Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R286066

OBCHODNÉ MENO: SHP a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 158/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Červenej armády 1191, Názov obce: Turčianske Teplice, PSČ: 039 01 

IČO: 31 585 370

DEŇ ZÁPISU: 03.05.1993

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. výroba a spracovanie hydinárskych výrobkov

2. demolácia a zemné práce

3. veľkoobchod s poľnoh. základ. produktami a živými zvieratami

4. nešpecializovaný veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabak.

5. sprostredkovanie obchodu

6. maloobchod so zmiešaným tovarom

7. skladovanie

8. predaj na trhoch

9. prenájom motorových vozidiel

10. pozemná doprava tovaru

11. cestná nákladná doprava

12. poľnohospodárstvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania, alebo ďaľšieho predaja

13. výroba trvanlivých pekárenských výrobkov

14. výroba cestovín

15. služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu

16. výroba hnojív

17. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

18. Výroba kŕmnych zmesí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda, Meno a priezvisko: MVDr. Eugen Ruttkay, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Clementisova 5615/13, Názov obce: Martin, Dátum narodenia: 22.04.1964, Deň vzniku funkcie: 11.05.2012

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Tatiana Ruttkayová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Clementisova 13, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 , Dátum narodenia: 17.08.1993, Deň vzniku funkcie: 06.09.2021

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Jozef Letrík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Červenej armády 1028/11, Názov obce: Turany, PSČ: 038 53 , Dátum narodenia: 19.10.1971, Deň vzniku funkcie: 06.09.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje predstavenstvo tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis za spoločnosť s uvedením mena a funkcie takto: a/ predseda predstavenstva sám alebo b/ dvaja členovia predstavenstva spolu, ak nepodpisuje predseda predstavenstva alebo c/ riaditeľ v rozsahu udelenej plnej moci.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Jarmila Rumanová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): A. Hlinku 10, Názov obce: Vrútky, Dátum narodenia: 15.02.1964, Deň vzniku funkcie: 11.05.2012

Meno a priezvisko: Jozef Vojtek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kyšovce 385, Názov obce: Hôrka, PSČ: 059 12 , Dátum narodenia: 26.07.1964, Deň vzniku funkcie: 06.09.2021

Meno a priezvisko: Martin Pádej, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Háj 133, Názov obce: Turčianske Teplice, PSČ: 039 01 , Dátum narodenia: 25.01.1986, Deň vzniku funkcie: 06.09.2021

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: TURČIANSKA HYDINA s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Červenej armády 1191, Názov obce: Turčianske Teplice, PSČ: 039 01 , IČO 36 404 594

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  2 104 494,456000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  2 104 494,456000 EUR

AKCIE

Počet: 634 , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  3 319,391887 EUR 

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. NZ 16/93 zo dňa 25.1.1993 v zmysle § 154 a nasl. v súlade s §§ 172, 175 zák.č. 513/91 Zb. a schválením stanov.

2. Dňa 8.12.1994 začalo dohodovacie konanie na Krajskom súde v Banskej Bystrici. V súlade s ust. § 4c zák. č. 328/91 Zb. a nasl. bola dňa 28.12.1994 zvolená rada veriteľov.Starý spis: Sa 555

3. Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 24K 194/94-Ná, ktoré sa stalo právoplatným 10.11.1995 bolo zastavené konkurzné konanie, keď navrhovateľ vzal návrh v celom rozsahu späť.

4. Na valnom zhromaždení konanom dňa 23.12.1995 bola schválená zmena stanov.

5. Na valnom zhromaždení dňa 28.12.1999 bola schválená zmena stanov.

6. Na valnom zhromaždení dňa 12.5.2000 bola schválená zmena stanov.

7. Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 4.5.2001 bola schválená zmena stanov.

8. Na valnom zhromaždení konanom dňa 17.5. 2002 bola schválená zmena stanov.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1