Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R285872

OBCHODNÉ MENO: PREMATLAK, a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10259/R

SÍDLO:  Názov obce: Častkovce 350, PSČ: 916 27 

IČO: 36 319 210

DEŇ ZÁPISU: 17.07.2001

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov a služieb

4. poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov

5. usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí

6. prieskum trhu

7. reklamná a propagačná činnosť

8. kovoobrábanie

9. skúšanie vlastností výrobkov, overovanie ich kvality a meranie

10. zámočníctvo

11. výroba meracích, kontrolných, testovacích, navigačných, optických, fotografických prístrojov a zariadení a zdravotníckych pomôcok

12. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

13. prenájom hnuteľných vecí

14. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Darek Stöhr, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Reissigova 318/5, Názov obce: Brno, Ponava, PSČ: 61200 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 30.10.1981, Deň vzniku funkcie: 01.07.2020

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Milan Krcho, MBA, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Parková ulica 559/32, Názov obce: Voderady, PSČ: 919 42 , Dátum narodenia: 19.04.1986, Deň vzniku funkcie: 19.10.2022

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Radovan Pobočík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Turá Lúka 362, Názov obce: Myjava, PSČ: 907 03 , Dátum narodenia: 05.08.1968, Deň vzniku funkcie: 19.10.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom spoločnosť zaväzujú súhlasným prejovom vôle vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Za spoločnosť podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.

DOZORNÁ RADA

Funkcia: predseda, Meno a priezvisko: Ing. Milan Špak, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie sv. Martina 1716/9, Názov obce: Holíč, PSČ: 908 51 , Dátum narodenia: 28.12.1959, Deň vzniku funkcie: 13.12.2016

Meno a priezvisko: Ing. Martin Stöhr, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): U michelského mlýna 1569/3, Názov obce: Praha 4, Michle, PSČ: 140 00 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 27.09.1985, Deň vzniku funkcie: 13.12.2016

Meno a priezvisko: Peter Špak, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie sv. Martina 1716/9, Názov obce: Holíč, PSČ: 908 51 , Dátum narodenia: 05.11.1994, Deň vzniku funkcie: 08.09.2017

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Energy Group a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tehelňa 2595/40, Názov obce: Skalica, PSČ: 909 01 , IČO 36 672 912

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   372 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   372 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 124 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  3 000,000000 EUR 

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: PREMATLAK, a.s., Sídlo: Názov obce: Častkovce 350, PSČ: 916 27 , IČO 36 300 781

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľov vo forme notárskej zápisnice N 164/2001, NZ 147/2001 zo dňa 25.6.2001 a zakladateľskou zmluvou podľa § 154 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. o platnom znení (jednorázovo § 172) upísaním akcií a prijatím stanov a.s.

2. Na zasadnutí mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 2.8.2001 bola schválená zmena stanov spoločnosti a schválený dodatok č.1 k stanovám (notárska zápisnica N 302/2001, Nz 282/2001 zo dňa 22.8.2001).

3. Riadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 320/02, NZ 298/02 zo dňa 25.6.2002) schválilo rozšírenie predmetu činnosti a nové úplné znenie stanov.

4. Riadne valné zhromaždenie dňa 9.6.2003 (notárska zápisnica N 247/2003, NZ 45552/2003 zo dňa 9.6.2003) odvolalo a zvolilo členov dozornej rady, schválilo zmenu stanov. Na zasadnutí dozornej rady dňa 9.6.2003 bol zvolený predseda.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1