Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R285866

OBCHODNÉ MENO: NEWAYS SLOVAKIA, a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 230/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): P. O. Hviezdoslava 791/23, Názov obce: Nová Dubnica, PSČ: 018 51 

IČO: 31 609 520

DEŇ ZÁPISU: 24.06.1994

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - výroba strojov, prístrojov a zariadení pre všeobecné účely

2. - veľkoobchod so strojmi, prístrojmi, zariadeniami a tovarmi pre všeobecné účely

3. - maloobchod so strojmi, prístrojmi, zariadeniami a tovarmi pre všeobecné účely

4. - výroba drobného plastového tovaru

5. - výroba kovového tovaru

6. - kúpa tovaru za účelom predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živnosti mimo drahých kovov

7. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľných ohlasovacích živností mimo drahých kovov

8. - nákup, skladovanie a predaj spotrebného zdravotníckeho materiálu - obväzy, náplaste

9. - reklamné a propagačné činnosti

10. - výroba technických prostriedkov pre reklamné, orientačné a informačnôé systémy

11. - výroba, inžinierska činnosť /výskum, vývoj, konštrukcia a výroba/, montáž a servis elektronických strojov, prístrojov a zariadení a ich súčastí

12. - výskum trhu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Gerardus Nicolaas Bonifacius Scheepers, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bovenland 17, Názov obce: Geldrop, PSČ: 5663 HP , Štát: Holandské kráľovstvo , Dátum narodenia: 07.02.1962, Deň vzniku funkcie: 20.10.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť podpisujú: a/ prokurista spoločnosti samostatne, b/ dvaja členovia predstavenstva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí podpisujúci svoj podpis.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Gerardus Nicolaas Bonifacius Scheepers, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bovenland 17, Názov obce: Geldrop, PSČ: 5663 HP , Štát: Holandské kráľovstvo , Dátum narodenia: 07.02.1962, Deň vzniku funkcie: 22.01.2022

Spôsob konania prokuristu(ov) za akciovú spoločnosť: Prokurista koná samostatne a podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Viera Stráňaková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strážovská 401/1, Názov obce: Nová Dubnica, PSČ: 018 51 , Dátum narodenia: 03.03.1971, Deň vzniku funkcie: 28.11.2007

Meno a priezvisko: Loi leng Lam, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hoevenstraat 121a, Názov obce: Pelt, PSČ: B 3900 , Štát: Belgické kráľovstvo , Dátum narodenia: 16.07.1973, Deň vzniku funkcie: 01.08.2022

Meno a priezvisko: Hans Büthker, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Villapark 32, Názov obce: Geldrop, PSČ: 5667 HZ , Štát: Holandské kráľovstvo , Dátum narodenia: 25.10.1964, Deň vzniku funkcie: 01.10.2022

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: NEWAYS Electronics International N. V., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Science park Eindhoven 5010, Názov obce: Son, PSČ: 5692 EA , Štát: Holandské kráľovstvo , Iné identifikačné číslo: 008472786

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  3 851 200,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  3 851 200,000000 EUR

AKCIE

Počet: 11600 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:   332,000000 EUR 

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 6.5.1994 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. (jednorázovo §§ 172 a 175) prijatím stanov. Stary spis: Sa 646

2. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 9.8.1994 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 646

3. Valné zhromaždenie, konané dňa 30.03.1995, rozhodlo o zmene stanov spoločnosti. Stary spis: Sa 646

4. Na zasadnutí Valného zhromaždenia dňa 19.03.1997 bola schválená zmena STANOV. Valné zhromaždenie dňa 08.04.1997 rozhodlo o zmenách v orgánoch spoločnosti.

5. Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 326/96, NZ 339/96 zo dňa 16.9.1997) rozhodlo o zmene stanov a orgánov spoločnosti.

6. Valné zhromaždenie dňa 7.5.1998 rozhodlo o zmene orgánov spoločnosti.

7. Valné zhromaždenie dňa 15.06.1999 rozhodlo o zmene dozornej rady.

8. Mimoriadne valné zhromaždenie zo dňa 7.12.1999 (notárska zápisnica N 619/99, NZ 577/99) rozhodlo o zmene Stanov spoločnosti Q- NOVA, a.s. a schválilo zmenu Stanov spoločnosti Q - NOVA, a.s. v znení ako sú v prílohe notárskej zápisnice zo dňa 7.12.1999.

9. Riadne valné zhromaždenie dňa 19.5.2000 prerokovalo odstúpenie J. Homolu z funkcie člena predstavenstva a odňalo mu prokúru.

10. Riadne valné zhromaždenie dňa 14.6.2001 rozhodlo o zmenách v orgánoch spoločnosti.

11. Riadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 431/02, NZ 402/02 zo dňa 28.06.2002) schválilo zmeny v orgánoch a zmeny stanov.

12. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 08.10.2002 (notárska zápisnica N 523/02, NZ 519/02 zo dňa 08.10.2002) prerokovalo odstúpenie člena dozornej rady a zvolilo nového člena dozornej rady a.s.

13. Riadne valné zhromaždenie dňa 26.06.2003 odvolalo a zvolilo člena dozornej rady spoločnosti.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1