Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R286071

OBCHODNÉ MENO: Stavebné bytové družstvo

ODDIEL: Dr

VLOŽKA ČÍSLO: 93/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jesenského 1347, Názov obce: Kysucké Nové Mesto, PSČ: 024 04 

IČO: 31 622 712

DEŇ ZÁPISU: 24.01.1995

PRÁVNA FORMA: Družstvo

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - vykonávanie bytových stavieb

2. - prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva

3. - správa bytov vo vlastníctve fyzických a právnických osôb

4. - príjem a súčasný prenos úplných a nezmenených pôvodných programových služieb - retransmisia

5. - správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

6. - poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Meno a priezvisko: Ing. Anna Brodňanová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jesenského 1170/16, Názov obce: Kysucké Nové Mesto, PSČ: 024 04 , Dátum narodenia: 26.03.1952, Deň vzniku funkcie: 11.10.2017

Meno a priezvisko: Stanislav Belák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M. Nešporu 1186/7, Názov obce: Kysucké Nové Mesto, PSČ: 024 04 , Dátum narodenia: 11.10.1971, Deň vzniku funkcie: 11.10.2017

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. František Fulek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ul. 9. mája 1176/17, Názov obce: Kysucké Nové Mesto, PSČ: 024 04 , Dátum narodenia: 04.01.1955, Deň vzniku funkcie: 14.01.2021

podpredseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Roman Trnka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ul. Revolučná 2821/25, Názov obce: Kysucké Nové Mesto, PSČ: 024 04 , Dátum narodenia: 25.07.1974, Deň vzniku funkcie: 14.01.2021

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Ján Muška, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ul. Matice slovenskej 988/2, Názov obce: Kysucké Nové Mesto, PSČ: 024 01 , Dátum narodenia: 24.02.1953, Deň vzniku funkcie: 14.01.2021

Spôsob konania v mene družstva: Za predstavenstvo koná navonok predseda alebo podpredseda predstavenstva. Ak je však pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo, predpísaná písomná forma, podpisuje predseda príp. podpredseda a ďalší člen predstavenstva s uvedením mena a funkcie.

KONTROLNÁ KOMISIA

Meno a priezvisko: Jolana Šrenkelová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sládkovičova 1223/71, Názov obce: Kysucké Nové Mesto, PSČ: 024 04 , Dátum narodenia: 14.11.1957, Deň vzniku funkcie: 11.10.2012

Meno a priezvisko: Ing. Vavrín Randa, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M. Nešporu 1186/9, Názov obce: Kysucké Nové Mesto, PSČ: 024 04 , Dátum narodenia: 11.08.1956, Deň vzniku funkcie: 11.10.2017

Meno a priezvisko: Ing. Ladislav Potočár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 9. Mája 1176/15, Názov obce: Kysucké Nové Mesto, PSČ: 024 04 , Dátum narodenia: 26.01.1973, Deň vzniku funkcie: 11.10.2017

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  31 108,400000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÝCH ČLENSKÝCH VKLADOV

  16,600000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi družstva v zmysle ust. § 221 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. po rozdelení OSBD Čadca Stary spis: Dr 538

2. Na zasadnutí delegátov dňa 30.3.1995, bola schválená zmena stanov.

3. Na zasadnutí zhromaždenia delegátov zo dňa 24.6.1998 bola schválená zmena stanov.

4. Na zhromaždení delegátov dňa 15.10.2001 bola schválená zmena stanov.

5. Na zhromaždení delegátov dňa 12.9.2002 bola schválená zmena stanov.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1