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prejtská 52/55, Názov obce: Dubnica nad Váhom, PSČ: 018 41 , Dátum narodenia: 29.10.1973, Deň vzniku funkcie: 19.12.2006

Funkcia: predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Mgr. Marek Berky, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod hájom 1095/77, Názov obce: Dubnica nad Váhom, PSČ: 018 41 , Dátum narodenia: 02.01.1979, Deň vzniku funkcie: 26.06.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Vo všetkých záležitostiach a dokumentoch zaväzujúcich spoločnosť podpisujú vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločene. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis uvedený na podpisovom vzore.

DOZORNÁ RADA

Funkcia: predseda, Meno a priezvisko: Elena Lišková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Centrum II. 81/23, Názov obce: Dubnica nad Váhom, PSČ: 018 41 , Dátum narodenia: 21.09.1957, Deň vzniku funkcie: 07.03.2001

Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Ing. Marián Hudcovský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod hájom 1360/147, Názov obce: Dubnica nad Váhom, PSČ: 018 41 , Dátum narodenia: 10.03.1968, Deň vzniku funkcie: 07.03.2001

Meno a priezvisko: Ing. Štefan Boráros, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Hájom 1096/82, Názov obce: Dubnica nad Váhom, PSČ: 018 41 , Dátum narodenia: 30.08.1956, Deň vzniku funkcie: 19.12.2006

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  99 600,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  99 600,000000 EUR

AKCIE

Počet: 600 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na doručiteľa , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota:   166,000000 EUR 

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločenosť bola založená rozhodnutím zakladateľov o založení akciovej spoločnosti vo forme notárskej zápisnice N 386/2000 Nz 393/2000 zo dňa 25.10.2000 a zakladateľskou zmluvou podľa § 154 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. (jednorázovo § 172 zákona) a prijatím stanov. Akciová spoločnosť vzniká na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia všetkých spoločníkov spoločnosti PSW, s.r.o., Štúrova 76/11, Dubnica nad Váhom konaného dňa 25.10.2000 o zrušení doterajšej spoločnosti PSW s.r.o. (bez likvidácie) a o založení novej spoločnosti PSW, a.s. (premenou doterajšej spoločnosti s.r.o., na formu spoločnosti a.s., podľa § 69 zákona). Akciová spoločnosť preberá všetky aktíva a pasíva zrušenej obchodnej spoločnosti PSW, s.r.o. dňom jej zániku a dňom vzniku PSW, a.s.

2. Riadne valné zhromaždenie dňa 12.12.2002 schválilo zmenu člena predstavenstva, dozornej rady a zmenu stanov a.s. vo forme ich úplného znenia.

3. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 10.09.2003 (časť osvedčená notárskou zápisnicou N 487/2003, Nz 79500/2003 zo dňa 10.09.2003) schválilo zmenu sídla, zvýšenie základného imania a zmenu stanov.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1